T4. Th7 6th, 2022

Nóng :Phát Hiện Cuốn Nhật Ký Của Ns Chí Tài .Trong Đó Có Nói Về Đứa Con Gái Riêng Của Mình 20 Năm Chưa Được Gặp Lại

T̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼N̼S̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼h̼o̼w̼b̼i̼z̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼N̼S̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.̼
̼V̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼2̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼N̼S̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ở̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼:̼

̼”̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼à̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼7̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼u̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼H̼e̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼B̼é̼ ̼H̼e̼o̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼é̼ ̼H̼e̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼”̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼N̼S̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ú̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼M̼ỹ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ố̼ ̼N̼S̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ừ̼ ̼3̼-̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼”̼c̼h̼ị̼ ̼b̼é̼ ̼H̼e̼o̼”̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼

B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼N̼S̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼h̼i̼ề̼m̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼:̼ ̼”̼A̼n̼h̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼c̼,̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼H̼ễ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼h̼i̼ề̼m̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼c̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼”̼.̼

Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼h̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼m̼ơ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼B̼ò̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼,̼ ̼đ̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼á̼t̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼á̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼õ̼ ̼đ̼ũ̼a̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ơ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.