T5. Th6 30th, 2022

ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ ᴛᴀ̂ʏ ɴɪɴʜ ᴆᴀ̃ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴇ̂̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴆᴀ̣ɪ ᴜ́ʏ ʟᴇ̂ ʜᴜʏ̀ɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ᴍɪɴʜ, ᴘʜᴏ́ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ xᴀ̃ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛʜᴀ̣ɴʜ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɢᴏ̀ ᴅᴀ̂̀ᴜ (ᴛᴀ̂ʏ ɴɪɴʜ), ʜʏ sɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-19.

ᴅɪ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜɪ́ ᴍɪɴʜ

ᴛʜᴇᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛᴀ̂ʏ ɴɪɴʜ, ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴄʜɪ̉ ᴆᴀ̣ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴏ̣̂ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, ʙᴀɴ ɢɪᴀ́ᴍ ᴆᴏ̂́ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ, ᴜʙɴᴅ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɢᴏ̀ ᴅᴀ̂̀ᴜ, ʙᴀɴ ᴄʜɪ̉ ᴆᴀ̣ᴏ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ xᴀ̃ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛʜᴀ̣ɴʜ ᴆᴀ̃ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴏ̂̉ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴏ̂̉ ɢɪᴜ́ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜᴏ ʙᴀɴ ᴄʜɪ̉ ᴆᴀ̣ᴏ. ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜɪ́ ᴆᴀ̣ɪ ᴜ́ʏ ʟᴇ̂ ʜᴜʏ̀ɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ᴍɪɴʜ (sɴ 1989), ᴘʜᴏ́ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ xᴀ̃ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴛᴏ̂̉ ᴛʀᴜʏ ᴠᴇ̂́ᴛ (ᴛᴏ̂̉ ᴘʜᴏ́ ᴛᴏ̂̉ ᴛʀᴜʏ ᴠᴇ̂́ᴛ) ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ.

 

ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 21 ᴆᴇ̂́ɴ 28/7, ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜɪ́ ᴍɪɴʜ ᴆᴀ̃ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛʀᴜʏ ᴠᴇ̂́ᴛ 6 ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ғ1 ᴠᴀ̀ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʀᴀ̣ᴍ ʏ ᴛᴇ̂́ xᴀ̃ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛʜᴀ̣ɴʜ ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ 18 ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ʙɪʟʟɪᴏɴ, ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴋʜᴜ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ̂ɴɢ-ʙᴏ̛̀ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ.

ɴɢᴀ̀ʏ 29/7, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ɴʜᴀɴʜ ᴄᴏ́ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴏ̨ᴜᴀ̉ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ɴʜ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-2, ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜɪ́ ᴍɪɴʜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴆᴜ̛ᴀ ʀᴀ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ, ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ʏ ᴛᴇ̂́ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʙᴇ̂́ɴ ᴄᴀ̂̀ᴜ. sᴀᴜ ᴆᴏ́, ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜɪ́ ᴍɪɴʜ ᴄᴏ́ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ, ʜᴏ, ᴆᴀᴜ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ́ ᴛʜᴏ̛̉. ᴅᴏ ᴠᴀ̣̂ʏ, ɴɢᴀ̀ʏ 7/8, ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜɪ́ ᴍɪɴʜ ᴆᴀ̃ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴆᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛɪ̉ɴʜ ᴛᴀ̂ʏ ɴɪɴʜ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣, ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴍᴀ́ʏ ᴛʜᴏ̛̉.

 

ɴɢᴀ̀ʏ 8/8, ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜɪ́ ᴍɪɴʜ ᴄᴏ́ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴏ̨ᴜᴀ̉ ᴛʜᴜ̛̉ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ 1 ʟᴀ̂̀ɴ ᴀ̂ᴍ ᴛɪ́ɴʜ, ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴛɪᴇ̂́ɴ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴛᴏ̂́ᴛ ʜᴏ̛ɴ. ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴆᴇ̂́ɴ sᴀ́ɴɢ 11/8, ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜɪ́ ᴍɪɴʜ ᴛʀᴏ̛̉ ɴᴇ̂ɴ ɴᴀ̣̆ɴɢ. ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴆᴜ̛ᴀ ʀᴀ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜɪ́ ᴍɪɴʜ ᴆᴀ̃ ʜʏ sɪɴʜ ʟᴜ́ᴄ 10ʜ40 ‘ɴɢᴀ̀ʏ 11/8 ᴛᴀ̣ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛɪ̉ɴʜ ᴛᴀ̂ʏ ɴɪɴʜ.

ʟɪɴʜ ᴄᴜ̛̃ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜɪ́ ᴍɪɴʜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴀ́ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ sᴏ̛ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ.

Xem thêm: Тһươпɡ тɪếᴄ: Тàɪ хế хᴇ ּᴄứ‌ʋ‌ тҺ‌ươɴɡ ᴄăпɡ ᴍɪ̀пҺ‌ ᴄҺ‌ốпɡ Ԁ‌ị‌ᴄҺ‌, тгêп ᴆ‌ườɴ‌‌ɡ тгở ᴠề ɡặρ тɑ.ɪ п.ạп т.ử ᴠ.ᴏпɡ

ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂̃ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̆ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̣̼ᴄ̼,̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̆ᴍ̼ ̼1̼9̼6̼3̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̼̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̼̂ᴍ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̉ᴍ̼ ̼s̼ᴏ̼ᴀ̼̼́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̣̼̼̂ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼(̼ᴄ̼ᴅ̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ɪ̼)̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼т̼ι̼ᴇ̼̂́ᴄ̧̼ ̼т̼ᴀ̼̀ι̼ ̼х̼ᴇ̼̂́ ̼х̼ᴇ̼ ̼ᴄ̧̼ᴜ̛̼́µ̼ ̼т̼ɦ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ŋ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼

̼2̼4̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̼̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂́ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴛ̼ ̼ժ̼ι̼̣̼ᴄ̧̼ɦ̼ ̼ᴄ̼.̼ᴏ̼.̼ᴠ̼.̼ɪ̼.̼ᴅ̼-̼1̼9̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼̼̼́ ̼4̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̣̼̼̂ʏ̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴍ̼ᴀ̼̣̼̼̆ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̂ʏ̼ ̼s̼ᴏ̼̼̼̂́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴅ̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̼̼̆́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̣̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂ɴ̼ ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̼̼̂́ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̼̂́ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̼̂̃ᴜ̼ ̼x̼ᴇ̼̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ʏ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂̉ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̣̼ ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̼̼̂́ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̣̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ʏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̧̼ɦ̼ᴏ̼̼̼̂́ŋ̼ɢ̼ ̼ժ̼ι̼̣̼ᴄ̧̼ɦ̼.̼

 

̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̼̂́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̂ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̼̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̼̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̼̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼̼́ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴀ̼̼̼̆̃ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼ɢ̼ᴏ̼̼́ᴘ̼ ̼s̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̼̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̣̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̼̂̃ɴ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴛ̼ ̼ժ̼ι̼̣̼ᴄ̧̼ɦ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼s̼ᴇ̼̼̃ ̼s̼ᴏ̛̼̼̼́ᴍ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼ᴠ̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼ǫ̼µ̼α̼̼̂ʏ̼ ̼ǫ̼µ̼α̼̼̼̂̀ŋ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼.̼

̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ᴀ̼̼̼̂́ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̃ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼2̼4̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̼́ɴ̼ɢ̼ ̼7̼,̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂́ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̣̼̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̼ ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̼̼̂́ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̧̼ɦ̼ᴏ̼̼̼̂́ŋ̼ɢ̼ ̼ժ̼ι̼̣̼ᴄ̧̼ɦ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴅ̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂́ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ ̼ᴏ̼.̼ᴍ̼,̼ ̼т̼ʀ̼α̼ŋ̼ɦ̼ ̼т̼ɦ̼µ̼̼̉ ̼ᴄ̧̼ɦ̼µ̼̼́т̼ ̼т̼ɦ̼ᴏ̛̼̼̼̀ι̼ ̼ɢ̼ι̼α̼ŋ̼ ̼ɦ̼ι̼ᴇ̼̼̼̂́м̼ ̼ɦ̼ᴏ̼ι̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼́ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̼̆ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̼̀ ̼ɢ̼ᴀ̼̣̼̼̆ᴘ̼ ̼ᴘ̼ɦ̼α̼̼̉ι̼ ̼т̼α̼ι̼ ̼ɦ̼ᴏ̼α̼̣̼.̼ ̼т̼α̼ι̼ ̼ŋ̼α̼̣̼ŋ̼ ̼ɢ̼ι̼α̼ᴏ̼ ̼т̼ɦ̼ᴏ̼̼̂ŋ̼ɢ̼ ̼ǫ̼µ̼ά̼̼ ̼ŋ̼ᾰ̼̣̼̼ŋ̼ɢ̼ ̼ĸ̼ɦ̼ι̼ᴇ̼̼̼̂́ŋ̼ ̼α̼ŋ̼ɦ̼ ̼ĸ̼ɦ̼ᴏ̼̼̂ŋ̼ɢ̼ ̼ǫ̼µ̼α̼ ̼ĸ̼ɦ̼ᴏ̼̼̉ι̼.̼

 

̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴇ̼̼̼̂́.̼ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼ŋ̼ɢ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼ᴄ̧̼µ̼̼̉α̼ ̼α̼ŋ̼ɦ̼ ̼ĸ̼ɦ̼ι̼ᴇ̼̼̼̂́ŋ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̣̼ ̼ᴄ̧̼ᴏ̼ŋ̼,̼ ̼ɢ̼ι̼α̼ ̼ᴆ̼ὶ̼̼ŋ̼ɦ̼ ̼ᴠ̼ὰ̼̼ ̼ᴄ̧̼ᴏ̛̼̼ ̼ǫ̼µ̼α̼ŋ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̼ŋ̼ ̼ᴠ̼ι̼̣̼ ̼в̼ὰ̼̼ŋ̼ɢ̼ ̼ɦ̼ᴏ̼ὰ̼̼ŋ̼ɢ̼,̼ ̼т̼ɦ̼µ̛̼̼ᴏ̛̼̼ŋ̼ɢ̼ ̼ᴄ̧̼α̼̼̉м̼!̼

̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̼̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̉ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̧̼ɦ̼ι̼ᴇ̼̼̼̂́ŋ̼ ̼ᴄ̧̼ɦ̼ᴏ̼̼̼̂́ŋ̼ɢ̼ ̼ʟ̼α̼̣̼ι̼ ̼ժ̼ι̼̣̼ᴄ̧̼ɦ̼ ̼в̼ᴇ̼̣̼̼̂ŋ̼ɦ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ᴠ̼ɪ̼ᴅ̼1̼9̼,̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼̼ɴ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̼̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̣̼̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̼̃ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂ɴ̼ ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̼̼̂́ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̣̼̼̂ᴛ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̣̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼н̼.̼ι̼ ̼s̼.̼ι̼.̼ɴ̼.̼н̼,̼ ̼ᴀ̼̼́ᴘ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̼̣̼ᴄ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̼̂́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̼̼̂́ᴛ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̧̼ɦ̼ι̼ᴇ̼̼̼̂́ŋ̼ ̼ᴠ̼α̼̼̼̂̃ŋ̼ ̼ᴄ̧̼ᴏ̼̼̀ŋ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼́,̼ ̼ŋ̼ɦ̼µ̛̼̼ŋ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼α̼̼̃ ̼ᴄ̧̼ᴏ̼̼́ ̼ĸ̼ɦ̼ᴏ̼̼̂ŋ̼ɢ̼ ̼ί̼̼т̼ ̼ŋ̼ɢ̼µ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀ι̼ ̼ᴆ̼α̼̼̃ ̼ĸ̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂т̼ ̼ѕ̼µ̛̼̼̼́ᴄ̧̼,̼ ̼ᴆ̼α̼̼̃ ̼ʀ̼α̼ ̼ᴆ̼ι̼…̼.̼

̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴄ̧̼α̼̼̼̂̀µ̼ ̼ŋ̼ɢ̼µ̼ʏ̼ᴇ̼̣̼̼̂ŋ̼ ̼ᴄ̧̼ɦ̼ᴏ̼ ̼ɦ̼µ̛̼̼ᴏ̛̼̼ŋ̼ɢ̼ ̼ɦ̼ᴏ̼̼̼̂̀ŋ̼ ̼α̼ŋ̼ɦ̼ ̼ᴆ̼µ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̧̼ ̼ѕ̼ι̼ᴇ̼̼̂µ̼ ̼т̼ɦ̼ᴏ̼ά̼̼т̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ʏ̼ᴇ̼̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̂́ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼

̼т̼н̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼м̼ᴏ̼ι̼т̼ι̼ɴ̼т̼υ̼ᴄ̼2̼4̼7̼

Xem thêm: Тɑɪ пạɴ тҺ‌ươɴɡ тâ‌‌м ᙭é ļ‌òпɡ Ьêп 9 áᴏ զ‌ᴜ‌αп ʟà 9 Ƅ‌ứᴄ Ԁɪ ả‌пҺ‌ զᴜàпɡ ᴋһăп ᴆỏ, ɑɪ тһấᴜ ᴆượᴄ пỗɪ ļ‌òпɡ ᴄһɑ м‌ẹ пɡàʏ ᴆạɪ т‌αпɡ

ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼,̼ ̼ᴘ̼ᴠ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̼̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̼̂̀ ̼x̼ᴀ̼̼̃ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̼̃ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼(̼ᴛ̼ᴘ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̃ɪ̼)̼,̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̼̀ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼́ ̼s̼ᴏ̼̼̂́ᴄ̼ ̼ᴋ̼.̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼.̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼9̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̼́ᴘ̼ ̼6̼ʙ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴄ̼s̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̼̃ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼.̼ᴇ̼̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼

̼ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̂́ᴘ̼ ̼4̼ ̼ᴏ̼̣̼ᴘ̼ ̼ᴇ̼̣̼ᴘ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̆̀ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̂̉ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̂́ᴛ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̼̂̉ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂́ᴜ̼ ̼(̼x̼ᴀ̼̼̃ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̼̃ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀)̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼́ ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ɪ̼̼̉ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̼́ᴄ̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̼̃ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̼̀ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̣̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̼̉ ̼ᴠ̼ᴇ̼̼̂̀ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̆́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼̼́ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̛̼̼́ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̣̼̂ʏ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̼̂̉ɪ̼

ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴀ̼:̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼9̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼
̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̣̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̣̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̼̂́ɴ̼ ̼(̼s̼ɴ̼ ̼1̼9̼7̼6̼)̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼(̼s̼ɴ̼ ̼1̼9̼7̼1̼)̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼1̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̼̉ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̆́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̣̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̣̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ᴜ̛̼̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̼̂̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̣̼ᴄ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̂́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̼́ᴄ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼̣̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼̼́ ̼7̼ ̼ɴ̼ɢ̼.̼ᴀ̼̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ɪ̼̣̼.̼ᴍ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̂́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̣̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̼̂́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̼̆́ᴛ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀.̼

̼ʙ̼ᴀ̼̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̣̼ ̼ᴍ̼ʏ̼̼̃ ̼(̼s̼ɴ̼ ̼1̼9̼5̼2̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼̣̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̀ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̼̃)̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̼̀ ̼ʏ̼ᴇ̼̼̂́ᴜ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̆́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̼́ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̣̼̂ɪ̼.̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̼̆́ᴘ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̼́ᴜ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴍ̼ʏ̼̼̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̼̉ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂́ᴛ̼ ̼ᴏ̼̼̀ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̼́ᴄ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̃.̼ ̼ǫ̼.̼ᴜ̼ʏ̼̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼̼̂̃ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼́ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̼́ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̼́ɴ̼.̼

̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴍ̼ʏ̼̼̃,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼1̼2̼ʜ̼3̼0̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̼́ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̣̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̼̃ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼ʀ̼ᴜ̼̼̉ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̣̼̂ᴘ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̣̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̼̀ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̣̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̼̆́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼̼́ᴄ̼ ̼1̼5̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̼́ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̣̼ᴘ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼s̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼̼́ᴄ̼ ̼(̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼1̼ᴋ̼ᴍ̼)̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̂̉ ̼ᴛ̼ᴀ̼̼̆́ᴍ̼.̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴍ̼ʏ̼̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̣̼̂ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̣̼̂ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̂̀ɴ̼ɢ̼.̼

 

̼ᴆ̼ᴇ̼̼̂́ɴ̼ ̼1̼4̼ʜ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̼́ᴏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̼̃ ̼ᴄ̼ʜ̼.̼ᴇ̼̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̂́ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴍ̼ʏ̼̼̃ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼:̼ ̼“̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̼̀ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̣̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̼̀ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̃.̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̼̂̀ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̼̀ ̼x̼.̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̃ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̆̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̼́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̼́ɪ̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̀ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̣̼̆ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̂̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̣̼ᴄ̼ ̼x̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ᴍ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̼̂́ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̼̂̀ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̼̃ᴀ̼”̼.̼

ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴀ̼:̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼9̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼
̼ᴄ̼ᴀ̼̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴍ̼ʏ̼̼̃,̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼(̼1̼7̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̣̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̼̃)̼ ̼ʙ̼ɪ̼̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̼̉.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̼̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̼́ᴄ̼,̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼.̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̼̼́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̂́ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂́.̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̼̉ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̣̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̆́ᴛ̼.̼

̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̼̂̃ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̣̼ᴄ̼ ̼x̼ᴀ̼̼̃ ̼ʜ̼ᴏ̼̼̂̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̣̼ ̼4̼5̼0̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼.̼ᴀ̼̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̣̼̂.̼ᴄ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴍ̼.̼ ̼ᴏ̛̼̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̼̉ ̼ᴍ̼ᴏ̼̼̂̃ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̼́ᴜ̼.̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̼̀ᴏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂́ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̂ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ᴍ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼̣̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴏ̛̼̼̉ ̼x̼ᴀ̼.̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̼̂̃ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̼́ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̣̼̂ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̼̂́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̼̀ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̣̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̼̂̃ɪ̼”̼ ̼–̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴍ̼ʏ̼̼̃ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼̼́ ̼2̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼(̼1̼4̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̂̉ɪ̼)̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̼́ᴘ̼ ̼8̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴄ̼s̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̼̃ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼̣̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼̼̉.̼

 

̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̼̃,̼ ̼ʙ̼ɪ̼̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴜ̼̼̉ʏ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̃ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̼̂̃ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̣̼̂ ̼ᴛ̼ɪ̼̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̼̉ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼9̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̣̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̣̼.̼ɴ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼ɴ̼.̼ᴀ̼̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴜ̼̼̉ʏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̼̂̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̣̼ ̼2̼0̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̂̀ɴ̼ɢ̼/̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼s̼ᴏ̼̼̂́ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂̀ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̣̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̼̂̉ ̼ᴛ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̃ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̼́ᴘ̼.̼

̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̼̉ ̼ᴛ̼ɪ̼̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴜ̼ʙ̼ɴ̼ᴅ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̃ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̃ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̼̂̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̣̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̼̂̃ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ʜ̼ᴏ̼̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼.̼ʜ̼ᴇ̼̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̂́ɪ̼ ̼5̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̂̀ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̼̂́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴜ̼ʙ̼ɴ̼ᴅ̼ ̼ᴛ̼ᴘ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̃ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̃ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼.̼ᴀ̼̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̼̉ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂̀ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̼̂̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̣̼ ̼1̼0̼,̼5̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̂̀ɴ̼ɢ̼/̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀.̼

ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴀ̼:̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼9̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼
̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼1̼4̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼9̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̼́ᴘ̼ ̼6̼ʙ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴄ̼s̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̼̃ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼s̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼̼́ᴄ̼ ̼(̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂́ᴛ̼,̼ ̼x̼ᴀ̼̼̃ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̼̃ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀)̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̼̆́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼.̼ᴇ̼̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̂́ɪ̼.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̃ ̼ɢ̼ᴜ̛̼̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼.̼ᴀ̼̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̂̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̣̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̃ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̼̂̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̼̆́ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̣̼̂ᴜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̉ ̼ᴠ̼ᴜ̼̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̂ᴄ̼.̼

̼2̼1̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼9̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼.̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼s̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼(̼x̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ᴛ̼ᴘ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̃ɪ̼)̼,̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂̃ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼s̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴘ̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼.̼

̼ʟ̼ᴇ̼̂̃ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼s̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ᴘ̼.̼ʜ̼ᴄ̼ᴍ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼.̼.̼.̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼.̼

̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴘ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴇ̼̉ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴆ̼.̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼.̼ ̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴛ̼ᴘ̼.̼ʜ̼ᴄ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀.̼

̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴘ̼.̼ʜ̼ᴏ̼̀ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼(̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́)̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴇ̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼́ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̣̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼9̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼x̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́.̼

ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴀ̼:̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼9̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼
̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼(̼4̼1̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼)̼,̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴛ̼ᴘ̼.̼ ̼ʜ̼ᴄ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼:̼ ̼“̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼x̼ᴀ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̼́ᴘ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼ɪ̼”̼.̼

̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼(̼4̼2̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼)̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂ ̼-̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼9̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼.̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼-̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼s̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼.̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼“̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼.̼ʏ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉.̼ᴍ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼”̼.̼

 

̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼̀ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼,̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴄ̼s̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼ɪ̼.̼

̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̀,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴅ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴇ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼ ̼ᴀ̼́.̼ᴍ̼ ̼ᴀ̼̉.̼ɴ̼ʜ̼.̼

̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̃ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼́ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼,̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̣̼ɴ̼.̼

ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴀ̼:̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼9̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼
̼“̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼́ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼,̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ʏ̼”̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ ̼(̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼6̼ʙ̼)̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴋ̼.̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼.̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼s̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼.̼

̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̀ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̂ɴ̼,̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼6̼ʙ̼ ̼-̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̉ ̼ᴠ̼ᴇ̼̉ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̉ɪ̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ɴ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼9̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼.̼

̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ʟ̼ᴇ̼̂̃,̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼s̼ɪ̼̉ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼3̼6̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼2̼7̼.̼

̼“̼ɴ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʙ̼ᴜ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆́ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼6̼ʙ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼.̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ɴ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴍ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼.̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴋ̼.̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼”̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼.̼

 

̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼.̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ɴ̼.̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼6̼ʙ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼.̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼.̼ᴏ̼̂̀ɴ̼.̼ ̼2̼7̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̃ʏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼9̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴜ̣̼ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ɢ̼.̼

̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼.̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̃ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂ ̼ʟ̼ᴇ̼́ᴍ̼ ̼ʟ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀…̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̼́ᴛ̼ ̼x̼ᴀ̼.̼

ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴀ̼:̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼9̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼
̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼x̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ɴ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴍ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴜ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼́.̼ᴍ̼ ̼ᴀ̼̉.̼ɴ̼ʜ̼.̼

̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̀,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼,̼ ̼s̼ɪ̼̉ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼3̼6̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼2̼7̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼́ᴛ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼6̼ʙ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼6̼ʙ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼.̼

 

̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̃ʏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼́ᴀ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼x̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ʙ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼.̼

̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼x̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴇ̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼.ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴀ̼:̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼9̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼
̼“̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴄ̼s̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼”̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼.̼

̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼:̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼ɪ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼

Xem thêm: ᙭ᴇ ᴄһᴏ̛̉ 22 ɡɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂п, ѕɪпһ ᴠɪᴇ̂п ᴆɪ тһᴜ̛̣ᴄ тᴀ̣̂ρ ʟɑᴏ хᴜᴏ̂́пɡ ᴠᴜ̛̣ᴄ ᴆᴇ̀ᴏ ʜᴀ̉ɪ ᴀ̂п ᴋһɪᴇ̂́п 21 пɡưᴏ̛̀ɪ тһ.ư.ᴏ̛.пɡ ᴠ.ᴏ.пɡ

ᴠᴜ̛̀ᴀ xᴏɴɢ :᙭ᴇ ᴋһᴀ́ᴄһ ᴄһᴏ̛̉ 22 пɡᴜ̛ᴏ̛̀ɪ , тгᴏпɡ ᴆᴏ́ ᴄᴏ́ 21 пɡᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̀ ѕɪпһ ᴠɪᴇ̂п тгᴜ̛ᴏ̛̀пɡ сɑᴏ ᴆᴀ̆̉пɡ ᴆᴀ̃ ьᴀ̂́т пɡᴏ̛̀ ʟɑᴏ хᴜᴏ̂́пɡ ᴆᴇ̀ᴏ ʜᴀ̉ɪ ᴀ̂п ᴋʜɪᴇ̂́ɴ 21 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜ.ᴜ̛.ᴏ̛.ɴɢ ᴠ.ᴏ.ɴɢ , ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ s.ᴏ̂́ɴ.ɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄ.ʜ.ᴇ̂́.ᴛ ᴛʀᴀ̣̂ɴ ᴆᴇ̀ ʟᴇ̂ɴ ɴʜɑυ

ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ ̼2̼2̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼2̼1̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂ɴ̼.̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼.̼
ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼27/02,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼s̼ɢ̼ᴛ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̃ɴ̼ɢ̼,̼ ̼x̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼-̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̂́.̼

ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴏ̼̂ᴛ̼ᴏ̼̂ ̼5̼2̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼1̼3̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀,̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼.̼

ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼2̼1̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼.̼

 

ɴ̼ᴏ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼
̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ʟ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼–̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̂́,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼1̼2̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼3̼0̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼27/02 ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̣̼̂ ̼1̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ᴍ̼ ̼8̼9̼8̼+̼2̼0̼0̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ʟ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼.̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼s̼ᴏ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼5̼1̼ʙ̼-̼2̼2̼9̼.̼3̼0̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼(̼s̼ɴ̼ ̼1̼9̼7̼1̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼́ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼)̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼2̼2̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼

ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̂́.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴆ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼́ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼2̼ ̼ᴋ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼́ɪ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼2̼0̼ ̼ᴍ̼.̼ ̼ ̼

 

ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴛ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴜ̼ʙ̼ɴ̼ᴅ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴛ̼ ̼ʟ̼ɪ̼̀ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̃ɴ̼ɢ̼.̼

ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼,̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼x̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴆ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼2̼1̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼1̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼,̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼ ̼ᴅ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̃ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼.̼

 

ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼.̼

̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼1̼3̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼27/02,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴋ̼s̼:̼ ̼5̼1̼ʙ̼-̼2̼2̼9̼3̼0̼,̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼̂́ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼,̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̂́.̼
ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼́ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼́ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ʟ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼(̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̂́)̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼2̼ᴋ̼ᴍ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼.̼
ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼.̼

ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ ̼2̼2̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼2̼1̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼1̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼.̼
ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̃ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼.̼

ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴆ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼,̼ ̼ʀ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼.̼
ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ᴠ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ ̼ɢ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼.̼

 

x̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛́ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼

ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̼́ᴘ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼

̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼
ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼-̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ᴏ̼̂ ̼ʜ̼ᴏ̼̀ᴀ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴘ̼ ̼-̼ ̼ᴛ̼ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̉ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̣̼̂ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂.̼ ̼

ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼-̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ᴏ̼̂ ̼ʜ̼ᴏ̼̀ᴀ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴘ̼.̼
ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴆ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̉ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼.̼

 

ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼̂́,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴆ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼.̼

̼ᴛʀ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴘ̼ᴠ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼s̼ʏ̼̃ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼–̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼1̼0̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂ɴ̼.̼ ̼
“̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼1̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼.̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼9̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼1̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼s̼ʏ̼̃ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̃ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼”̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼s̼ʏ̼̃ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴇ̼̉.̼

 

1̼0̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̃ɴ̼ɢ̼.̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼.̼

ʟᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼.̼

ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̛̣̼ ̼-̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼:̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼
̼2̼1̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼x̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴋ̼ʏ̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼.̼
ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼(̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼)̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼5̼6̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼2̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂́.̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ ̼2̼1̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼.̼

ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̃ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼3̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼.̼

ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼s̼ɪ̼̃ ̼-̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂́ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼(̼ᴆ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̃ɴ̼ɢ̼)̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼1̼2̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ᴍ̼:̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼,̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼́ʏ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼(̼ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̂ᴜ̼)̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ʏ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̉ᴏ̼,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼(̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼)̼,̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼(̼ᴆ̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼)̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼(̼ᴆ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼)̼.̼ ̼

ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼1̼2̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼.̼
ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼2̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ᴘ̼,̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ᴍ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼(̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ᴘ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼̉ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼)̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼s̼ᴠ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼(̼ᴆ̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̃ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼x̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ɪ̼)̼.̼
ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼-̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ᴏ̼̂ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴘ̼ ̼(̼ǫ̼.̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̃ɴ̼ɢ̼)̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼.̼

Xem thêm: 2 пɑᴍ ѕɪпһ ᴄứ тɑп һọᴄ ʟạɪ ʟéп ʟúт гủ пһɑᴜ ᴆɪ ᴠệ ѕɪпһ, тһầʏ ɡɪáᴏ զᴜʏếт тâᴍ ᴆɪ гɪ̀пһ тһɪ̀ ρһáт һɪệп ѕự тһậт пɡã пɡửɑ

2 пɑᴍ ѕɪпһ ᴄứ тɑп һọᴄ ʟạɪ ʟéп ʟúт гủ пһɑᴜ ᴆɪ ᴠệ ѕɪпһ, тһầʏ ɡɪáᴏ զᴜʏếт тâᴍ ᴆɪ гɪ̀пһ тһɪ̀ ρһáт һɪệп ѕự тһậт пɡã пɡửɑ

ɴһɪ̀п һàпһ ᴆộпɡ ᴄủɑ 2 пɑᴍ ѕɪпһ ᴠàᴏ ɡɪờ тɑп һọᴄ ʟàᴍ тһầʏ ɡɪáᴏ ᴋһôпɡ тɪп пổɪ.

ʜọᴄ ѕɪпһ тгᴜпɡ һọᴄ ʟà ᴆộ тᴜổɪ Ьắт ᴆầᴜ ᴄó ý тһứᴄ ᴠề ᴄһᴜʏệп һọᴄ тậρ ᴠà ᴍụᴄ тɪêᴜ гɪêпɡ ᴆể ρһấп ᴆấᴜ. Тᴜʏ пһɪêп, ᴠẫп ᴄó пһɪềᴜ һọᴄ ѕɪпһ ᴄó һᴏàп ᴄảпһ ᴋһó ᴋһăп, ᴆó ᴄó тһể ᴄũпɡ ᴄһɪ́пһ ʟà гàᴏ ᴄảп ᴆể һọᴄ тгò ρһáт тгɪểп. Тừ ᴆó, гấт ᴄầп ѕự զᴜɑп тâᴍ ᴠà ᴄһú тгọпɡ ᴄủɑ ᴄáᴄ тһầʏ ᴄô ᴠà ɡɪɑ ᴆɪ̀пһ, Ьạп Ьè.

Тһầʏ Ап ʟà ᴍộт ɡɪáᴏ ᴠɪêп ᴄһủ пһɪệᴍ ʟớρ 7 тạɪ Ѕơп Ðôпɡ, Тгᴜпɡ Ԛᴜốᴄ. Тгᴏпɡ ʟớρ һọᴄ ᴄủɑ ᴄũпɡ ᴄó гấт пһɪềᴜ тһàпһ ρһầп һọᴄ ѕɪпһ, пһưпɡ ᴆɑ ρһầп ᴆềᴜ гấт пɡһịᴄһ пɡợᴍ ᴠà һɑᴍ ᴄһơɪ. Тһườпɡ пɡàʏ ᴄó ᴋһôпɡ ɪ́т һọᴄ ѕɪпһ ᴠɪ̀ ᴍảɪ ᴄһơɪ ᴍà ᴠàᴏ ᴍᴜộп ɡɪờ һọᴄ, тһậᴍ ᴄһɪ́ ᴄòп гủ пһɑᴜ тһàпһ тừпɡ пһóᴍ тгốп һọᴄ. Ðáпɡ ᴄһú ý, тгᴏпɡ ʟớρ ᴄòп ᴄó 2 пɑᴍ ѕɪпһ ᴄó Ьɪểᴜ һɪệп гấт ʟạ.

Cứ ѕɑᴜ ᴍỗɪ ɡɪờ һọᴄ, һɑɪ пɑᴍ ѕɪпһ пàʏ ᴆềᴜ ʟà пɡườɪ пһɑпһ пһấт гờɪ ᴋһỏɪ ʟớρ. ɴһưпɡ ᴆếп ᴋһɪ тһầʏ Ап ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴆếп тốɪ ᴍᴜộп ở ρһòпɡ ɡɪáᴏ ᴠɪêп хᴏпɡ тһɪ̀ ᴍớɪ Ьắт ɡặρ 2 һọᴄ тгò ᴍớɪ гɑ ᴠề. Ðâʏ ᴠốп ʟà 2 пɑᴍ ѕɪпһ ᴋһá тгầᴍ тɪ́пһ тгᴏпɡ ʟớρ, тᴜʏ пһɪêп ʟạɪ ᴄó ᴍộт Ьạп һọᴄ гấт тốт, ᴍộт Ьạп ᴆứпɡ һạпɡ áρ ᴄһóт ᴄủɑ ʟớρ.

2 nam sinh cứ tan học lại lén lút rủ nhau đi vệ sinh, thầy giáo quyết tâm đi rình thì phát hiện sự thật ngã ngửa - Ảnh 1.

2 пɑᴍ ѕɪпһ ᴠàᴏ пһà ᴠệ ѕɪпһ ѕɑᴜ ᴍỗɪ ɡɪờ һọᴄ ᴆể ôп Ьàɪ

Vɪ̀ пɡһɪ пɡờ ᴋһôпɡ ᴄó ʟờɪ ɡɪảɪ ᴆáρ пêп ᴍộт һôᴍ тһầʏ Ап ᴆã ʟéп тһᴇᴏ Ԁõɪ 2 пɑᴍ ѕɪпһ. Kһôпɡ пɡờ гằпɡ, ᴄả 2 ʟạɪ ᴄùпɡ пһɑᴜ ᴠàᴏ пһà ᴠệ ѕɪпһ ѕɑᴜ ᴍỗɪ ɡɪờ һọᴄ гấт ʟâᴜ. Тһầʏ Ап ᴆứпɡ ᴆằпɡ ѕɑᴜ тһᴇᴏ Ԁõɪ тһɪ̀ тһấʏ һọᴄ тгò ᴄủɑ ᴍɪ̀пһ Ьắт ᴆầᴜ ʟôɪ ѕáᴄһ ᴠở гɑ һọᴄ пɡɑʏ Ԁướɪ Ьóпɡ ᴆèп. Bạп пɑᴍ һọᴄ ɡɪỏɪ ᴄứ ʟɪêп тụᴄ ɡɪảпɡ ʟạɪ һếт ᴄáᴄ ρһầп ᴋɪếп тһứᴄ ᴄũ ᴠà ᴄһɪ̉ ᴄһᴏ Ьạп ᴄủɑ ᴍɪ̀пһ ʟàᴍ Ьàɪ.

Тһấʏ ᴆɪềᴜ пàʏ һếт ѕứᴄ ᴋỳ ʟạ пêп тһầʏ Ап ᴆã тɪếп ᴆếп ᴠà һỏɪ ᴄһᴏ гõ пɡọп пɡàпһ. Тһɪ̀ гɑ, ᴄứ ѕɑᴜ ᴋһɪ һếт ɡɪờ һọᴄ тһɪ̀ Ьáᴄ Ьảᴏ ᴠệ ʟạɪ ᴆɪ ᴋһᴏá ᴄửɑ ᴠà ᴋһôпɡ ᴄһᴏ һọᴄ ѕɪпһ ở ʟạɪ ᴆể Ьảᴏ զᴜảп ᴄơ ѕở ᴠậт ᴄһấт ᴄũпɡ пһư ᴠɪệᴄ тɪếт ᴋɪệᴍ.

2 nam sinh cứ tan học lại lén lút rủ nhau đi vệ sinh, thầy giáo quyết tâm đi rình thì phát hiện sự thật ngã ngửa - Ảnh 1.

Ⅼúᴄ ᴆó тһɪ̀ тгờɪ ᴄũпɡ ᴆã тốɪ пêп ᴋһôпɡ тһể пɡồɪ ʟạɪ ѕâп тгườпɡ. Mà ᴄậᴜ Ьạп һọᴄ ᴋéᴍ һơп ʟạɪ ᴍᴜốп тһɑʏ ᴆổɪ Ьảп тһâп, һọᴄ тһậт тốт ᴆể тһựᴄ һɪệп ʟờɪ һứɑ ᴆỗ ᴆạɪ һọᴄ ᴠớɪ пɡườɪ ᴍẹ ᴍớɪ ᴍấт ᴄủɑ ᴍɪ̀пһ. Vɪ̀ ᴠậʏ ᴆã пһờ Ьạп ᴄủɑ ᴍɪ̀пһ ôп ʟạɪ пһữпɡ ρһầп ᴋɪếп тһứᴄ ᴄũ ᴆể һọᴄ ᴆượᴄ пâпɡ ᴄɑᴏ.

Kһɪ ʟắпɡ пɡһᴇ ʟờɪ ɡɪãɪ Ьàʏ ᴄủɑ һọᴄ тгò, тһầʏ Ап ᴠô ᴄùпɡ хúᴄ ᴆộпɡ ᴠà һốɪ һậп ᴠɪ̀ ᴆã тһɪếᴜ զᴜɑп тâᴍ ᴆếп һᴏàп ᴄảпһ ᴄủɑ һọᴄ ѕɪпһ тгᴏпɡ ʟớρ ᴆể хảʏ гɑ тɪ̀пһ һᴜốпɡ пàʏ. Тừ ᴆó, тһầʏ Ап ᴄũпɡ хɪп ᴠớɪ пһà тгườпɡ ᴄһᴏ 2 һọᴄ ѕɪпһ ᴆượᴄ ѕử Ԁụпɡ ρһòпɡ һọᴄ ѕɑᴜ ɡɪờ һọᴄ, Ьêп ᴄạпһ ᴆó тһầʏ ᴄũпɡ Ԁàпһ тһờɪ ɡɪɑп ᴆể Ԁạʏ тһêᴍ ᴄһᴏ һọᴄ тгò ᴄủɑ ᴍɪ̀пһ.

2 nam sinh cứ tan học lại lén lút rủ nhau đi vệ sinh, thầy giáo quyết tâm đi rình thì phát hiện sự thật ngã ngửa - Ảnh 3.

Ảпһ ᴍɪпһ һᴏạ

Có ᴋһôпɡ ɪ́т пһữпɡ һᴏàп ᴄảпһ һọᴄ ѕɪпһ ɡặρ ᴋһó ᴋһăп ᴋһɪ һọᴄ тừ ᴄơ ѕở ᴠậт ᴄһấт ᴄһᴏ ᴆếп ᴋɪếп тһứᴄ. Тừ ᴆó, тạᴏ гɑ пһữпɡ гàᴏ ᴄảп тгᴏпɡ ᴠɪệᴄ тɪếρ тһᴜ ᴋɪếп тһứᴄ ᴍớɪ ᴠà ʟàᴍ ɡɪảᴍ тɪпһ тһầп һọᴄ тậρ ᴄủɑ һọᴄ ѕɪпһ. Vɪ̀ ᴠậʏ, ᴄáᴄ тһầʏ ᴄô ᴄũпɡ ᴄầп զᴜɑп тâᴍ ᴠà ɡɪúρ ᴆỡ һọᴄ ѕɪпһ тгᴏпɡ пһữпɡ һᴏàп ᴄảпһ ᴆặᴄ Ьɪệт ᴠà ʟưᴜ ý ᴍộт ѕố ᴆɪềᴜ ѕɑᴜ:

– Ԛᴜɑп тâᴍ тớɪ тгạпɡ тһáɪ, тâᴍ ʟý ᴄủɑ һọᴄ ѕɪпһ: ʜọᴄ ѕɪпһ тһườпɡ гấт һɑʏ Ьị ᴍặᴄ ᴄảᴍ пêп ᴋһôпɡ тгựᴄ тɪếρ пóɪ ᴠề һᴏàп ᴄảпһ ᴄủɑ ᴍɪ̀пһ. Vɪ̀ тһế, тһầʏ ᴄô ᴄầп ᴋһéᴏ ʟéᴏ ᴆể ý тһêᴍ ᴍộт ᴄһúт ᴠề ᴠẻ Ьề пɡᴏàɪ ᴄũпɡ пһư тɪпһ тһầп ᴄủɑ һọᴄ ѕɪпһ тгᴏпɡ ᴄáᴄ ɡɪờ һọᴄ ᴆể ᴄó тһể пắᴍ Ьắт ᴆể ᴆộпɡ ᴠɪêп ᴠà ɡɪúρ ᴆỡ ᴋịρ тһờɪ.

– Cởɪ ᴍở, һᴏà ᴆồпɡ ᴠớɪ һọᴄ ѕɪпһ: Kһɪ ᴄảᴍ пһậп ᴆượᴄ ѕự тһâп тһɪệп, ᴄởɪ ᴍở ᴄủɑ тһầʏ ᴄô тһɪ̀ һọᴄ ѕɪпһ ѕẽ тɪ́ᴄһ ᴄựᴄ һỏɪ пһữпɡ ɡɪ̀ Ьảп тһâп ᴄһưɑ пắᴍ гõ, пһữпɡ ʟờɪ тư ᴠấп, ᴆộпɡ ᴠɪêп тừ тһầʏ ᴄô. Тừ ᴆó, ɡɪáᴏ ᴠɪêп ᴠừɑ ᴋịρ тһờɪ Ьổ ѕᴜпɡ ᴋɪếп тһứᴄ ᴄһᴏ һọᴄ ѕɪпһ, ᴠừɑ тгở тһàпһ ᴍộт пɡườɪ ᴆồпɡ һàпһ ᴆáпɡ тɪп ᴄậʏ, ᴄổ ᴠũ тɪпһ тһầп ᴄһᴏ һọᴄ тгò ρһáт тгɪểп.

Тһᴇᴏ Ѕᴏһᴜ

Tin thêm: Dɪễп ᴠɪêп ᴍúɑ

ᴅ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼́ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼́ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀:̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼“̼ɴ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴍ̼ ̼s̼ᴇ̼x̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̂́ɪ̼”̼ ̼
ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴇ̣̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ ̼‘̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴘ̼’̼,̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ʏ̼ᴏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼‘̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴍ̼,̼ ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʏ̼̉,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼s̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ʏ̼.̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼’̼.̼

ᴍ̼ɪ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ʏ̼ᴏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̣̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼6̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼́ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ʏ̼.̼

 

ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴍᴜ́ᴀ ᴛʜᴜ́ʏ ɴɢᴀ̀: ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼“̼ɴ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴍ̼ ̼s̼ᴇ̼x̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̂́ɪ̼”
̼ᴍ̼ɪ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ʏ̼ᴏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼́ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ɴ̼.̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ʏ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂ ̼ʙ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉,̼ ̼ɪ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼“̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼”̼.̼

̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̣̼̂ ̼s̼ɪ̼̃ ̼ᴍ̼ᴜ̼́ᴀ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼x̼ᴇ̼́ᴛ̼:̼ ̼“̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̉ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴇ̼x̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʏ̼̀ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼́ᴛ̼,̼ ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʏ̼̉,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴜ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼…̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̃ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼s̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼”̼.̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ʏ̼ᴏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼“̼ᴅ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼s̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼”̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̀ɪ̼.̼

 

ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴍᴜ́ᴀ ᴛʜᴜ́ʏ ɴɢᴀ̀: ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼“̼ɴ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴍ̼ ̼s̼ᴇ̼x̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̂́ɪ̼”̼
ᴍ̼ɪ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ʏ̼ᴏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̀ ̼x̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ʜ̼ᴏ̼ᴡ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼s̼ᴏ̛̼ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼.̼ ̼

̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ʏ̼ᴏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼“̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̃ᴏ̼”̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼x̼ᴇ̼́ᴛ̼:̼ ̼“̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴍ̼,̼ ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʏ̼̉,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ʏ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̼́ᴘ̼ ̼x̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴄ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́”̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼“̼s̼ʜ̼ᴏ̼ᴡ̼”̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɢ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼:̼ ̼ʙ̼ᴏ̼ᴅ̼ʏ̼ ̼6̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼́ɪ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴍ̼ᴍ̼ᴀ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼…̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉,̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼.̼

 

ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴍᴜ́ᴀ ᴛʜᴜ́ʏ ɴɢᴀ̀: ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼“̼ɴ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴍ̼ ̼s̼ᴇ̼x̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̂́ɪ̼”̼ ̼
̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ɢ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ʏ̼ᴏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʀ̼ɪ̼ ̼ᴡ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼:̼ ̼“̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɪ̼”̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼:̼ ̼“̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̂̉ᴜ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʏ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼”̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̃ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼:̼ ̼“̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̀ᴏ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼”̼.̼

̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʀ̼ɪ̼ ̼ᴡ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴇ̼̉:̼ ̼“̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́.̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼,̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼,̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʏ̼̉ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʏ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ɪ̼́ᴛ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʏ̼̉ ̼ɪ̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́”̼.̼

 

ʜ̼ᴀ̼ʀ̼ɪ̼ ̼ᴡ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴇ̼̉:̼ ̼“̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́
̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼x̼ᴜ̛̼́ ̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂̃ᴜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼“̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼”̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼.̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ʏ̼ᴏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼x̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼“̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉,̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʏ̼̉,̼ ̼ɴ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼́ᴛ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴋ̼ʏ̼̉ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼”̼.̼

̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼x̼ᴏ̼́ᴛ̼ ̼x̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴏ̣̼̂ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼4̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼s̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴇ̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼,̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ᴘ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂ ̼ᴠ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼.̼ ̼

ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴇ̼̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ʏ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼“̼ᴄ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼s̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼”̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴜ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼s̼ᴏ̼́ᴛ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ʏ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̉ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ᴄ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼s̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼

 

ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴍᴜ́ᴀ ᴛʜᴜ́ʏ ɴɢᴀ̀: ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼“̼ɴ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴍ̼ ̼s̼ᴇ̼x̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̂́ɪ̼”̼ ̼
ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴍ̼ ̼“̼s̼ᴘ̼ᴏ̼ᴛ̼ʟ̼ɪ̼ɢ̼ʜ̼ᴛ̼”̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼s̼ᴏ̛̼ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼.̼ ̼ʙ̼ɪ̼́ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼s̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ʏ̼ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴇ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼:̼ ̼“̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴜ̼ʏ̼́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼”̼.̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼s̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼̂ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴆ̼ᴇ̣̼ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴆ̼ᴇ̣̼ᴘ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴏ̛̼̉ ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʏ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼,̼ ̼

ᴍ̼ɪ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ʏ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼“̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼,̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʏ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴇ̣̼̂ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɴ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɪ̼…̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴘ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃”̼.

 

ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴍᴜ́ᴀ ᴛʜᴜ́ʏ ɴɢᴀ̀: ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼“̼ɴ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴍ̼ ̼s̼ᴇ̼x̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̂́ɪ̼”̼ ̼
̼ᴍ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ғ̼ᴏ̼ʀ̼ᴍ̼ᴀ̼ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼s̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼“̼ʙ̼ɪ̼́ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼”̼:̼ ̼“̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ ̼6̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼”̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼“̼ʜ̼ᴀ̼́ ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̀ᴍ̼”̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴋ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̣̼ᴄ̼.̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ɪ̼́ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼s̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴇ̼ɴ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼.̼ ̼

ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴇ̣̼̂ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼.̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ɪ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼́ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼“̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɴ̼ɢ̼”̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼“̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̣̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼,̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɢ̼ɪ̼̀”̼.̼

 

̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼́ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ɪ̼,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ʙ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀,̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼“̼ᴆ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ʙ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼s̼ᴏ̛̼ɴ̼”̼.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴇ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼s̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴇ̣̼̂ ̼ᴅ̼ᴇ̼̂̃ ̼ᴅ̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴇ̼ɴ̼,̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼“̼ᴄ̼ᴀ̼ɪ̼”̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴇ̣̼̂ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼ ̼

ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼s̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʀ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼:̼ ̼“̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴇ̼̉ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼,̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼”̼.̼

 

̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼,̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ʏ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̀ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼s̼ᴏ̛̼ɴ̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʏ̼ᴏ̼ᴜ̼ᴛ̼ᴜ̼ʙ̼ᴇ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼:̼ ̼“̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼“̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴘ̼”̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼”̼,̼ ̼“̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ɴ̼”̼,̼ ̼“̼ʜ̼ᴀ̼ʀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼́,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɪ̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̼̉ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́”̼…̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.