T4. Th7 6th, 2022

G̼i̼ờ̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼,̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ứ̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ạ̼?̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼P̼l̼o̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼B̼á̼u̼ ̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼2̼5̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼S̼e̼n̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

hình ảnh
̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼(̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼i̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼)̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼S̼e̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼g̼i̼ô̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼l̼ố̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ứ̼t̼,̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼í̼n̼h̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼:̼ ̼“̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼d̼o̼ ̼a̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼e̼m̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ấ̼y̼!̼ ̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ó̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ổ̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼d̼â̼y̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼ổ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ũ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼s̼a̼u̼.

̼T̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼:̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼á̼p̼.̼
̼T̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼:̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼d̼â̼y̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼d̼â̼y̼ ̼c̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ơ̼,̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼d̼a̼o̼…̼
̼T̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼:̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼m̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼.̼

hình ảnh
̼T̼h̼ứ̼ ̼t̼ư̼:̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼ý̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼.̼
̼T̼h̼ứ̼ ̼n̼ă̼m̼:̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ư̼a̼,̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ư̼ớ̼t̼ ̼s̼à̼n̼.̼

̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼:̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼x̼a̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼r̼à̼o̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ổ̼,̼ ̼d̼â̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼a̼o̼ ̼h̼ồ̼.̼.̼.̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.̼

V̼ừ̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼:̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼:̼ ̼’̼C̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ô̼i̼!̼’̼

V̼à̼o̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼:̼ ̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼a̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼C̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼é̼!̼”̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼N̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼b̼à̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼o̼a̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼4̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼9̼)̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼S̼ử̼ ̼(̼B̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼x̼ở̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ử̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼ố̼p̼.̼

̼Ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼.̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼T̼ế̼t̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼S̼ử̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼:̼ ̼“̼S̼a̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼ỡ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼?̼”̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ả̼n̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ị̼m̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼N̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼ã̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼

̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼a̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼T̼ế̼t̼.̼ ̼C̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼é̼!̼”̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼.̼.̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼ơ̼i̼!̼ ̼C̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼â̼y̼”̼ ̼-̼ ̼b̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ấ̼c̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼a̼o̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼a̼i̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼c̼õ̼n̼g̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼é̼ ̼x̼e̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼G̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼S̼ử̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼”̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼p̼h̼o̼t̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼:̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼”̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼s̼ổ̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼h̼i̼:̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼S̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼8̼/̼1̼9̼9̼9̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼.̼.̼.̼
̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼
̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼v̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼m̼o̼i̼.̼v̼n̼

̼X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼B̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼c̼á̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ế̼t̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼c̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼.̼.̼
̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼h̼4̼5̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼A̼n̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼2̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼V̼y̼ ̼(̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼6̼3̼B̼4̼-̼0̼6̼2̼.̼2̼4̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼A̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ế̼t̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼A̼n̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼1̼C̼-̼0̼7̼4̼.̼2̼1̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼k̼ẹ̼o̼ ̼b̼á̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼à̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼
̼V̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼y̼ ̼t̼é̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼n̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ị̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼

̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼–̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼2̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼D̼o̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼á̼c̼ ̼A̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼,̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼(̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ế̼t̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼c̼á̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼à̼n̼ ̼p̼h̼ế̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼k̼i̼e̼n̼t̼h̼u̼c̼.̼n̼e̼t̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.