T4. Th8 10th, 2022

Đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ẻ̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼á̼p̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼é̼ ̼n̼g̼ã̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼27/5,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Q̼.̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼C̼h̼u̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼(̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼u̼ ̼G̼i̼a̼ ̼H̼u̼y̼ ̼(̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼Q̼.̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼)̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼Q̼.̼P̼h̼ú̼ ̼N̼h̼u̼ậ̼n̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼.̼

TP.HCM: Bắt 2 nghi phạm giật túi xách khiến một phụ nữ té xuống đường

̼N̼h̼ư̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼27/5,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼P̼.̼L̼ ̼(̼5̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼3̼0̼8̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼(̼P̼.̼1̼3̼,̼ ̼Q̼.̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼)̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼2̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ọ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼a̼i̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼P̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼,̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼
̼L̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼,̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼B̼à̼ ̼L̼.̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼1̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Q̼.̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼H̼u̼y̼,̼ ̼T̼â̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

Một phụ nữ tử vong do bị cướp giật túi xách trên đường

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼3̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ 27/5 ̼T̼â̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼H̼u̼y̼ ̼ở̼ ̼Q̼.̼1̼2̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

Bắt 2 nghi phạm giật túi xách khiến 1 phụ nữ ngã bất tỉnh - Tuổi Trẻ Online

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼â̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼;̼ ̼H̼u̼y̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼r̼ả̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼”̼c̼o̼n̼ ̼m̼ồ̼i̼”̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼3̼0̼8̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼L̼ợ̼i̼,̼ ̼Q̼.̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼á̼p̼ ̼s̼á̼t̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼é̼ ̼n̼g̼ã̼.̼

Giật túi xách của cô gái rồi ngã ra đường, tên cướp bị bắt tại trận

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼é̼m̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼ả̼ ̼3̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

Công an TP.HCM xác định được 2 kẻ giật túi xách cô gái ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.