T5. Th6 30th, 2022

Cơ ǫᴜᴀɴ CSĐT Côɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ ‘ᴛʀả ʟờɪ’ đơɴ đề ɴɢʜị ᴋʜởɪ ᴛố ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴄủᴀ ôɴɢ Đứᴄ Hɪểɴ ᴠà ᴍộᴛ số ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ

Nɢàʏ 9-3, ʟᴜậᴛ sư ᴄủᴀ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Đứᴄ Hɪểɴ, Pʜó ᴛổɴɢ ʙɪêɴ ᴛậᴘ Báᴏ Pʜáᴘ ʟᴜậᴛ TP.HCM ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴠừᴀ ɢửɪ đơɴ ᴋɪếɴ ɴɢʜị ᴄʜᴏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT Côɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ ᴠà VKSND ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ ᴋɪếɴ ɴɢʜị ᴋʜởɪ ᴛ.ố ᴛʜᴇᴏ đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ đốɪ ᴠớɪ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ (Tổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ Đạɪ Nᴀᴍ).

Tʜᴇᴏ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ đơɴ ᴋɪếɴ ɴɢʜị, ᴠàᴏ ɴɢàʏ 26-10-2021, ôɴɢ Hɪểɴ đã ɢửɪ đơɴ ᴛ.ố ɢɪáᴄ, ᴛɪếᴘ đó ɴɢàʏ 17-11-2021 ôɴɢ Hɪểɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʟàᴍ đơɴ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴋʜởɪ ᴛ.ố ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴠì ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ʙà ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ x.â.ᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ, ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ…

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ɢửɪ đơɴ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ đã ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ʜᴀɪ ʟầɴ ᴠớɪ ôɴɢ Hɪểɴ để ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ đơɴ ᴛ.ố ɢɪáᴄ. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, đã ʜơɴ ʙốɴ ᴛʜáɴɢ (ʜếᴛ ᴛʜờɪ ʜạɴ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ đơɴ ᴛ.ố ɢɪáᴄ, ᴛɪɴ ʙáᴏ ᴠề ᴛ.ộ.ɪ ᴘʜạᴍ) ɴʜưɴɢ ᴘʜíᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ᴄó ᴋếᴛ ǫᴜả ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ.

Đượᴄ ʙɪếᴛ, ᴄùɴɢ ᴠớɪ đơɴ ᴋɪếɴ ɴɢʜị ᴄủᴀ ôɴɢ Hɪểɴ, ʙà Đặɴɢ Tʜị Hàɴ Nɪ ᴠà ᴄᴀ sĩ Vʏ Oᴀɴʜ ᴄũɴɢ ᴄó đơɴ ɢửɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ đề ɴɢʜị ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ᴘʜảɴ ʜồɪ ᴋếᴛ ǫᴜả đốɪ ᴠớɪ ᴛɪɴ ʙáᴏ ᴛ.ố ɢɪáᴄ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴠà đề ɴɢʜị ᴋʜởɪ ᴛ.ố ᴠụ áɴ, ᴋʜởɪ ᴛ.ố ʙị ᴄᴀɴ đốɪ ᴠớɪ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ.

Sáɴɢ 9-3, ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ TP.HCM, ʟᴜậᴛ sư ᴄủᴀ ôɴɢ Hᴜỳɴʜ Mɪɴʜ Hưɴɢ (ᴛứᴄ ᴄᴀ sĩ Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ, ɴɢụ TP.HCM) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʜɪệɴ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ɴʜậɴ đượᴄ ʙấᴛ ᴋỳ ᴘʜảɴ ʜồɪ ɴàᴏ ᴛừ ᴘʜíᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴠɪệᴄ ᴛ.ố ᴄáᴏ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ (Tổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ Đạɪ Nᴀᴍ).

Tʀướᴄ đó, ᴄᴀ sĩ Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ đã ɢửɪ đơɴ ᴛ.ố ᴄáᴏ ʙà ʜằɴɢ ʟêɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT ᴄôɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴠà đượᴄ đơɴ ᴠị ɴàʏ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ x.á.ᴄ ᴍɪɴʜ, đɪềᴜ ᴛʀᴀ. Tʜᴇᴏ ᴄᴀ sĩ Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ, ʙà Hằɴɢ đã ᴄó ᴍộᴛ số ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴠ.ᴜ ᴋʜ.ốɴɢ, ʙ.ị.ᴀ đặᴛ, x.ú.ᴄ ᴘʜ.ạᴍ ᴅᴀɴʜ ᴅự, ɴʜâɴ ᴘʜẩᴍ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ.

Đếɴ đầᴜ ᴛʜáɴɢ 10-2021, ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT ᴄôɴɢ ᴀɴ TP.HCM đã ᴄʜᴜʏểɴ ᴛᴏàɴ ʙộ ʜồ sơ, đơɴ ʙáᴏ ᴛ.ố ɢɪáᴄ ᴛ.ộ.ɪ ᴘʜạᴍ ᴄủᴀ ᴄᴀ sĩ Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ ᴄʜᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ để ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜẩᴍ ǫᴜʏềɴ.

Tʜᴇᴏ ʟᴜậᴛ sư, ᴛíɴʜ đếɴ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ʜɪệɴ ᴛạɪ đã ᴄó ʙᴀ ʙᴜổɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ.

“Hɪệɴ ᴛạɪ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ᴄó ᴋếᴛ ǫᴜả ɢì ʜếᴛ. Pʜíᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴄʜưᴀ ᴄó ʙấᴛ ᴋỳ ᴘʜảɴ ʜồɪ ʜᴀʏ ɢɪảɪ ᴛʜíᴄʜ ɢì ʜᴀʏ ᴄôɴɢ ᴠăɴ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ để ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴋếᴛ ǫᴜả” – đạɪ ᴅɪệɴ ᴄủᴀ ᴄᴀ sỹ Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ ɴóɪ.

Đạɪ ᴅɪệɴ ᴄủᴀ ᴄᴀ sĩ ɴàʏ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʜɪệɴ đᴀɴɢ ᴄʜờ đợɪ ᴠà ʜɪ ᴠọɴɢ ᴄó ɴʜữɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ sớᴍ ɴʜấᴛ ᴛừ ᴘʜíᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ.

Cùɴɢ ɴɢàʏ, ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ PV, ʟᴜậᴛ sư đạɪ ᴅɪệɴ ᴄʜᴏ ʙà Nɢᴜʏễɴ Tʜị Mỹ Oᴀɴʜ (ᴛứᴄ ᴄᴀ sỹ Vʏ Oᴀɴʜ, ɴɢụ TP.HCM) ᴄũɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʜɪệɴ ᴄʜưᴀ ɴʜậɴ đượᴄ ᴘʜảɴ ʜồɪ ɴàᴏ ᴛừ ᴄôɴɢ ᴀɴ TP.HCM.

“Cʜúɴɢ ᴛôɪ ʟàᴍ đơɴ ᴛừ ᴛʜáɴɢ 6-2021, ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT ᴄôɴɢ ᴀɴ TP.HCM đã ᴛ.ʜ.ụ ʟý ᴛ.ố ɢɪáᴄ ᴛừ ɴɢàʏ 13-10-2021. Tớɪ ɴᴀʏ, đã ʜơɴ ʙốɴ ᴛʜáɴɢ ᴍà ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴄʜưᴀ ɴʜậɴ đượᴄ ʙấᴛ ᴋỳ ᴘʜảɴ ʜồɪ ɴàᴏ ᴛừ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ” – ʟᴜậᴛ sư ɴàʏ ɴóɪ.

Lᴜậᴛ sư ᴄủᴀ Vʏ Oᴀɴʜ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ɴàʏ ᴄʜậᴍ ᴛʀễ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ đơɴ ᴛ.ố ɢɪáᴄ, ᴛɪɴ ʙáᴏ ᴠề ᴛộɪ ᴘʜạᴍ, ᴋɪếɴ ɴɢʜị ᴋʜởɪ ᴛ.ố ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ɴɢườɪ ᴛ.ố ɢɪáᴄ ᴛʜì ᴄʜờ đợɪ ᴍãɪ.

Cᴀ sĩ Vʏ Oᴀɴʜ ᴛʀướᴄ đó đã ᴄó đơɴ ᴛ.ố ɢɪáᴄ ᴠà đơɴ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴋʜởɪ ᴛ.ố ᴠụ áɴ ᴠề ᴄáᴄ ᴛộɪ ᴠ.ᴜ ᴋʜ.ốɴɢ ᴠà ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ x.â.ᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ đốɪ ᴠớɪ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ.

Tʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴘᴠ mới đây, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ đã ᴄó ᴄâᴜ ‘ᴛʀả ʟờɪ’ đếɴ ɴʜữɴɢ ᴄá ɴʜâɴ ɴàʏ. Tʜᴇᴏ đó, đạɪ ᴅɪệɴ ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴠụ ᴠɪệᴄ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄáᴄ đơɴ ᴛ.ố ɢɪáᴄ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴠẫɴ đᴀɴɢ đượᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ x.á.ᴄ ᴍɪɴʜ.

Dᴏ ᴠụ ᴠɪệᴄ ɴàʏ ᴄó ᴛíɴʜ ᴄʜấᴛ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ ɴêɴ ᴘʜíᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ đã ɢɪᴀ ʜạɴ ᴛʜêᴍ ʜᴀɪ ᴛʜáɴɢ để ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ x.á.ᴄ ᴍɪɴʜ ʟàᴍ ʀõ, ᴋʜɪ ɴàᴏ ᴄó ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ sẽ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴄụ ᴛʜể ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ʙêɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴠà ᴄơ ǫᴜᴀɴ ʙáᴏ ᴄʜí.

XEM THÊM : Kɪɴʜ ʜОÀɴ ÐÊM ԚА : Máʏ Ьɑʏ ᴄһở пɡườɪ ɪệт ɴɑᴍ ѕơ тáп ᴋһỏɪ ᴋᴄгɑɪпɑ Ề ɪỆТ ɴАM Bị ” ТАɪ ɴẠɴ RƠɪ ᙭Ốɴ BɪỂɴ “, ɪ́т пһấт 510 пɡườɪ Т.ử .ᴏпɡ һàпɡ тгăᴍ пɡườɪ Ьị тһươпɡ, хáᴄ ᴄһếт пằᴍ ʟɑ ʟɪệт

Tờ Guardian dẫn lời giám đốc điều hành hãng Lion Air, ông Edward Sirait nói rằng chiếc Boeing 737 Max-8 đã thông báo một vấn đề kĩ thuật khi bay từ KIEW  đến Hà Nội sáng 10/3 . Nghĩa là ngay vào đêm trước khi máy bay gặp nạn lúc 4g33′ sáng nay 10/3 ít nhất 510 người T.ử V.ong һàпɡ тгăᴍ пɡườɪ Ьị тһươпɡ, xác chết nằm la liệt
Video: Hiện trường vụ máy bay Indonesia chờ 188 người rơi xuống biển
Ông Edward Sirait không nêu rõ máy bay đêm qua gặp sự cố gì, chỉ khẳng định các kĩ sư tiến hành kiểm tra theo quy chuẩn và máy bay được phép vận hành bình thường.

Máy bay gặp nạn ở Indonesia đã bị trục trặc kỹ thuật trong chuyến bay trước đó – Ảnh 1.

Đường màu xanh cho thấy, sáng nay máy bay đã vòng xuống hướng nam trước khi hướng thẳng ra biển và gặp nạn cách bờ không xa
Máy bay lao xuống biển sau khi hạ cánh, 168 người sống sót kỳ diệu
Điều đáng nói là có thông tin máy bay Boeing 737 Max-8 tiếp tục xin quay trở về sân bay sau khi vừa cất cánh được vài phút. Trạm không lưu đã cho phép nhưng máy bay đã gặp sự cố kinh hoàng. Ông Yohanes Sirait, đại diện cho Cục Hàng không Indonesia nói với Reuters: “Trạm không lưu đã chấp nhận yêu cầu này nhưng sau đó máy bay mất tín hiệu”.

Công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn tiếp tục diễn ra, phát hiện nhiều mảnh vỡ, đồ đạc trên biển Java. Giới chức trách chưa đưa ra thông tin về số người thương vong. Được biết, có 589 người trên chuyến bay JT610 của hãng Lion Air.
Máy bay lao xuống biển sau khi hạ cánh, 168 người sống sót kỳ diệu
Những hình ảnh đầu tiên từ hiện trường cứu hộ.
Video: Hiện trường vụ máy bay Indonesia chờ 188 người rơi xuống biển
Trong vụ cháy máy bay tại Nga, đã có ít nhất 41 nạn nhân thiệt mạng và nhiều hành khách bị thương.

Cháy máy bay tại Nga: 41 người thiệt mạng, không có nạn nhân người Việt Nam | ĐÀI TRUYỀN HÌNH ĐĂK NÔNG

Chiếc máy bay Sukhoi Superjet 100 của hãng hàng không Aeroflot hành trình Moscow – Murmansk chở theo 73 hành khách và 5 phi hành đoàn đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Sheremetyevo. Sau khi hạ cánh khẩn cấp, chiếc máy bay đã bị bốc cháy

Hình ảnh máy bay của hãng Aeroflot bốc cháy ở sân bay Sheremetyevo, Moscow, Nga ngày 5/5 ( Ảnh: Twitter)
Theo hãng tin Interfax của Nga, có tới 41 người đã thiệt mạng. Người phát ngôn Ủy ban điều tra Nga, bà  Einil Petrenko cho biết, chỉ có 37 người được xác nhận là sống sót, trong đó có 4 thanh viên phi hành đoàn.

Công tác cứu hộ, cứu nạn đã được tiến hành rất khẩn trương. Hiện, vụ cháy đã được dập tắt, song vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi phần thân sau máy bay. Theo nguồn tin của Cơ quan hàng không Nga cho biết sân bay Sheremetyevo đang tạm thời phải đóng cửa sau thảm họa.
Người cứu hộ sốc trước 'máu và chết chóc' khi máy bay Ấn Độ gãy đôi - Thế giới
Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã mở một đường dây nóng tiếp nhận các thông tin liên quan đến vụ việc, đồng thời cung cấp thong tin và hỗ trợ tâm lý người thân và hành khách của chuyến bay.

Nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.