T4. Th8 10th, 2022

T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼à̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼T̼P̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ỏ̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼
̼M̼a̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼Đ̼ô̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼H̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼u̼ ̼o̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼à̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼.̼
̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼-̼ ̼k̼ẻ̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼
̼Th̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ô̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼ê̼ ̼K̼.̼H̼.̼ ̼(̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼2̼6 ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼à̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼.̼ T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼8̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼1̼4̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼,̼ ̼T̼P̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼
C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼
̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼H̼à̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼T̼P̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼2̼h̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼à̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼T̼P̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ỏ̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼ B̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼H̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼  ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼H̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼A̼H̼ ̼Đ̼ô̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼m̼u̼a̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼
̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼d̼a̼n̼v̼i̼e̼t̼.̼v̼n̼/̼b̼a̼n̼-̼c̼o̼n̼-̼m̼o̼i̼-̼s̼i̼n̼h̼-̼l̼a̼y̼-̼1̼5̼-̼t̼r̼i̼e̼u̼-̼d̼o̼n̼g̼-̼r̼o̼i̼-̼v̼u̼-̼c̼h̼o̼-̼m̼e̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼b̼a̼t̼-̼c̼o̼c̼-̼7̼7̼7̼7̼1̼8̼2̼1̼0̼4̼.̼h̼t̼m̼

B̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼…̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼o̼,̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼d̼ằ̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼”̼ ̼k̼ẻ̼ ̼“̼t̼o̼ ̼g̼a̼n̼”̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼2̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼7̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼,̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼Ấ̼p̼ ̼N̼h̼à̼ ̼M̼á̼t̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼)̼ ̼1̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼3̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼V̼K̼S̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼7̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ạ̼o̼,̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ổ̼ ̼4̼,̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼1̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼V̼ọ̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼o̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼“̼x̼e̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼”̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼d̼á̼m̼ ̼l̼á̼o̼.̼ ̼ ̼
B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼a̼
K̼h̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼,̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼T̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼H̼o̼a̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼â̼n̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼h̼o̼n̼d̼a̼,̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼ạ̼o̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼“̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼”̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼ạ̼o̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼d̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ạ̼o̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼ạ̼o̼ ̼l̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼“̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼a̼o̼”̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ấ̼p̼ ̼n̼g̼ã̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼ă̼n̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼a̼o̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ớ̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼c̼o̼n̼g̼l̼y̼.̼v̼n̼/̼b̼i̼-̼d̼a̼m̼-̼c̼h̼e̼t̼-̼v̼i̼-̼d̼i̼-̼d̼a̼n̼-̼m̼a̼t̼-̼k̼e̼-̼d̼o̼n̼g̼-̼h̼u̼o̼n̼g̼-̼c̼u̼o̼i̼-̼t̼o̼-̼1̼3̼1̼8̼7̼.̼h̼t̼m̼l̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.