T5. Th6 30th, 2022

T̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼h̼a̼y̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼. ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼í̼t̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼í̼t̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼í̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼â̼m̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼
L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼24/2,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼M̼ô̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼V̼ô̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼ắ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼24/2 ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼M̼ô̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼V̼ô̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼Q̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼6̼)̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼N̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼9̼)̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼
T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼24/2,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼e̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

V̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼i̼ ̼M̼ô̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼í̼t̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼í̼t̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼í̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ố̼p̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼í̼ ̼b̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼ổ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

C̼ò̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼)̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼
Tr̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼r̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼ô̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼k̼m̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ả̼y̼ ̼m̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼g̼ì̼.̼

“̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼à̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼ầ̼m̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼.̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ị̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼é̼ ̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼ ̼K̼h̼á̼m̼ ̼x̼e̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ố̼p̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼á̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

“̼N̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼l̼á̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼o̼ ̼b̼í̼ ̼b̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼
̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼9̼h̼ ̼t̼ố̼i̼  ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼y̼ễ̼̼̼n̼ ̼V̼ă̼̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼–̼ ̼C̼h̼ủ̼̼ ̼t̼i̼̣̼c̼h̼ ̼t̼h̼i̼̣̼ ̼t̼r̼ấ̼̼̼n̼ ̼V̼ô̼̼i̼ ̼(̼L̼a̼̣̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼B̼ắ̼̼̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼̼̼t̼,̼ ̼c̼h̼i̼̣̼ ̼N̼.̼ ̼t̼ừ̼̼̼n̼g̼ ̼c̼ó̼̼ ̼m̼ô̼̣̼̼t̼ ̼đ̼ờ̼̼̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼̼̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼̼ ̼g̼ă̼̣̼̼p̼ ̼v̼à̼̼ ̼n̼ê̼̼n̼ ̼d̼u̼y̼ê̼̼n̼ ̼v̼ớ̼̼̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼(̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼̼y̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼̼̼n̼g̼ ̼c̼ó̼̼ ̼m̼ô̼̣̼̼t̼ ̼đ̼ờ̼̼̼i̼ ̼v̼ơ̼̼̣̼)̼ ̼ở̼̼̼ ̼t̼h̼ô̼̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼M̼ô̼̼,̼ ̼t̼h̼i̼̣̼ ̼t̼r̼ấ̼̼̼n̼ ̼V̼ô̼̼i̼ ̼(̼L̼a̼̣̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼B̼ắ̼̼̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼.̼ ̼Ở̼̼̼ ̼đ̼i̼̣̼a̼ ̼p̼h̼ư̼̼ơ̼̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼t̼h̼ơ̼̼̣̼ ̼c̼ơ̼̼ ̼k̼h̼í̼̼.̼ ̼C̼h̼i̼̣̼ ̼N̼.̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼K̼.̼N̼.̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼c̼ô̼̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼̼n̼ ̼m̼a̼y̼.

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼

đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼
̼“̼Đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼ ̼k̼í̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ặ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼g̼ì̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼ể̼.̼

̼Ô̼̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼̼̼t̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼̼n̼ ̼n̼h̼â̼̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼̼̼u̼ ̼đ̼ư̼̼ơ̼̼̣̼c̼ ̼x̼á̼̼c̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼ ̼l̼à̼̼ ̼d̼o̼ ̼m̼â̼̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼̼̼n̼ ̼t̼ì̼̼n̼h̼ ̼c̼ả̼̼m̼.̼ ̼“̼C̼h̼i̼̣̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ó̼̼ ̼t̼â̼̼m̼ ̼s̼ư̼̼̣̼ ̼v̼ớ̼̼̼i̼ ̼c̼h̼i̼̣̼ ̼g̼á̼̼i̼ ̼v̼ề̼̼̼ ̼m̼â̼̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼̼̼n̼ ̼c̼u̼ô̼̣̼̼c̼ ̼s̼ố̼̼̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼̼̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼c̼h̼ồ̼̼̼n̼g̼”̼,̼ ̼ô̼̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼ô̼̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼̼̼t̼ ̼t̼h̼ê̼̼m̼,̼ ̼t̼r̼ư̼̼ớ̼̼̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼̣̼̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼̣̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ó̼̼ ̼n̼h̼ắ̼̼̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼̼̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼̼̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼̼n̼ ̼n̼h̼â̼̼n̼ ̼c̼u̼̣̼ ̼t̼h̼ể̼̼̼ ̼l̼ư̼̼̣̼c̼ ̼l̼ư̼̼ơ̼̼̣̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼̼̼c̼ ̼n̼ă̼̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼r̼õ̼̼.̼ ̼H̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ê̼̣̼̼n̼ ̼L̼a̼̣̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼i̼̣̼ ̼t̼r̼ấ̼̼̼n̼ ̼V̼ô̼̼i̼ ̼c̼ù̼̼n̼g̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼̼̼n̼ ̼t̼h̼ă̼̼m̼ ̼h̼ỏ̼̼i̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼̼̼n̼,̼ ̼h̼ỗ̼̼̼ ̼t̼r̼ơ̼̼̣̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼̼n̼h̼ ̼n̼a̼̣̼n̼ ̼n̼h̼â̼̼n̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.