T3. Th7 5th, 2022

K̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼chơi nhà đâu  ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ồ̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼p̼h̼u̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ù̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼

̼“̼A̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼í̼m̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼r̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼”̼.̼.̼.̼
̼Đ̼ã̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼m̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼K̼ỷ̼ ̼H̼ợ̼i̼,

n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼a̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Ý̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼.̼ ̼G̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.


N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼a̼n̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼
C̼h̼ị̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ũ̼ ̼p̼h̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ạ̼t̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼à̼̼n̼h̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼a̼n̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼a̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼c̼ằ̼n̼,̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼a̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼.

T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼m̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼(̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼a̼n̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼à̼n̼.̼ ̼Đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼…̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.

Đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼m̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼
S̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼a̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼2̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼(̼Ý̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ũ̼ ̼p̼h̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ý̼.̼ ̼D̼ẫ̼u̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ủ̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼a̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼a̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼.

“̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ũ̼ ̼p̼h̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ê̼m̼ ̼ấ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.

̼N̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼a̼n̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼b̼ó̼i̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ủ̼.

̼“̼T̼ế̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼â̼n̼ ̼á̼i̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼N̼V̼N̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼a̼n̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼.̼ ̼“̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼đ̼á̼o̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼a̼n̼ ̼k̼ể̼.

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼L̼H̼P̼N̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼L̼H̼P̼N̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼.̼

̼P̼N̼V̼N̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼p̼h̼u̼n̼u̼v̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼.̼v̼n̼/̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼d̼a̼n̼h̼-̼v̼o̼-̼d̼e̼m̼-̼m̼u̼n̼g̼-̼2̼-̼t̼e̼t̼-̼k̼h̼o̼n̼g̼-̼p̼h̼a̼i̼-̼l̼a̼n̼-̼d̼a̼u̼-̼b̼a̼o̼-̼h̼a̼n̼h̼-̼5̼5̼6̼0̼8̼.̼h̼t̼m̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.