CN. Th1 23rd, 2022

Tháng: Tháng Một 2022

P͟G͟S͟ ͟B͟ù͟i͟ ͟H͟i͟ề͟n͟ ͟đ͟ề͟ ͟x͟u͟ấ͟t͟ ͟:͟ ͟c͟ả͟i͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟t͟i͟ế͟n͟g͟ ͟v͟i͟ệ͟t͟

M̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ữ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼’̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼’̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼’̼T̼i̼ế̼q̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼’̼…