T7. Th7 2nd, 2022

Tháng: Tháng Một 2022

T̼̼͟I̼̼͟N̼̼͟ ̼̼͟N̼̼͟Ó̼̼͟N̼̼͟G̼̼͟ ̼̼͟t̼̼͟r̼̼͟o̼̼͟n̼̼͟g̼̼͟ ̼̼͟n̼̼͟g̼̼͟à̼̼͟y̼̼͟,̼̼͟ ̼̼͟t̼̼͟i̼̼͟n̼̼͟ ̼̼͟t̼̼͟ứ̼̼͟c̼̼͟ ̼̼͟n̼̼͟ó̼̼͟n̼̼͟g̼̼͟ ̼̼͟

ᴍẹ ʀᴜộᴛ ᴄʜáᴜ ʙé ʙị “ᴅì ɢʜẻ” ʙạᴏ ʜàɴʜ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ : ᴛôɪ sẽ ᴋɪệɴ đếɴ ᴄùɴɢ “ ᴍạɴɢ ᴘʜảɪ đổɪ ᴍạɴɢ “ ᴄ̼ự̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ó̼ᴛ̼ ̼:̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ô̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ụ̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴍ̼ᴇ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼…

t̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼

S̼Ố̼C̼:̼ ̼C̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼h̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼â̼y̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ – H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼…

t͟i͟n͟ ͟n͟ó͟n͟g͟ ͟2͟4͟h͟

thương tâm chiều 30/12: 12 ᴆáᴍ тɑпɡ ᴄùпɡ ᴍộт Ԁòпɡ һọ ѕɑᴜ т.ɑɪ п.ạп тһảᴍ ᴋ.һốᴄ: 500ᴍ тгᴏпɡ ʟàпɡ ʟạɪ ᴄó 1 ᴆ.áᴍ тɑпɡ T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼…