T5. Th6 30th, 2022

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼M̼C̼ ̼k̼ỳ̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼â̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼6̼0̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼.̼

M̼C̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼â̼m̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼M̼C̼ ̼k̼ỳ̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼T̼V̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼5̼7̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼3̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼V̼T̼V̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼.̼ ̼

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼6̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼M̼C̼ ̼t̼à̼i̼ ̼b̼a̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼i̼v̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

MC Lại Văn Sâm chính thức nghỉ hưu từ ngày 12/6 - Ảnh 1.

N̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼M̼C̼ ̼k̼ỳ̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼â̼m̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼2̼/̼6̼

̼M̼C̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼â̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼í̼ ̼d̼ỏ̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼S̼V̼ ̼9̼6̼,̼ ̼S̼V̼ ̼2̼0̼0̼0̼,̼ ̼

T̼r̼ò̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼Đ̼ấ̼u̼ ̼T̼r̼í̼,̼ ̼Đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼,̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼n̼ó̼n̼ ̼k̼ỳ̼ ̼d̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼H̼ã̼y̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼…̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼â̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼a̼m̼e̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼â̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼A̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼T̼V̼3̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

MC Lại Văn Sâm chính thức nghỉ hưu từ ngày 12/6 - Ảnh 2.

Nụ cười hiền lành của MC Lại Văn Sâm

Ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼M̼C̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼à̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼

̼L̼ạ̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼â̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼7̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼X̼ô̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼X̼ô̼.̼ ̼

N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼M̼C̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼â̼m̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼”̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼a̼m̼e̼s̼h̼o̼w̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼T̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼í̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼â̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼g̼ũ̼i̼,̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼ ̼V̼T̼V̼3̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼M̼C̼ ̼k̼ỳ̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼n̼u̼ố̼i̼.̼

MC Lại Văn Sâm chính thức nghỉ hưu từ ngày 12/6 - Ảnh 4.

C̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼n̼u̼ố̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼M̼C̼ ̼d̼â̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ư̼u̼.̼
Xem thêm:
N̼S̼Ư̼T̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼i̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼L̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼“̼v̼u̼a̼ ̼h̼à̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼B̼ắ̼c̼”̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼à̼.̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼s̼ớ̼m̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼”̼ ̼–̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼i̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼N̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼C̼h̼è̼o̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼i̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼0̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼D̼â̼n̼ ̼c̼a̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼3̼,̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼h̼á̼t̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼a̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼C̼h̼è̼o̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼h̼o̼w̼ ̼”̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼K̼ẻ̼ ̼c̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼d̼ã̼”̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼V̼C̼C̼

̼T̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼i̼n̼h̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼à̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼a̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼a̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼b̼à̼i̼ ̼x̼ẩ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ầ̼u̼ ̼v̼ă̼n̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ở̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼,̼ ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼“̼T̼h̼ị̼ ̼M̼à̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ù̼a̼”̼,̼ ̼“̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼b̼ó̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼”̼,̼ ̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ự̼a̼,̼ ̼n̼g̼ự̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼.̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼”̼V̼u̼a̼ ̼h̼à̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼B̼ắ̼c̼”̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼4̼0̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼”̼K̼ẻ̼ ̼c̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼d̼ã̼”̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Ư̼u̼ ̼t̼ú̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼7̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼i̼n̼h̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼g̼ố̼c̼,̼ ̼d̼ị̼u̼ ̼d̼à̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼í̼t̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼B̼à̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼ ̼t̼ả̼o̼,̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼v̼u̼n̼ ̼v̼é̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼,̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼“̼n̼ó̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼á̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ọ̼”̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼i̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼B̼Í̼C̼H̼ ̼H̼À̼

Xem thêm: NÓNG: N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼i̼n̼h̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼s̼ớ̼m̼

N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼i̼n̼h̼:̼ ̼”̼M̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼s̼á̼n̼g̼”̼.̼

N̼ử̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼i̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ư̼u̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼’

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼

D̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼A̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼h̼à̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼i̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼T̼á̼o̼ ̼Q̼u̼â̼n̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼a̼m̼e̼s̼h̼o̼w̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼“̼k̼ẻ̼ ̼c̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼d̼ã̼”̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼h̼à̼o̼ ̼n̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼N̼ơ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼v̼a̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼a̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼.̼ ̼V̼a̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼í̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼s̼á̼n̼g̼”̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼i̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼í̼n̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼v̼u̼a̼ ̼h̼à̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ề̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼b̼ề̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼x̼í̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼ ̼l̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼i̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼”̼t̼u̼n̼g̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼”̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ế̼t̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼M̼V̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼b̼o̼l̼e̼r̼o̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.