T5. Th6 30th, 2022

S̼Á̼N̼G̼ ̼N̼A̼Y̼ ̼:̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼.̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼2̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼.̼ệ̼t̼ ̼m̼.̼ạ̼n̼.̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼a̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼

Đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼E̼1̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼m̼ ̼7̼5̼1̼ ̼+̼ ̼9̼5̼0̼ ̼k̼h̼u̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼-̼ ̼L̼ă̼n̼g̼ ̼C̼ô̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼:̼ ̼c̼ó̼ ̼22̼7 ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

Tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng tại Congo

T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼9h̼ ̼k̼é̼m̼ ̼1̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼E̼1̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼,̼ ̼u̼ố̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼c̼u̼a̼ ̼Đ̼á̼ ̼B̼à̼n̼ ̼(̼k̼m̼7̼5̼2̼ ̼+̼0̼5̼0̼)̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼H̼ó̼i̼ ̼M̼í̼t̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ó̼i̼ ̼D̼ừ̼a̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼L̼ă̼n̼g̼ ̼C̼ô̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼H̼u̼ế̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼o̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼7̼ ̼v̼à̼ ̼8̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼.̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼a̼ ̼k̼h̼ú̼c̼,̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼o̼a̼ ̼7̼ ̼v̼à̼ ̼8̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼á̼c̼h̼ ̼đ̼á̼ ̼v̼à̼ ̼v̼á̼c̼h̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼(̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼m̼)̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼á̼c̼h̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼n̼h̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ầ̼m̼ ̼L̼ă̼n̼g̼ ̼C̼ô̼.̼ ̼

Vụ ô tô bị tàu hỏa tông: Dân hô hoán có tàu tới, tài xế vẫn cố vượt đường ray - Tin tức

B̼ị̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼o̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼7̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼o̼a̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ẹ̼p̼ ̼d̼ú̼m̼,̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ă̼n̼ ̼m̼à̼n̼,̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼n̼ệ̼m̼,̼ ̼k̼í̼n̼h̼,̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼d̼é̼p̼,̼ ̼á̼o̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼b̼ê̼ ̼b̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼.̼.̼.̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ổ̼n̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼à̼u̼ ̼n̼á̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼v̼á̼c̼h̼ ̼đ̼á̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼y̼.̼

A̼n̼h̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ở̼ ̼1̼0̼6̼A̼/̼2̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ủ̼,̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼o̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼7̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼:̼ ̼“̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ứ̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼r̼u̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼r̼ầ̼m̼.̼ ̼

T̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼ớ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼á̼c̼h̼ ̼đ̼á̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼m̼é̼p̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼C̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼â̼y̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼d̼ậ̼p̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼”̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼g̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼(̼t̼ê̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼L̼ợ̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ù̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼)̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼u̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼,̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼r̼u̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

Vụ tai nạn tàu hỏa Đài Loan: bắt giữ một nghi phạm người Việt | Quốc tế | PLO

V̼ớ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ê̼ ̼b̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼2̼3̼6̼,̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼é̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼v̼á̼c̼h̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼a̼o̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼m̼ ̼(̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼c̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ẹ̼p̼ ̼d̼í̼.̼ ̼

M̼ù̼i̼ ̼k̼h̼é̼t̼ ̼d̼o̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼a̼ ̼s̼á̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼o̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼7̼ ̼(̼t̼o̼a̼ ̼n̼ằ̼m̼)̼.̼ ̼“̼G̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼g̼h̼ế̼,̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼m̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼è̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼ ̼M̼á̼u̼ ̼m̼e̼ ̼b̼ê̼ ̼b̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẹ̼p̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼”̼.̼ ̼

Ảnh: Hiện trường vụ tàu hỏa đâm ô tô, 2 lái tàu chết kẹt trong cabin | VOV.VN

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼à̼i̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼à̼u̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼ầ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼L̼1̼A̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼“̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼ô̼i̼”̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼ồ̼n̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼ệ̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼o̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼7̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ự̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼V̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼7̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼0̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼D̼ ̼–̼ ̼Đ̼T̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼3̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼.̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼x̼á̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼W̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼l̼à̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

Tai nạn tàu hỏa kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ, hàng chục người thương vong - Báo Công an Nhân dân điện tử

B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼8̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼u̼ế̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼.̼

Một phụ nữ bị tàu hoả tông tử vong ở TP.Thủ Đức

T̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼â̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼o̼á̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼a̼ ̼L̼ă̼n̼g̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼o̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼k̼ế̼t̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼b̼ù̼ ̼s̼a̼u̼.̼ ̼

L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼o̼ả̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ở̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼1̼6̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼o̼ả̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼1̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.