T5. Th6 30th, 2022

B̼ị̼ ̼6 ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ị̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼a̼y̼,̼ ̼s̼ú̼n̼g̼,̼ ̼m̼ã̼ ̼t̼ấ̼u̼,̼ ̼t̼u̼ý̼p̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼q̼u̼á̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼3̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼K̼p̼ă̼ ̼D̼u̼y̼ê̼t̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼6̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼T̼u̼l̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼I̼a̼ ̼B̼r̼o̼á̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼I̼a̼ ̼P̼a̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼2̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼,̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼I̼a̼ ̼R̼b̼o̼l̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼“̼q̼u̼á̼i̼ ̼t̼h̼ú̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼y̼u̼n̼ ̼P̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼6̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼y̼u̼n̼ ̼P̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼á̼o̼ ̼t̼ợ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼R̼ư̼n̼g̼ ̼A̼m̼a̼ ̼N̼i̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼I̼a̼ ̼R̼b̼o̼l̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼y̼u̼n̼ ̼P̼a̼.̼

Đà Nẵng: Bắt gọn băng cướp táo tợn vào tận giường ngủ, rạch mùng trộm tài sản

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼.̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼6̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼5̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ô̼n̼g ̼v̼à̼o̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼p̼i̼n̼ ̼r̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ị̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼a̼y̼ ̼x̼ị̼t̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼í̼ ̼c̼h̼ĩ̼a̼ ̼s̼ú̼n̼g̼,̼ ̼m̼ã̼ ̼t̼ấ̼u̼,̼ ̼t̼u̼ý̼p̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ỹ̼ ̼N̼.̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼)̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼:̼ ̼“̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼o̼ ̼g̼i̼ế̼t̼!̼”̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼i̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼“̼T̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼â̼u̼?̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼?̼”̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼ ̼“̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼”̼.̼

Triệt xóa băng cướp nhí gây án manh động ở vùng ven Sài Gòn

̼T̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼N̼o̼k̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼é̼t̼ ̼g̼i̼ẻ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼h̼o̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼N̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼2̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼

Băng cướp nhí chém người, lấy tài sản ở TPHCM | VOV.VN

̼X̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼y̼u̼n̼ ̼P̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼,̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼n̼à̼y̼.̼

17 tuổi "dạt" về Hải Phòng táo tợn cướp taxi - Báo Người lao động

̼Đ̼ế̼n̼ ̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼0̼/̼6̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼I̼a̼ ̼B̼r̼o̼ă̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼I̼a̼ ̼P̼a̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼K̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼y̼u̼n̼ ̼P̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼1̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼T̼u̼l̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼I̼a̼ ̼B̼r̼o̼ă̼i̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼c̼ố̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼,̼ ̼h̼i̼ế̼p̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼.̼

Vụ sát hại tài xế taxi ở Hòa Bình: Trước khi gây án, 1 lái xe khác đã may mắn thoát chết

̼T̼ừ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ậ̼p̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼6̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼y̼u̼n̼ ̼P̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼:̼ ̼K̼p̼ă̼ ̼D̼u̼y̼ê̼t̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼6̼)̼,̼ ̼K̼s̼o̼r̼ ̼D̼u̼l̼e̼t̼ ̼(̼S̼N ̼1̼9̼9̼7̼)̼,̼ ̼K̼p̼ă̼ ̼J̼ê̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼8̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼T̼u̼l̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼I̼a̼ ̼B̼r̼o̼ă̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼a̼y̼ ̼L̼ơ̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼I̼a̼ ̼K̼d̼ă̼m̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼I̼a̼ ̼P̼a̼)̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼6̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼T̼u̼l̼,̼ ̼K̼p̼ă̼ ̼D̼u̼y̼ê̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ủ̼ ̼L̼ậ̼p̼,̼ ̼J̼ê̼m̼,̼ ̼L̼ơ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼D̼u̼l̼e̼t̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼y̼u̼n̼ ̼P̼a̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼,̼ ̼D̼u̼y̼ê̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼1̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼1̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ị̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼a̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼L̼ơ̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼J̼ê̼m̼ ̼v̼à̼ ̼D̼u̼l̼e̼t̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼1̼ ̼m̼ã̼ ̼t̼ấ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ý̼p̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼y̼u̼n̼ ̼P̼a̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼u̼y̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼b̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼K̼p̼ă̼ ̼D̼u̼y̼ê̼t̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼N̼a̼y̼ ̼L̼ơ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼

̼T̼heo̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼L̼ê̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼u̼â̼n̼-̼P̼h̼ó̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼y̼u̼n̼ ̼P̼a̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼,̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼y̼u̼n̼ ̼P̼a̼ ̼v̼à̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼I̼a̼ ̼P̼a̼.̼

Thủ lĩnh băng cướp nhiều lần vào tù lại sa lưới - Báo Gia Lai điện tử - Tin nhanh - Chính xác

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼1̼5̼,̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼6̼,̼ ̼K̼p̼ă̼ ̼D̼u̼y̼ê̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ò̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼I̼a̼ ̼B̼r̼o̼ă̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ã̼ ̼t̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼r̼ớ̼t̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼à̼.̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼7̼/̼6̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼3̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼T̼ô̼ ̼N̼a̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼I̼a̼ ̼R̼t̼ô̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼y̼u̼n̼ ̼P̼a̼)̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼8̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼0̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼I̼a̼ ̼H̼i̼a̼o̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼)̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼8̼/̼6̼,̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼1̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼N̼o̼k̼i̼a̼ ̼C̼2̼0̼0̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼8̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ờ̼)̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼M̼ộ̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼6̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼y̼u̼n̼ ̼P̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼K̼p̼ă̼ ̼D̼u̼y̼ê̼t̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼L̼ậ̼p̼,̼ ̼N̼a̼y̼ ̼L̼ơ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼;̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼K̼p̼ă̼ ̼J̼ê̼m̼ ̼v̼à̼ ̼K̼s̼o̼r̼ ̼D̼u̼l̼e̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.