CN. Th7 3rd, 2022

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ,̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼4̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼h̼ố̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼C̼á̼t̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼o̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼.̼.̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼,̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼N̼S̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼-̼ ̼v̼ợ̼ ̼N̼S̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼:̼ ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼”̼.̼

N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼:̼

Tin buồn đầu năm: Đạo diễn Đoàn Bình đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông, hưởng dương 46 tuổi

“̼T̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼…̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼e̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼d̼ò̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼M̼a̼i̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼…̼ ̼M̼a̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ằ̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼a̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼à̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼y̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼t̼a̼o̼.̼ ̼

Minh Nhí xót xa, Quốc Thuận và cả showbiz đau đớn nhận tin đạo diễn Đoàn

S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼í̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼.̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼…̼.̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼é̼.̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼ ̼n̼h̼a̼ ̼e̼m̼”̼.̼ ̼

Đạo diễn Đoàn Bình qua đời ở tuổi 46! - YouTube
N̼g̼a̼y̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼:̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼-̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼6̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼-̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼B̼á̼ ̼-̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼N̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼C̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼.̼

Đạo diễn Đoàn Bình qua đời vì tai nạn giao thông, hưởng dương 45 tuổi - Báo Người lao động

S̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼d̼à̼n̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼”̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼v̼ũ̼”̼,̼ ̼”̼C̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼h̼ả̼o̼”̼,̼ ̼”̼S̼i̼ê̼u̼ ̼m̼ẫ̼u̼”̼,̼ ̼”̼M̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼”̼,̼ ̼”̼G̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼”̼.̼.̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.