T5. Th6 30th, 2022

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼M̼X̼H̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼2̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼(̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼)̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼à̼n̼ ̼c̼ự̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ì̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼

̼H̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼ự̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ổ̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼t̼ụ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼m̼ạ̼t̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼é̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼.̼ ̼(̼1̼9̼7̼1̼)̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Đ̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼1̼)̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼:̼ ̼“̼M̼à̼y̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼m̼à̼y̼ ̼v̼á̼c̼ ̼d̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼à̼y̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼a̼i̼?̼”̼…̼;̼ ̼“̼M̼à̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼à̼y̼ ̼v̼á̼c̼ ̼s̼ú̼n̼g̼,̼ ̼v̼á̼c̼ ̼d̼a̼o̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼à̼y̼ ̼v̼á̼c̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼v̼á̼c̼ ̼d̼a̼o̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼?̼ ̼M̼à̼y̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼K̼.̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼m̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼a̼o̼”̼…̼;̼ ̼“̼M̼à̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼à̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼a̼o̼ ̼m̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼?̼ ̼M̼à̼y̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼t̼a̼o̼”̼…̼

̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼“̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼đ̼á̼ ̼b̼á̼t̼”̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼à̼n̼ ̼c̼ự̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼.̼

“̼Ă̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼x̼â̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼o̼ ̼t̼h̼ế̼?̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼.̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼H̼ữ̼u̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼“̼n̼u̼ố̼t̼”̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ữ̼u̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼a̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ữ̼u̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ự̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼á̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ĩ̼u̼,̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ả̼m̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼à̼n̼h̼”̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼.̼ ̼c̼h̼ử̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼(̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼ữ̼u̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼o̼,̼ ̼c̼ự̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼h̼5̼0̼′̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼2̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼.̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Đ̼.̼ ̼(̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼1̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼â̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼1̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼)̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼h̼à̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼;̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Đ̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼.̼

̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼a̼y̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.