T3. Th7 5th, 2022

Ca sĩ Kim Khánh, người bạn thân thiết của ca sĩ Việt Quang, báo tin sau thời gian điều trị căn bệnh viêm phổi, Việt Quang đã trút hơi thở cuối cùng lúc 0 giờ 30 ở tuổi 44.

C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼

̼S̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ớ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼“̼C̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼”̼ ̼–̼ ̼C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼K̼i̼m̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼:̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼â̼m̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼0̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼N̼ổ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼a̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼“̼T̼ì̼n̼h̼ ̼Ơ̼i̼”̼,̼ ̼S̼e̼r̼i̼e̼s̼ ̼a̼l̼b̼u̼m̼:̼ ̼“̼V̼ẫ̼n̼ ̼M̼ã̼i̼ ̼Y̼ê̼u̼ ̼E̼m̼”̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼a̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼“̼V̼ề̼ ̼Đ̼â̼y̼”̼,̼ ̼“̼T̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼i̼ê̼u̼ ̼L̼ã̼n̼g̼”̼,̼ ̼“̼C̼a̼f̼e̼ ̼B̼u̼ồ̼n̼”̼,̼ ̼“̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼V̼i̼ê̼n̼”̼…̼

̼V̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼ ̼–̼ ̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼g̼a̼m̼e̼s̼h̼o̼w̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼“̼C̼a̼ ̼S̼ĩ̼ ̼B̼í̼ ̼Ẩ̼n̼”̼,̼ ̼“̼N̼g̼ẫ̼u̼ ̼H̼ứ̼n̼g̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼S̼a̼o̼”̼…̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼ấ̼n̼ ̼đ̼ậ̼m̼ ̼n̼é̼t̼.̼

̼Í̼t̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼H̼ò̼a̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼h̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼à̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼t̼i̼ế̼u̼.̼ ̼G̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼a̼o̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼l̼ỗ̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼á̼n̼ ̼n̼ả̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼a̼ ̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼à̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ẩ̼n̼ ̼d̼ậ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼“̼C̼h̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼”̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼T̼H̼V̼L̼1̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼k̼h̼ả̼o̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.