T4. Th7 6th, 2022

KINH HOÀNG CHIỀU 29/4: CL.ip Νụ Tai ɴạɴ ᴄả пһà ᴆɪ nghỉ lễ 30/4 Ьị хᴇ тảɪ ᴆ.è Ьẹρ хᴇ ᴄᴏп ᴋһɪếт ᴄả ɡɪɑ ᴆɪ̀пһ 5 пɡườɪ ᴄһ.ế.т тại chỗ ( Trong đó người Vợ Мɑɴɢ вầυ 5 tháng và 2 bé dưới 5 tuổi )

Khai giảng lớp đào tạo liên tục “Thực hành Hồi sức cấp cứu bệnh COVID-19 dành cho bác sĩ” | Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼”̼h̼ổ̼ ̼v̼ồ̼”̼ ̼B̼K̼S̼ ̼3̼6̼C̼-̼1̼7̼1̼.̼1̼5̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼M̼T̼V̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼đ̼è̼ ̼b̼ẹ̼p̼ ̼d̼ú̼m̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼4̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼5 пɡườɪ ᴄһ.ế.т тại chỗ ( Trong đó người Vợ Мɑɴɢ вầυ 5 tháng và 2 bé dưới 5 tuổi ) đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ nay,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼-̼ ̼S̼a̼o̼ ̼V̼à̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼B̼K̼S̼ ̼3̼6̼C̼-̼1̼7̼1̼.̼1̼5̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼-̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼:̼ ̼H̼O̼W̼O̼-̼ ̼Z̼Z̼3̼3̼1̼7̼N̼3̼0̼6̼7̼W̼,̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼;̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼1̼5̼,̼6̼ ̼t̼ấ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ủ̼̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼ấ̼̼y̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼̼ ̼l̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼M̼T̼V̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼h̼ổ̼ ̼v̼ồ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼3̼-̼6̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼-̼6̼-̼2̼0̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼3̼6̼-̼0̼2̼S̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼-̼6̼-̼2̼0̼2̼0̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼4̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼B̼K̼S̼ ̼3̼6̼A̼-̼4̼6̼8̼.̼9̼4̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼-̼1̼2̼-̼2̼0̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼3̼6̼-̼0̼3̼D̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼-̼6̼-̼2̼0̼2̼2̼.̼ ̼C̼h̼ủ̼̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼(̼t̼h̼ô̼n̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼ọ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼á̼)̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼B̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼tr̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼-̼ ̼S̼a̼o̼ ̼V̼à̼n̼g̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼8̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼â̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

Vụ tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ, 1 người bị thương, chiếc xe con bẹp dúm. Ảnh: FB.

̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼H̼o̼w̼o̼ ̼(̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼x̼e̼ ̼”̼h̼ổ̼ ̼v̼ồ̼”̼)̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼3̼6̼C̼-̼1̼7̼1̼.̼1̼5̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ố̼n̼g̼ ̼(̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼V̼â̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼4̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼(̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼)̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼3̼6̼A̼-̼4̼6̼8̼.̼9̼4̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼D̼o̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼x̼e̼ ̼”̼h̼ổ̼ ̼v̼ồ̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼đ̼è̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼4̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ẹ̼p̼ ̼d̼ú̼m̼,̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

Chiếc xe tải gây tai nạn đã hết hạn đăng kiểm. Ảnh: FB.

̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼L̼ê̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼.̼ ̼(̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼,̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼1̼;̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼ọ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼;̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼4̼8̼;̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼6̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼â̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼;̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Ú̼t̼ ̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼)̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼N̼h̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼)̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼N̼h̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.