T3. Th7 5th, 2022

”̼H̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼v̼ò̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼é̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼ù̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼e̼m̼…̼”̼.̼ ̼-̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼n̼é̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼h̼e̼n̼”̼,̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼.̼̼Q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼

̼Q̼u̼ê̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼9̼)̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼a̼r̼a̼g̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼.̼̼H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼”̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼”̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼d̼ở̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼ơ̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼ấ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼

V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼

̼T̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼đ̼ố̼ ̼k̼ị̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼h̼.̼ẻ̼ ̼á̼.̼c̼ ̼đ̼.̼ộ̼c̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼ ̼k̼ị̼,̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼8̼,̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼ă̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼.̼̼Đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼n̼é̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼D̼ò̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ầ̼u̼ ̼đ̼ỏ̼,̼ ̼d̼ữ̼ ̼t̼ợ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼.̼.̼.̼̼G̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼á̼.̼c̼ ̼đ̼.̼ộ̼c̼,̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỷ̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼.̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼.̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼h̼ì̼.̼n̼h̼.̼̼N̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼v̼ò̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼4̼-̼T̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼â̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼.̼̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼t̼à̼y̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼h̼ì̼.̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼”̼n̼é̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼â̼n̼ ̼x̼á̼ ̼t̼ừ̼ ̼á̼.̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼a̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼:̼ ̼”̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼,̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ì̼ ̼l̼ợ̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼v̼ẻ̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ả̼n̼h̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼a̼ ̼n̼g̼ă̼m̼ ̼đ̼e̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼s̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼à̼n̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼.̼ ̼”̼V̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼v̼ò̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼q̼u̼ắ̼t̼,̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ạ̼”̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ụ̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼á̼.̼c̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼C̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼n̼é̼p̼:̼ ̼”̼E̼m̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼!̼”̼.̼ ̼Đ̼ợ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼,̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼k̼h̼ẽ̼ ̼k̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼r̼a̼ ̼x̼a̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼8̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ố̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼,̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼,̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼.̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ụ̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼.̼ẻ̼ ̼đ̼.̼ộ̼c̼ ̼á̼.̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼r̼ợ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼ý̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼s̼ụ̼c̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼ ̼k̼ỵ̼,̼ ̼g̼h̼.̼e̼n̼ ̼g̼h̼.̼é̼t̼.̼ ̼Ả̼ ̼t̼h̼o̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼l̼ì̼ ̼v̼à̼ ̼n̼u̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼â̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼đ̼.̼ộ̼c̼ ̼á̼.̼c̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼.̼i̼ế̼p̼.̼̼M̼ộ̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼ả̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼r̼ủ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼”̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼”̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼ả̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼ă̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼ả̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼é̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼D̼ò̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ầ̼u̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼s̼a̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼.̼.̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼é̼t̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ằ̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ó̼c̼ ̼ả̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼”̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼?̼”̼.̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼o̼á̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼ ̼đ̼á̼p̼:̼ ̼”̼E̼m̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼v̼ò̼.̼.̼.̼ ̼V̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼.̼ ̼E̼m̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼g̼i̼á̼”̼.̼

V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼&̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼

̼T̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼k̼ỹ̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼i̼n̼ ̼h̼ằ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼â̼u̼ ̼t̼o̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ơ̼ ̼n̼g̼á̼c̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼á̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼”̼T̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼3̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼đ̼ờ̼i̼”̼.̼̼T̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ử̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼,̼ ̼t̼o̼à̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼l̼o̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼a̼i̼ ̼B̼à̼ ̼T̼r̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼h̼ì̼.̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼.̼a̼m̼ ̼H̼ỏ̼a̼ ̼L̼ò̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ề̼n̼ ̼r̼ủ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼

̼H̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼r̼ố̼i̼.̼ ̼B̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼x̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼”̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼ơ̼i̼!̼”̼.̼ ̼V̼ế̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼x̼ă̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼”̼E̼m̼ ̼x̼ă̼m̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼a̼i̼?̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼g̼ì̼?̼ ̼E̼m̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼:̼ ̼”̼E̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ỡ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼X̼é̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼á̼.̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼g̼h̼e̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼E̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼á̼.̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ô̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼.̼

̼G̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼.̼ ̼”̼A̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ạ̼”̼.̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼à̼i̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼3̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼.̼a̼m̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼ả̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼.̼.̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼”̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼”̼.̼H̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ắ̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼ả̼n̼h̼.̼ ̼Ả̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼ả̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼á̼.̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ả̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼”̼H̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼”̼ ̼-̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼x̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼&̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼

̼T̼h̼.̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼

̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼l̼a̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼:̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼e̼m̼”̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼.̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼3̼2̼/̼1̼9̼9̼9̼/̼Q̼H̼1̼0̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼.̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼3̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼0̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼r̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼.̼n̼ ̼t̼.̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼9̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼á̼.̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼.̼ù̼.̼

̼H̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼k̼ý̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼i̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼í̼ ̼d̼o̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼m̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ả̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼.̼

̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼k̼ý̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼á̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼”̼Á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼n̼ả̼n̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼p̼h̼á̼ ̼p̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼g̼ổ̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼.̼a̼m̼.̼ ̼E̼m̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼”̼.̼̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼c̼h̼á̼t̼,̼ ̼ả̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼:̼ ̼”̼E̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼Ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ớ̼m̼.̼

̼E̼m̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼.̼ ̼V̼à̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼?̼ ̼S̼ẽ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼e̼m̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼á̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼e̼m̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼l̼.̼ỗ̼i̼.̼̼K̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ấ̼p̼ ̼n̼g̼ã̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼e̼m̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼.̼.̼.̼̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼M̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼k̼h̼a̼o̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼e̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼!̼”̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.