CN. Th7 3rd, 2022

H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼r̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼h̼.̼ ̼(̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼y̼ ̼A̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼N̼g̼h̼.̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼,̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼h̼i̼ề̼n̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼B̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼.̼,̼ ̼y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼r̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼N̼g̼h̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼5̼0̼k̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

Vụ nam sinh mất tích, tử vong khi có 10kg đá ở balô: Lộc phụ hồ đến nhà làm việc ý nghĩa - Ảnh 1.

H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼r̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼a̼n̼g̼ ̼d̼ở̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼d̼ộ̼t̼.̼

G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼,̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼h̼i̼ề̼n̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼3̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼ư̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼K̼ỹ̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼h̼ã̼i̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼y̼ ̼A̼n̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼”̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ã̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼y̼ ̼A̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼”̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ô̼n̼g̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ò̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ã̼i̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼y̼ ̼A̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼í̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼e̼m̼.̼

Vụ phát hiện thi thể nam sinh năm nhất mất tích bí ẩn: Gia cảnh khó khăn - Ảnh 1.

“̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼,̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼m̼ế̼n̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ã̼i̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼y̼ ̼A̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼ư̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼U̼ỷ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼I̼,̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼ ̼Â̼m̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼(̼1̼1̼/̼2̼)̼,̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

Vụ phát hiện thi thể nam sinh năm nhất mất tích bí ẩn: Gia cảnh khó khăn - Ảnh 2.

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼2̼6̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼ư̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼d̼o̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼2̼,̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼ư̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼

̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼2̼,̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼M̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼M̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼k̼h̼o̼á̼c̼ ̼đ̼e̼n̼,̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼đ̼e̼n̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼d̼é̼p̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼a̼l̼i̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼.̼ ̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼8̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼2̼,̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼M̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼a̼l̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼a̼l̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼5̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼3̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼D̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.