CN. Th7 3rd, 2022

Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼d̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼
̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼
̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼6̼/̼2̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼(̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼S̼ư̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼. S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼.̼
̼
̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼M̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼2̼,̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼
̼̼K̼h̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼M̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼)̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼k̼é̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼H̼u̼t̼e̼c̼h̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼D̼2̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼.̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼.̼

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼
̼̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼U̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼i̼ê̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼6̼h̼0̼8̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ở̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼3̼h̼5̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼2̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼U̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼i̼ê̼m̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼)̼,̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼.̼ ̼”̼C̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼4̼h̼0̼3̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼e̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼”̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼ “̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼”̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼H̼S̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ V̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼d̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼í̼t̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼2̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼(̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼y̼ ̼A̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼
̼
̼N̼ử̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼ư̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼a̼ ̼d̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼
̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼(̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼)̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼b̼á̼o̼ ̼Z̼i̼n̼g̼.̼v̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼á̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼í̼t̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼.̼
̼”̼N̼ó̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼t̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼r̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼. ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼d̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.


̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼ư̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.