T5. Th6 30th, 2022

S̼á̼n̼g̼ ̼N̼a̼y̼ ̼2̼7̼-̼1̼2̼:̼ ̼R̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼9̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼.̼u̼.̼ố̼.̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼.̼ơ̼.̼n̼g̼ ̼t̼.̼â̼m̼.̼ –

THƯƠNG TÂM :Sáng nay 27/12 :R̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼9̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼k̼h̼ụ

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼á̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼9̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼(̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼-̼8̼)̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼à̼ ̼K̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼H̼à̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼á̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼9̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼(̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼-̼8̼)̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼à̼ ̼K̼h̼ú̼c̼
N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼
̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼9̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼B̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼H̼à̼,̼ ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼P̼V̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼t̼ả̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼.̼

9̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼ở̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼à̼ ̼K̼h̼ú̼c̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼H̼à̼,̼ ̼T̼P̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼)̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼ã̼

̼9̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼ở̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼à̼ ̼K̼h̼ú̼c̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼H̼à̼,̼ ̼T̼P̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼)̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼m̼é̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ế̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼l̼ê̼ ̼t̼h̼ê̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼u̼ ̼á̼m̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼9̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼

̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼é̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ú̼̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼ả̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼9̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼à̼ ̼K̼h̼ú̼c̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼

B̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼a̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ị̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼

̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼c̼h̼a̼ ̼e̼m̼ ̼L̼ê̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ý̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼H̼à̼,̼ ̼T̼P̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼)̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼m̼ộ̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼:̼ ̼”̼A̼n̼h̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Q̼u̼ý̼̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼x̼i̼ ̼m̼ă̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼h̼é̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼”̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼ơ̼i̼!̼ ̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼?̼”̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼N̼h̼ì̼n̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ả̼n̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼

̼N̼h̼ì̼n̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ả̼n̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼:̼ ̼”̼L̼ú̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼!̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

N̼h̼ì̼n̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼V̼ũ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼
̼C̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼a̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼a̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ị̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼à̼̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼c̼.̼ ̼”̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼!̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼ơ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼!̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼a̼n̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼…̼”̼.̼

B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ô̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼

̼R̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼a̼i̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼Đ̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼H̼à̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ô̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼Đ̼ô̼)̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼N̼h̼ư̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼c̼h̼é̼n̼,̼ ̼b̼á̼t̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼o̼̣̼c̼ ̼v̼ề̼̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼r̼ủ̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼à̼ ̼K̼h̼ú̼c̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼”̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼x̼é̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼Đ̼ô̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼e̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼i̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼k̼í̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼ả̼m̼ ̼đ̼ạ̼m̼,̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼9̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼á̼y̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ẽ̼o̼.̼

B̼ố̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼ô̼m̼ ̼g̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ề̼m̼ ̼o̼ặ̼t̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼

̼Hà̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼4̼0̼8̼ ̼T̼a̼r̼o̼k̼o̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼5̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ắ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼L̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼5̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼l̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼này đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼4̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼ỷ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼

̼T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ả̼o̼ ̼m̼ộ̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼3̼0̼k̼m̼/̼h̼.̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼4̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼4̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼ỷ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼5̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼1̼4̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼x̼é̼ ̼t̼o̼ạ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼ó̼c̼ ̼t̼à̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼y̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼y̼.̼

̼T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼

̼Đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼.̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼.̼ ̼N̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ễ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼õ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼á̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼a̼n̼ ̼n̼à̼i̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼”̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼a̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼Y̼a̼n̼g̼,̼ ̼4̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼é̼o̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼,̼ ̼ô̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ề̼m̼ ̼n̼h̼ũ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼2̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼.̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼,̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼a̼n̼ ̼n̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼2̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼h̼o̼e̼,̼ ̼g̼ậ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼x̼ổ̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼ô̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼.̼

̼T̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ơ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼5̼1̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼ô̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼Y̼a̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼-̼c̼h̼e̼n̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼2̼/̼4̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼a̼r̼o̼k̼o̼ ̼E̼x̼p̼r̼e̼s̼s̼ ̼4̼0̼8̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼h̼i̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼/̼4̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼5̼/̼4̼.̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼Y̼a̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼-̼c̼h̼e̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼à̼u̼.̼

Đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼.̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼Y̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼o̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼4̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Y̼a̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼.̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ứ̼t̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼s̼.̼ọ̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼:̼

̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼.̼.̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼s̼a̼u̼”̼
̼X̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼h̼o̼e̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼ ̼C̼h̼e̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼T̼a̼r̼o̼k̼o̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼b̼á̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼e̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼a̼.̼ ̼V̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼:̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼!̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼i̼à̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼.̼
̼C̼ò̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼Z̼h̼u̼a̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼à̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼o̼a̼ ̼6̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼o̼a̼ ̼5̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ặ̼t̼ ̼t̼i̼n̼.̼

̼M̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼1̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼.̼ ̼B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼e̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼c̼ả̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼á̼o̼ ̼k̼h̼o̼á̼c̼ ̼c̼h̼e̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼e̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼7̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼R̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼5̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼a̼i̼ ̼d̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼.̼

K̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼
̼S̼a̼u̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼L̼e̼e̼ ̼Y̼i̼-̼h̼s̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼đ̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼ị̼c̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ì̼n̼.̼ ̼L̼e̼e̼ ̼Y̼i̼-̼h̼s̼i̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼à̼u̼.̼

̼K̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼4̼.̼ ̼V̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼.̼

Nguồn tin: Internet

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.