T2. Th7 4th, 2022

ɴóɴɢ : ᴄʜɪềᴜ ɴᴀʏ 7/1 ᴄᴀ đã ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴀɴʜ ᴛʀᴀɪ ᴅì ɢʜẻ ᴠì ɢâʏ ʀốɪ ᴛʀậᴛ ᴛự ɴʜà ᴍẹ đẻ ᴄʜáᴜ ʙé ᴛᴜổɪ

ɴ̼ó̼ɴ̼ɢ̼ ̼:̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ề̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼7̼/̼1̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ ̼đ̼ã̼ ̼ʙ̼ắ̼ᴛ̼ ̼ᴛ̼ạ̼ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ì̼ ̼ɢ̼ʜ̼ẻ̼ ̼ᴠ̼ì̼ ̼ɢ̼â̼ʏ̼ ̼ʀ̼ố̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ậ̼ᴛ̼ ̼ᴛ̼ự̼ ̼ɴ̼ʜ̼à̼ ̼ᴍ̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼á̼ᴜ̼ ̼ʙ̼é̼ ̼̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ổ̼ɪ̼

B̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼”̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼B̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼”̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼

Đ̼ạ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼Đ̼e̼n̼:̼ ̼“̼G̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ụ̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼k̼i̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼C̼Đ̼M̼ ̼c̼ó̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼x̼ử̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼e̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼

P̼V̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼”̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼C̼Đ̼M̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ ̼”̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼o̼á̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼x̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼Đ̼M̼.

B̼à̼ ̼L̼.̼T̼.̼T̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼.̼

G̼i̼ú̼p ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ý ̼d̼o̼

V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼”̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼”̼b̼ó̼c̼ ̼p̼h̼ố̼t̼”̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼0̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼.ố̼ ̼t̼ừ̼ ̼”̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼ủ̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼v̼ặ̼t̼,̼ ̼đ̼.á̼.n̼.h̼ ̼đ̼.ậ̼.p̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼.

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼T̼.̼T̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼-̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼,̼ ̼b̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼

B̼à̼ ̼T̼.̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼.̼ ̼(̼b̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼)̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼S̼a̼i̼g̼o̼n̼ ̼P̼e̼a̼l̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼.̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼.

̼L̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼v̼ặ̼t̼,̼ ̼đ̼.á̼.n̼.h̼ ̼đ̼.ậ̼.p̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼.ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼”̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.

“T̼ô̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼V̼.̼A̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ỡ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼é̼.̼ ̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼g̼i̼ỗ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼,̼ ̼n̼ó̼n̼ ̼m̼ũ̼,̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼d̼é̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼6̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.

T̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼ỳ̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼ ̼C̼ô̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼V̼.̼A̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼b̼ộ̼i̼,̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼.

B̼à̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼l̼é̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.

̼”̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼V̼.̼A̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼V̼.̼A̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼?

T̼u̼i̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼ủ̼a̼ ̼m̼á̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼V̼.̼A̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼1̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼2̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼k̼ể̼.

“T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼y̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼b̼é̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼”̼

̼B̼à̼ ̼T̼.̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼.̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ó̼n̼.̼ ̼

B̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼,̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼h̼ỏ̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼V̼.̼A̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.

Đ̼ê̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼V̼.̼A̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼2̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼

B̼à̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼é̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

“B̼ố̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

C̼h̼o ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.

“T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼’̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼’̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.