T4. Th9 28th, 2022

ffff

ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̼́ᴘ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼.̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼.̼ᴀ̣̼ ̼ᴅ̼.̼ᴀ̼̃ ̼ᴍ̼.̼ᴀ̼ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼.̼ ̼ɴ̼.̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼.̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼(̼5̼9̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼,̼

ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̀ᴀ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼)̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼(̼4̼8̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼́ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼1̼6̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̃ ̼9̼5̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̃,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̃,̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼)̼ ̼ʜ̼.̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼.̼ᴀ̣̼.̼̼ᴅ̼ᴜ̛̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼.

ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼.̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼.̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴀ̼̆.̼ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼.̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴀ̼,̼ ̼ʙ̼.̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼̆.̼ɴ̼ ̼ᴏ̛̼́ᴛ̼,̼ ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼.̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼s̼.̼ᴏ̼̂ɪ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼.̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴆ̼.̼ᴀ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼.̼

ᴆ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̼́ᴘ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼,̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼.̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼.̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼.̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼.̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼x̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼.

̼s̼ᴏ̛̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼x̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̼́ᴘ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼1̼6̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̃ ̼9̼5̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̃,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̃,̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼

ʙ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼.̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴘ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼́ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴇ̣̼̂ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴍ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼.̼ᴜ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴍ̼.̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʜ̼.̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼.̼ᴀ̣̼.̼

ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼.̼ᴏ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴇ̼́ᴘ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼.̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼.̼

,̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴇ̼́.̼ᴘ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ɪ̼ʟ̼ᴇ̼ᴛ̼,̼ ̼ᴄ̼.̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ʜ̼.̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ǫ̼.̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴀ̼́.̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼.̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼.̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼.̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼x̼.̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʙ̼.̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼.̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼.̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼.̼ɪ̣̼.̼ ̼,̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼

ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼̂,̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̉ ̼s̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʏ̼̀,̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʟ̼.̼ᴇ̼̂ ̼ʟ̼.̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ʙ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ʙ̼.̼ᴏ̼̀ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̼́ᴛ̼ ̼x̼ᴀ̼.̼

̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ᴄ̼.̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ǫ̼.̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʏ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼.̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ᴅ̼.̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼.̼ɪ̣̼ᴛ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼.̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼.̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼s̼.̼ɪ̼.̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼.̼ᴜ̣̼.̼ᴄ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼ʜ̼.̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼.̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼.̼ᴜ̼̉,̼ ̼ᴠ̼.̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼

ᴠ̼.̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼.̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼.̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼.̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼.̼ɪ̣̼.̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼1̼8̼%̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ̼2̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ̼3̼.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼.̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼.̼ᴀ̣̼,̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴘ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼.̼

̼ᴍ̼.̼ᴏ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼.̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴏ̛̼́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼s̼.̼ᴏ̼̂ɪ̼,̼ ̼s̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼.̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼.̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴜ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼

ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼,̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼.̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼.̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̉ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼.̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ʜ̼.̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴀ̼́.̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼7̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼

ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼.̼.̼.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉.̼ ̼“̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼.̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼2̼0̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ ̼ᴏ̛̼́.̼ᴛ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴍ̼.̼ᴏ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴏ̣̼̂ᴘ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼s̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴜ̼.̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴘ̼ʜ̼.̼ᴀ̼̂ɴ̼.̼ ̼

ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼́ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴇ̣̼̂ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴍ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼.̼ᴀ̼̆́ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼.̼

ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼.̼ɪ̣̼ɴ̼ ̼ᴆ̼.̼ᴏ̼́ɪ̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̀ ̼9̼4̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼s̼ɪ̼̃,̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̼́ᴘ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀.̼

ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼,̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂̉,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴜ̼”̼ ̼-̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʏ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.