CN. Th7 3rd, 2022

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼á̼c̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼ấ̼m̼ ̼ứ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼à̼y̼.̼
B̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼h̼3̼0̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼1̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ố̼m̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼4̼3̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼G̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼

N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼,̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼r̼a̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼“̼L̼ú̼c̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ò̼m̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼ã̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼â̼n̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ê̼ ̼b̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼.̼ ̼C̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼
B̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼”̼. T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼s̼â̼u̼ ̼2̼c̼m̼,̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼c̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼ở̼ ̼l̼ư̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼

̼
ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼:̼ ̼K̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼L̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼u̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼í̼t̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼.̼ ̼

V̼ì̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼“̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼â̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ô̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼

T̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼m̼i̼ ̼n̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼M̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼c̼ú̼t̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼”̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼d̼à̼y̼ ̼v̼ò̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼â̼u̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼é̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼Đ̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ô̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼”̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼ể̼.̼ L̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼

T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼o̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼v̼ô̼ ̼l̼ễ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼i̼ề̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼


Ô̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼

C̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼à̼m̼ ̼s̼ỡ̼
N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼“̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼a̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼à̼m̼ ̼s̼ỡ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼.̼ ̼M̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼.̼ ̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ợ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ê̼m̼ ̼ấ̼m̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼í̼ ̼ứ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼ ̼ G̼ặ̼p̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ù̼y̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼”̼.̼

̼
C̼ò̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼V̼ố̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼t̼i̼ế̼u̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼:̼ ̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼k̼í̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼ Ô̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼a̼ ̼đ̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼n̼h̼ẹ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼.̼

C̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼n̼ả̼y̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼”̼.̼ ̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼D̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼á̼c̼ ̼d̼a̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ý̼”̼.

N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼
M̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼â̼m̼ ̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼i̼ả̼
L̼â̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼i̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼a̼ ̼s̼à̼o̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼m̼à̼u̼.̼ ̼

V̼ớ̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼L̼à̼o̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ù̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ạ̼t̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼x̼â̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ì̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼.̼ ̼

N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼ ̼d̼o̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼ê̼m̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼d̼a̼o̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼/̼.

(̼T̼ê̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼)̼
N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼b̼a̼o̼p̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼.̼v̼n̼/̼k̼h̼o̼n̼g̼-̼d̼u̼o̼c̼-̼s̼a̼m̼-̼s̼o̼-̼b̼o̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼m̼u̼o̼n̼-̼c̼o̼-̼x̼u̼-̼c̼o̼n̼-̼d̼a̼u̼-̼p̼o̼s̼t̼1̼7̼6̼9̼2̼5̼.̼h̼t̼m̼l̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.