T3. Th7 5th, 2022

̀ ̀ ̛̛̀ đ̃ ́ ̣̆ ̂̉ ̂̃ ̂̀ ̂ ̛̉ ̀ ̀ ̛̉ ̂̉ ̛̉ Đ̣ (̣̂ , ̉ ) ́ , /. ̀ ̣ ̀ ̂ ̛̛ ̂ ̛̉ ̣̂ ̉ ̂́ ̛̛̀ ̛̉ , ̂̃ đ ̂̃ ̛ ̀ ̂ đ́.̂ ̣ ̛̃ ̂ ̣̂ đ̂̀ ̛̛, ̂̀ ̛̛̀ ̂ ̉ ̉ đ̣̂ ̛̛́ ̂́ ̀ ̉ ̀ ̣̂ ̛́ ̛̃ ̣ ̂ ̀ ̂ ̂ ̣ ̣̂.

̂ ̂ ̣̂ ̃ đ̃ ̂̃ ̛̣, ̣ đ̂̀ ̣̂ ̂́ ̂́ ̂̀ ̛ ̆, ̂́ ̛̉, đ ̣ ̛̃ ̛̛̀ ̆́ ̂́ ́ ̀ đ̀; ̂̃ ̛̣ ̂̃, đ̣̂ ̂, ̉, ̂̀ ̀ đ̀ ̣ ̂ ́ ̂̀ ̣ ̂̀ ̀ ̂̃ đ đ̂́ ̛́ ̛̛̀ ̛̉ ̣.  ̂ (/), ̀ ̀ ̛̛̀ đ̃ ́ ̣̆ ̣ ̀ ̀ ̛̉ ̂̉ ̛̉ Đ̣ ̛̀ ́ ̛́ đ̂̉ ̂́ ̀ ̂̃ ̂̀ ̂ ̣ ̂ ̛̉ .̣̂ ̂́ ̀ ̉ ̂̉ ̂̃ ̂̀ ̂.

̛̛́ đ́, ̀ Đ̆́ (̛̛̉ ́ ̛̀ ̣̂ ̀), ̛̛̀ ̂ ̣ ̂̉ ̛́ ̣ đ̣̂ ̂̀ ̂ , đ̂ ̀ ̂̃ ̂̀ ̂ ̛́ ̂́ ̛̉ ̣̂ ̛̀ ̛̛́ đ̂́ .   ̂̃ ̂̀ ̂ ̆̀ ̛̛̉ ̣̂ ́ ̣ ̂ đ̃ ̛̉ ̣ ̣ ̀ ̂ ̂̀ / ̃ ̛ ̛̛̉ ̛́ ̛̃ ́ đ̃ ̆̀ ̂́ ̛̉ ̉ đ̂́ ̀ ̀ ̂̀ ̛̃ đ̂́ đ̂ ̛̀ ̛́ ̂ đ̛̛̣ ̀ .

̛̃ ́ ̛̀ ̣̂ ̀ ̛̛̀ ̂ ̛ đ̂ đ̃ đ̂̀ ̀ ̂̃ ̛̛̀ ̣̂ ̛̛̀ ́, ̛̛̀ ̣, ̛̛̀ ̂ ́, ̛̛̀ ̛̣ ̣, ̆́ ̂̃,…

̛̛́ đ́, ̂̀ ̀ /, ̛̛̀ ̂ ̣ ̂̉ ̛̉ Đ̣ ̂̉ ̛́ ̂̃ ̛̛̉ ̣̂ ̣ ̂ ̛̉ ̣. ̂́ đ̂ ̛̛̀ ̛̛ , ́ ̣, ̂̀ ̀ ̛́ ̂̉ ̂̃, ̀ ́ ̆́ ́ ̛̛́ ́ ̂́ ̂́.  ̛̛̀ ̂ ̀ ̉ ̀ ́ ̂̉ ̂̀ ̛̉ ̛̉ ̂̉, ̛̀ ̣̂ ̂̀ ̛̉ ̛́ ́ ̣ ̂.  ̀ / ̛̀ , ̉ ̣ ̣̂ ̂̃ ̆ ̛ ̃ đ̃ ̛̉ ̛ ̂̀ đ̂́ đ̀ ́ ̣ ̂ ̣ ̣ ̀ ̂ ̣ ̂̉ ̛̉ Đ̣.

̀ ́ ̂̉ ̂̀ ̉ ̛̉ ̂̉ ̛̉ Đ̣ ̛̛̉ ̣̂ ̣ ̂: ̉ đ ̀
Đ̃ ̀ ̂̉ ̂ ̂̉ ̛̀ ̣ ̀ ̛̉ ̣̂ ̂́ ̛ ̣̂ ̉ ̛̛́ ̀ ̀. ̛̛̀ đ ̛ ̉ ̛̛̀ ̛̉ ̂̀, ̂̃ đ ̆̀ ̣ ̛ ̛̉ ̂̉ ̣ ̃. ̂́ ̉ ̛̀ ̛̀ ́ ̣̂ ̣ ̣̂ ̛́ ́ ̀ ̂́ ̂̃ ́, ̛̣ ̂̃ ̛̣, ́ đ̛̃ ̣̂ ̀ ̉ ̀ ̣̂ ̀ ̂̀ đ̣̂ ̂ ̛́ đ̂́ ̛́ ̛̛̀ ̀ ̣̂ ̂.

̂̀ ̀ /, ̣̂ ̂́ ̂̃ đ̀ ̣ ̃ ̣̂ ̉ ̀ ̉ ̛̛̀ ̂ ̣ ̂̉ ̛̉ Đ̣ ̂̉ ̛́ ̂̃ ̛̛̉ ̣̂ ̣ ̂ ̛̉ ̣. ̂́ đ̂ ̛̛̀ ̛̛ , ́ ̣, ̂̀ ̀ ̛́ ̂̉ ̂̃, ̀ ́ ̆́ ́ ̛̛́ ́ ̂́ ̂́.
<

̛̛̀ ̂ ̂̉ ̛́ ̂̃ ̛̛̉ ̣̂ ̣ ̂ (̉ ̆́ ̛̀ )

̂́ ̉ ̛̃ ̛̛̀ ̂ ̣̂ ̂ ̉ ̂ ̀, ̛́ ̂́ ̂̃ ̛̛̀ ̣̂ ̀ ̀. ̛̛̀ ́, ̛̛̀ ̣, ̛̛̀ ̛̣ ̣, ̛̛̀ ̂ ́…  ̂ ̣ đ́ ̛̛̀ ̂ ̀ ̉ ̀ ́ ̂̉ ̂̀ ̛̉ ̛̉ ̂̉, ̛̀ ̣̂ ̂̀ ̛̉ ̛́ ́ ̣ ̂. Đ̣ ̉ ̣̂ ̂̀ ̂̀ ̛̛̣ ̀ ̣̂ ́ đ̣̂.

̀ ́ ̂̉ ̂̀ ̉ ̛̉ ̂̉ ̛̉ Đ̣ ̛̛̉ ̛́ ̣ ̂

̛̛́ đ́, ̂̉ ̂̀ ̣ ́ ̀ /, ̉ ̣ ̉ ̉ , ̂ ̂ ́ đ̃ ̛̉ ̛̀ ̂̀ ̂ ̆́, ̛̀ đ́ ̀ ̀ ̛́ ̂ ̂ ́ đ̀ ̣ ̣. “̂́ ́ đ̀ đ́ ̛̛̣ ̂̃ đ ̂ ̀ ̀ đ̆́ đ̛̛̣. ́ ̂ ̀ ̣̂ ̂̃ ̀ ̂́ ̛̣ ̛̛̣ ̛́ ̉ ́ đ̀ ̣̆ ̣ ̛̀ ”.

̂ , ̂́ ̉ ́ ̛̣ ̛̛̣ đ̃ ̂́ ́ ̛̣ ̛́ ̣ ̀ ̆́ ̣ ̣̂ ̉, ̂ ̂́ ̛̛̀ ̣̂ ̣ ́ ̛́, đ ̂́ ̣ ̆́ ̣ ̂.  ̂ ̉ ̛̣ ̛̛̣ ̛́ ̆ ̀ ̛̛̀ ̂ ̃ đ̃ ̂̃ ̛̣ ̀ ̀ ̂́, đ́ ̀ ̂̀ ̂́, ̀ ̃ ̉ ̛̛̀ ̛́ ̉. ̛̛̀ ̂ ̣ ̂ ̃ đ̃ đ̛̛̣ ̂̃ ̛̣ ̂́ đ ̛̀ ́ ̂̀ ̀ ̛̛̀ ̂ đ̣ ̛̛.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.