T4. Th7 6th, 2022

C̼ả̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼V̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼Đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼.̼

 

̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼d̼ù̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ả̼o̼:̼

̼–̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼ự̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼é̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼e̼m̼ ̼m̼à̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼ô̼ ̼s̼i̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼à̼ ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼ô̼ ̼s̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼a̼n̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼l̼u̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼i̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ả̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼x̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼V̼â̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼à̼,̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼.̼

 

̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼V̼â̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼i̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼ẽ̼,̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ơ̼m̼,̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼d̼ĩ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼V̼â̼n̼ ̼k̼h̼é̼o̼ ̼d̼ỗ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼V̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼V̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼u̼ ̼t̼í̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ắ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼è̼o̼ ̼m̼ỡ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼T̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼q̼ú̼a̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ỏ̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼m̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ó̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼v̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

 

̼C̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼o̼f̼a̼ ̼x̼ả̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼s̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼:̼

̼–̼ ̼M̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ô̼ ̼s̼i̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ấ̼y̼!̼ ̼X̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ỉ̼.̼

̼–̼ ̼S̼a̼o̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ơ̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ô̼ ̼s̼i̼n̼.̼

̼–̼ ̼M̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼à̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ô̼ ̼s̼i̼n̼:̼ ̼“̼E̼m̼ ̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼à̼y̼”̼.̼

̼–̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼?̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼i̼.̼

̼–̼ ̼C̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼ố̼i̼.̼

̼–̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼ẻ̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼o̼s̼i̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼é̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼a̼.̼

̼–̼ ̼V̼â̼n̼g̼ ̼ạ̼.̼

 

̼T̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼a̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼r̼u̼n̼ ̼l̼ẩ̼y̼ ̼b̼ẩ̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼ă̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ờ̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼ế̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼v̼à̼i̼ ̼h̼ô̼m̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼é̼n̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼u̼ô̼n̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼o̼:̼

̼–̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼é̼.̼

̼–̼ ̼E̼m̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼h̼ọ̼ ̼d̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼e̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼…̼.̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼o̼s̼i̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼h̼í̼t̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼ồ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼.̼

̼–̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼–̼ ̼T̼ừ̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼n̼u̼ố̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

hình ảnh
̼–̼ ̼A̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼

̼C̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ủ̼n̼ ̼r̼ủ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼s̼a̼o̼?̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼n̼é̼p̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼g̼à̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼1̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼g̼a̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼đ̼.̼ố̼t̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼:̼

̼–̼ ̼D̼ơ̼ ̼b̼ẩ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼.̼ ̼L̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼t̼ở̼m̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼h̼ó̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼y̼?̼ ̼S̼a̼o̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼?̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼ ̼1̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼.̼

V̼ợ̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ê̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ậ̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼á̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼á̼t̼

2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼a̼i̼.̼ ̼Đ̼ê̼m̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼â̼n̼ ̼á̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼ờ̼ ̼t̼h̼u̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼

4 kiểu vợ chồng khó mà bỏ nhau nhất - Báo Giáo dục và Thời đại Online

̼Ơ̼…̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼à̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ế̼m̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ủ̼.̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼â̼n̼ ̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼c̼ứ̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

̼D̼ẫ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼à̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼p̼h̼ơ̼i̼ ̼p̼h̼ớ̼i̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ạ̼o̼ ̼r̼ự̼c̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ý̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼ế̼t̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼.̼

Mơ thấy vợ chồng cãi nhau là điềm báo gì? Có xấu không?

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼á̼m̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ứ̼c̼.̼

̼D̼ạ̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼n̼ự̼c̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼á̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ủ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ậ̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼,̼ ̼b̼è̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼

̼-̼ ̼E̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼?̼?̼?̼?̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼à̼.̼
̼-̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼L̼ấ̼y̼ ̼đ̼á̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼.̼
̼-̼ ̼T̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼a̼o̼?̼?̼?̼?̼
̼-̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼,̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ố̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼á̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼m̼ẻ̼,̼ ̼s̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼d̼ễ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼á̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼.̼

Muốn bé ngủ ngon ngày nắng, hãy đặt một chậu nước đá vào phòng. Vì sao? - Làm cha mẹ

̼Q̼u̼ả̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼

̼-̼ ̼S̼a̼o̼ ̼t̼h̼ế̼?̼?̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼c̼ơ̼ ̼m̼à̼.̼
̼-̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼E̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼
̼-̼ ̼H̼ả̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼m̼à̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼
̼-̼ ̼À̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼d̼ạ̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ý̼ ̼m̼à̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼n̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ờ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼h̼ậ̼m̼ ̼h̼ự̼c̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

M̼à̼ ̼k̼ì̼ ̼l̼ạ̼ ̼l̼à̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼á̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼â̼n̼ ̼á̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼ ̼x̼u̼i̼ ̼x̼ẻ̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼d̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ắ̼m̼:̼

̼-̼ ̼C̼á̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼á̼ ̼a̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼m̼ê̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼
̼-̼ ̼H̼a̼h̼a̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

Trong hôn nhân, vợ chồng không có được 4 điều này, rất khó để đi cùng

̼-̼ ̼T̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ã̼o̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼c̼ơ̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼-̼ ̼H̼a̼h̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ị̼u̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼m̼à̼ ̼d̼ạ̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼o̼.̼

̼U̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼d̼ẫ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼–̼ ̼1̼ ̼k̼ẻ̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼d̼ố̼i̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼2̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼?̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.