CN. Th7 3rd, 2022

V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼A̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼i̼ê̼n̼ ̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼(̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼)̼ ̼v̼à̼o̼ ̼10h trưa ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼i̼ê̼n̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼.̼

H̼a̼i̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼

̼T̼h̼eo̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼10h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼L̼ù̼n̼g̼,̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼B̼K̼S̼ ̼5̼1̼B̼ ̼-̼ ̼4̼0̼2̼.̼7̼0̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼B̼K̼S̼ ̼7̼8̼B̼-̼ ̼0̼0̼9̼.̼3̼8̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼y̼ ̼A̼n̼,̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼.̼ ̼̼

C̼ú̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼à̼y̼ ̼n̼á̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼d̼ả̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼,̼ ̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ổ̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼h̼à̼o̼,̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼x̼e̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼á̼t̼ ̼b̼é̼t̼.̼

H̼a̼i̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼

̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼

̼X̼e̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼n̼á̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼b̼á̼o̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼L̼ê̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼T̼o̼ả̼n̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼i̼ê̼n̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼ở̼ ̼B̼V̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼B̼V̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼.̼

H̼a̼i̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼

̼“̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼”̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼i̼ê̼n̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

̼X̼e̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼à̼y̼ ̼n̼á̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼d̼ả̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Z̼i̼n̼g̼̼

C̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼:̼ ̼”̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼t̼í̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼x̼e̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼-̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼”̼.̼

H̼a̼i̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼V̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼1̼7̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

H̼a̼i̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼i̼ê̼n̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼

̼2̼ ̼c̼hi̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼d̼ả̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.