T5. Th6 30th, 2022

T̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼T̼h̼ư̼̼ơ̼̼̣̼n̼g̼ ̼t̼á̼̼ ̼T̼r̼ầ̼̼̼n̼ ̼V̼ă̼̼n̼ ̼H̼i̼ế̼̼̼u̼,̼ ̼T̼r̼ư̼̼ở̼̼̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼̼n̼g̼ ̼C̼ả̼̼n̼h̼ ̼s̼á̼̼t̼ ̼h̼ì̼̼n̼h̼ ̼s̼ư̼̼̣̼ ̼C̼ô̼̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼̼̼t̼,̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼1̼2̼/̼2̼,̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼B̼ế̼̼̼n̼ ̼x̼e̼ ̼M̼i̼ề̼̼̼n̼ ̼Đ̼ô̼̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼̼̼ ̼n̼h̼â̼̣̼̼p̼ ̼h̼o̼̣̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼x̼e̼,̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ó̼n̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼̼n̼ ̼l̼a̼̣̼c̼ ̼v̼ớ̼̼̼i̼ ̼n̼g̼ư̼̼ờ̼̼̼i̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼m̼à̼̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼̼m̼ ̼đ̼ế̼̼̼n̼ ̼t̼r̼ư̼̼ờ̼̼̼n̼g̼ ̼H̼u̼t̼e̼c̼h̼ ̼(̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼D̼1̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼)̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼d̼ừ̼̼̼n̼g̼ ̼l̼a̼̣̼i̼.̼ ̼

̼N̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ô̼̣̼̼t̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼̼m̼ ̼k̼h̼á̼̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼D̼1̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ế̼̼̼n̼ ̼k̼h̼á̼̼c̼h̼ ̼s̼a̼̣̼n̼ ̼t̼r̼ê̼̼n̼ ̼đ̼ư̼̼ờ̼̼̼n̼g̼ ̼U̼n̼g̼ ̼V̼ă̼̼n̼ ̼K̼h̼i̼ê̼̼m̼,̼ ̼6̼h̼2̼8̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼2̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ả̼̼ ̼p̼h̼ò̼̼n̼g̼.̼ ̼

̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ê̼̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼p̼h̼ò̼̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

Đ̼ế̼̼̼n̼ ̼r̼a̼̣̼n̼g̼ ̼s̼á̼̼n̼g̼ ̼1̼3̼/̼2̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼ả̼̼ ̼p̼h̼ò̼̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼a̼ ̼l̼ô̼̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼̼̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼T̼â̼̼n̼ ̼C̼ả̼̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼U̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼i̼ê̼m̼,̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼.̼ ̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼4̼h̼3̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼3̼/̼2̼,̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼n̼a̼̣̼n̼ ̼n̼h̼â̼̼n̼ ̼l̼e̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼à̼̼n̼g̼ ̼r̼à̼̼o̼ ̼đ̼ể̼̼̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ư̼̼ớ̼̼̼n̼g̼ ̼b̼ờ̼̼̼ ̼s̼ô̼̼n̼g̼.̼ ̼

̼”̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼H̼i̼ế̼u̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼̣̼̼m̼ ̼t̼ử̼̼̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼a̼̣̼n̼ ̼n̼h̼â̼̼n̼ ̼c̼h̼ế̼̼̼t̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼a̼̣̼t̼ ̼n̼ư̼̼ớ̼̼̼c̼.̼ ̼K̼h̼á̼̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼̣̼̼m̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼t̼r̼ư̼̼ờ̼̼̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼l̼ô̼̼ ̼m̼à̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ô̼̣̼̼t̼ ̼c̼u̼̣̼c̼ ̼đ̼á̼̼ ̼k̼h̼o̼ả̼̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼0̼k̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼T̼a̼̣̼i̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼t̼r̼ư̼̼ờ̼̼̼n̼g̼ ̼n̼a̼̣̼n̼ ̼n̼h̼â̼̼n̼ ̼t̼ư̼̼̣̼ ̼t̼ử̼̼̼ ̼p̼h̼á̼̼t̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼̼̼c̼ ̼đ̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼t̼h̼o̼a̼̣̼i̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼̼u̼ ̼O̼p̼p̼o̼,̼ ̼n̼g̼ư̼̼ờ̼̼̼i̼ ̼t̼h̼â̼̼n̼ ̼n̼h̼â̼̣̼̼n̼ ̼d̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼đ̼ó̼̼ ̼l̼à̼̼ ̼đ̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼t̼h̼o̼a̼̣̼i̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼n̼a̼̣̼n̼ ̼n̼h̼â̼̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼̼a̼.̼

̼”̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼C̼ô̼n̼g ̼a̼n̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

Công an TP.HCM: Nam sinh mất tích tử vong do tự tử, ba lô có cục đá khoảng trên 10kg - Ảnh 2.

C̼á̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼.̼

Công an TP.HCM: Nam sinh mất tích tử vong do tự tử, ba lô có cục đá khoảng trên 10kg - Ảnh 3.

T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ế̼u̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼(̼P̼C̼0̼2̼)̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼1̼7̼h̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼1̼6̼/̼2̼)̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼3̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼ư̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼K̼ỹ̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼.̼

Công an TP.HCM: Nam sinh mất tích tử vong do tự tử, ba lô có cục đá khoảng trên 10kg - Ảnh 4.

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼O̼V̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼7̼7̼B̼-̼0̼2̼4̼.̼5̼7̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼2̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼2̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼ọ̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼2̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼

̼R̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼5̼/̼2̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼3̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼.̼

theo: https://soha.vn/nong-cong-an-hop-bao-vu-phat-hien-thi-the-nam-sinh-nam-nhat-mat-tich-bi-an-20220216165344692.htm

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.