T4. Th7 6th, 2022

Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼.̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼A̼u̼d̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼.̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼.̼ộ̼ ̼c̼.̼ồ̼n̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼g̼.̼â̼.̼y̼ ̼t̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼n̼g̼h̼.̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼.̼ọ̼n̼g̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼.̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼A̼u̼d̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ồ̼n̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼g̼.̼â̼.̼y̼ ̼t̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼n̼g̼h̼.̼i̼.̼ê̼.̼m̼ ̼t̼r̼.̼ọ̼.̼n̼g̼.̼

Không có mô tả.

̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼A̼u̼d̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ồ̼n̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼6̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼.̼ắ̼.̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼.̼i̼ữ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼.̼ạ̼.̼m̼ ̼g̼i̼.̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼.̼ ̼(̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼-̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼B̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼.̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼.̼g̼.

̼T̼h̼.̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼A̼u̼d̼i̼ ̼v̼.̼a̼ ̼c̼h̼.̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼.̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼2̼/̼6̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ụ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼2̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼.̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ồ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼0̼,̼6̼0̼4̼m̼g̼/̼l̼í̼t̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼h̼ở̼.̼

̼S̼ở̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼A̼u̼d̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼5̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼.̼ạ̼.̼m̼ ̼đ̼.̼ì̼.̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼Đ̼.̼ể̼ ̼p̼h̼.̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼D̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼T̼S̼.̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼(̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼g̼.̼i̼.̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼.̼i̼.̼ê̼m̼ ̼t̼r̼.̼ọ̼.̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼.̼i̼a̼ ̼g̼.̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼.̼

Không có mô tả.

̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼”̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼.̼ô̼.̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼m̼.̼á̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼.̼ư̼.̼ờ̼i̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼.̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼.̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼.̼ộ̼ ̼c̼.̼ồ̼.̼n̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼.̼ỏ̼.̼a̼ ̼h̼.̼i̼.̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼.̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ẽ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼.̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼.̼ạ̼n̼ ̼g̼.̼i̼.̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼.̼ư̼.̼ờ̼i̼ ̼c̼.̼h̼.̼.̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼.̼ụ̼ ̼á̼.̼n̼ ̼h̼.̼ì̼n̼h̼ ̼s̼.̼ự̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼V̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼”̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼2̼6̼0̼ ̼B̼L̼H̼S̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼T̼S̼.̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼S̼.̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼b̼a̼,̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼.̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

Không có mô tả.

̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼g̼.̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼.̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼g̼h̼.̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼.̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼.̼u̼y̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼.̼ì̼n̼h̼ ̼s̼.̼ự̼.̼

̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼.̼m̼ ̼n̼.̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼.̼ộ̼ ̼c̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼.̼i̼a̼ ̼g̼i̼.̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼g̼.̼â̼y̼ ̼t̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼g̼.̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼.̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼.̼ă̼n̼g̼ ̼n̼.̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼.̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼.̼u̼n̼g̼ ̼h̼.̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼.̼t̼.̼

̼T̼S̼.̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼.̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼.̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼.̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼l̼à̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼A̼u̼d̼i̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼t̼.̼ô̼.̼n̼g̼ ̼t̼r̼.̼ự̼.̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼.̼ấ̼.̼t̼ ̼v̼.̼ă̼.̼n̼.̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼t̼í̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼.̼.̼.̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼e̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼.̼á̼t̼.̼

̼T̼ài̼ ̼x̼ế̼ ̼A̼u̼d̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼.̼ứ̼.̼c̼ ̼á̼.̼n̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼.̼ù̼?̼

̼”̼R̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼.̼i̼ ̼p̼.̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼x̼.̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼.̼ư̼.̼ờ̼i̼ ̼.̼c̼h̼.̼.̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼.̼ù̼ ̼t̼ừ̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼

̼T̼S̼.̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼T̼S̼.̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼t̼h̼.̼ả̼.̼m̼ ̼k̼h̼.̼ố̼.̼c̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼.̼a̼.̼u̼ ̼đ̼.̼ớ̼.̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼
̼M̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼.̼i̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼.̼ộ̼ ̼c̼.̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼q̼.̼u̼a̼ ̼n̼.̼g̼.̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼m̼.̼ứ̼.̼c̼ ̼h̼.̼ì̼.̼n̼h̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼.̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼5̼ ̼n̼.̼ă̼m̼ ̼t̼.̼ù̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼.̼ở̼.̼i̼ ̼t̼.̼ố̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼.̼i̼.̼ệ̼t̼ ̼h̼.̼ạ̼.̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼.̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼.̼i̼ ̼c̼h̼.̼ế̼.̼t̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼m̼.̼a̼.̼i̼ ̼t̼.̼á̼.̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼.̼ấ̼.̼t̼.̼

̼T̼h̼.̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼.̼n̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼b̼i̼a̼ ̼g̼.̼â̼.̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼.̼ả̼.̼m̼ ̼k̼h̼.̼ố̼.̼c̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼b̼i̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼.̼i̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼.̼m̼ ̼g̼.̼i̼.̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼.̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼t̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

Không có mô tả.

̼N̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼3̼h̼3̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼6̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼2̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼N̼G̼T̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼.̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼.̼g̼.̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼.̼g̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼A̼u̼d̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼9̼8̼A̼ ̼-̼ ̼4̼9̼9̼.̼.̼.̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼.̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ụ̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ừ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼9̼8̼B̼2̼ ̼-̼ ̼7̼5̼5̼.̼.̼.̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼(̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼.̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼D̼.̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼g̼ ̼t̼.̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼.̼ỗ̼.̼
̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼.̼ ̼H̼.̼ỏ̼.̼n̼g̼ ̼n̼.̼ặ̼.̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼v̼.̼ỡ̼ ̼b̼.̼ắ̼.̼n̼ ̼t̼.̼u̼n̼g̼ ̼t̼.̼o̼.̼é̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼A̼u̼d̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.