T4. Th8 10th, 2022

B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼à̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

Cha mẹ già và con cái ở xa, giải pháp nào để thuận cả đôi bề?
̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼i̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼3̼ ̼c̼ọ̼c̼ ̼3̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼3̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼q̼u̼è̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼.̼ ̼

T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼d̼ở̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ố̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ị̼.̼

̼N̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ế̼p̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼ở̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼b̼ậ̼c̼.̼

Không ngờ mẹ và chị gái tôi lại bày ra kế hiểm đó để đuổi em chồng ra khỏi nhà - Tâm sự - Việt Giải Trí

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼B̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼à̼n̼ ̼n̼à̼n̼ ̼1̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼E̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼u̼n̼ ̼v̼é̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼x̼a̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼1̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼k̼ệ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼ ̼

V̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼h̼i̼ề̼n̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼h̼à̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼T̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼ở̼ ̼x̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼0̼k̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼d̼ù̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼i̼a̼.̼

TOP 25 lời chúc 20/10 ngắn gọn dành cho mẹ, chị gái, cô giáo và đồng nghiệp | Viet Fun Travel
̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼1̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼o̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼B̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ậ̼m̼ ̼h̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼k̼ế̼ ̼g̼i̼a̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼i̼,̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼P̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼

10 điều mẹ viết cho con trai và con hãy ghi nhớ rằng 'không có tình yêu hoàn mỹ'

V̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼õ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼g̼ụ̼c̼.̼ ̼Đ̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ẩ̼y̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼o̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ạ̼o̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼s̼ụ̼p̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼ứ̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼è̼m̼.̼

̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à ̼s̼ự̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ỉ̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼.̼

Chỉ rình hai con cãi nhau, mẹ chồng lại kéo con trai vào xúi bỏ vợ

̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼H̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼r̼ồ̼i̼?̼

B̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼ố̼c̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼.a̼y̼ ̼m̼.ề̼m̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼.ó̼c̼ ̼n̼.ứ̼c̼ ̼n̼.ở̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼C̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼d̼ố̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼d̼ò̼ ̼x̼é̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼

 

̼T̼.̼N̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼l̼á̼ ̼v̼à̼ ̼r̼.ư̼ợ̼u̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼T̼.̼N̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼ỳ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼T̼.̼N̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ử̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼k̼h̼u̼â̼y̼.̼ ̼

̼V̼ì̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ỡ̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼.ư̼ợ̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼T̼.̼N̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

 

̼R̼ồ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼T̼.̼N̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼a̼r̼ ̼đ̼ể̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼.ư̼ợ̼u̼,̼ ̼T̼.̼N̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼a̼r̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼T̼.̼N̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼:̼ ̼”̼C̼o̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ố̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼”̼

̼T̼.̼N̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼T̼.̼N̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼r̼ó̼t̼ ̼r̼.ư̼ợ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ố̼c̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼T̼.̼N̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼à̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ T̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼T̼.̼N̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼á̼u̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼a̼r̼ ̼đ̼ể̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼.ư̼ợ̼u̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼T̼.̼N̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ã̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼y̼,̼ ̼T̼.̼N̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼r̼ố̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼T̼.̼N̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼e̼n̼:̼ ̼”̼B̼ố̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼á̼.̼”̼

̼B̼ố̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼.̼N̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼i̼ế̼t̼.̼

 

̼”̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼.ư̼ợ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼:̼ ̼H̼a̼i̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼r̼.ư̼ợ̼u̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ố̼c̼ ̼b̼i̼a̼.̼ ̼H̼ã̼y̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼.ư̼ợ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼é̼.̼ ̼

̼V̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼ỹ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ố̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼.̼”̼ ̼Đ̼ọ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼T̼.̼N̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼a̼r̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼.ư̼ợ̼u̼.̼

 

̼B̼ố̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼c̼ô̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼ấ̼m̼ ̼á̼p̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

S̼a̼u̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼á̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼.o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼.o̼ạ̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼BCS ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ạ̼m̼ ̼b̼ẫ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼ ̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼

 

̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼X̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼.̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼.u̼ố̼c̼ ̼m̼.ê̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼x̼.â̼m̼ ̼h̼.ạ̼i̼ ̼c̼ô̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼.̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼,̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼x̼ộ̼n̼,̼ ̼g̼a̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ú̼m̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼BCS ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼h̼ó̼i̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼.̼

̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼ớ̼t̼,̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ơ̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼

 

̼C̼ô̼ ̼V̼.̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼g̼.o̼ạ̼i̼ ̼t̼.ì̼n̼h̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼.u̼ố̼c̼ ̼m̼.ê̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼.u̼ố̼c̼ ̼m̼.ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼.â̼m̼ ̼h̼.ạ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼r̼.ư̼ợ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼.̼ ̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼v̼à̼i̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼v̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼.a̼y̼ ̼r̼.ư̼ợ̼u̼.̼

 

̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼(̼5̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼)̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼.̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼á̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ộ̼c̼ ̼x̼ệ̼c̼h̼,̼ ̼v̼á̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼.â̼m̼ ̼h̼.ạ̼i̼.̼

̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼.̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼X̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼ẩ̼u̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼ư̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼a̼.m̼e̼r̼a̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼l̼ẩ̼u̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼u̼f̼f̼e̼t̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼ V̼à̼o̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼X̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼b̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ó̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ố̼c̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼ầ̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼.̼

 

̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼X̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ổ̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ố̼c̼ ̼b̼i̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼.̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼ó̼t̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼b̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ố̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼V̼à̼i̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼.̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼i̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼

̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼X̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ồ̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ổ̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼đ̼ồ̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ố̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼b̼i̼a̼ ̼t̼r̼ộ̼n̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼.̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ụ̼m̼ ̼đ̼ồ̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼i̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼X̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ó̼t̼ ̼b̼i̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼

̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼.̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼ớ̼t̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼X̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼l̼ẩ̼u̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼X̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼X̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼T̼ứ̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼.̼

 

̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼X̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼.̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼.̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼o̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼W̼e̼.c̼h̼a̼t̼.̼

̼C̼ô̼ ̼V̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼X̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼q̼u̼.a̼n̼ ̼h̼.ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼o̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼X̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼i̼ ̼m̼ê̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼.̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼X̼ ̼k̼h̼á̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼r̼ố̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼X̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼.a̼n̼ ̼h̼.ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼â̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼.a̼n̼ ̼h̼.ệ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼ A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼.a̼n̼ ̼h̼.ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼.̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼b̼à̼i̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

̼C̼ô̼ ̼V̼.̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼X̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼.̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼x̼.â̼m̼ ̼h̼.ạ̼i̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼

 

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼X̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼.ỉ̼ ̼ổ̼.i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼n̼h̼ò̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼.̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.