T3. Th8 9th, 2022

C̼h̼ồ̼̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼̼t̼ ̼s̼ớ̼̼m̼,̼ ̼b̼à̼̼ ̼ở̼̼ ̼v̼â̼̣̼y̼ ̼c̼h̼ẳ̼̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼n̼ữ̼̼a̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼̼i̼ ̼s̼u̼ố̼̼t̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ế̼̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼n̼ó̼̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ớ̼̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼̼u̼ ̼t̼h̼ố̼̼n̼ ̼t̼ì̼̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼b̼ố̼̼,̼ ̼c̼á̼̼i̼ ̼g̼ì̼̼ ̼n̼g̼o̼n̼,̼ ̼c̼á̼̼i̼ ̼g̼ì̼̼ ̼đ̼e̼̣̼p̼ ̼b̼à̼̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼c̼ó̼̼ ̼g̼ắ̼̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ế̼̼t̼,̼ ̼c̼ố̼̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼,̼ ̼t̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼.̼

̼K̼h̼u̼ê̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼̼i̼ ̼b̼à̼̼ ̼c̼à̼̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼̼n̼ ̼c̼à̼̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼e̼̣̼p̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼c̼ò̼̼n̼ ̼k̼i̼ế̼̼m̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼c̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼ở̼̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼̼ ̼n̼ữ̼̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼̼ ̼t̼ư̼̣̼ ̼h̼à̼̼o̼ ̼v̼ề̼̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ắ̼̼m̼,̼ ̼g̼ă̼̣̼p̼ ̼a̼i̼ ̼b̼à̼̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼v̼ề̼̼ ̼K̼h̼u̼ê̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼m̼o̼̣̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼.̼ ̼A̼i̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼b̼ả̼̼o̼ ̼b̼à̼̼ ̼t̼ố̼̼t̼ ̼s̼ố̼̼,̼ ̼đ̼ẻ̼̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼̼i̼ ̼đ̼e̼̣̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼g̼i̼ỏ̼̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ỏ̼̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼ã̼̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼̼i̼ ̼v̼ề̼̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼b̼à̼̼ ̼c̼h̼ỉ̼̼ ̼c̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼x̼ò̼̼a̼ ̼n̼ó̼̼i̼ ̼n̼ó̼̼ ̼b̼â̼̣̼n̼ ̼b̼i̼̣̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼c̼,̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼g̼ì̼̼ ̼c̼ó̼̼ ̼t̼h̼ờ̼̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼ề̼̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼.̼

 

̼Đ̼ể̼̼ ̼r̼ồ̼̼i̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼̼i̼ ̼b̼á̼̼n̼ ̼r̼a̼u̼ ̼n̼g̼o̼à̼̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼̣̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼t̼h̼ấ̼̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼d̼í̼̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼̼i̼ ̼đ̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼t̼h̼o̼a̼̣̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼̼i̼ ̼b̼ả̼̼o̼:̼
̼-̼ ̼B̼á̼̼c̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼á̼̼i̼ ̼K̼h̼u̼ê̼ ̼n̼ó̼̼ ̼g̼o̼̣̼i̼ ̼đ̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼á̼̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼à̼̼y̼.̼̼-̼ ̼A̼…̼ ̼K̼h̼u̼ê̼ ̼g̼o̼̣̼i̼ ̼đ̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼h̼ả̼̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼,̼ ̼c̼á̼̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼n̼h̼é̼̼.̼ ̼K̼h̼u̼ê̼ ̼à̼̼,̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼ó̼̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼̣̼n̼ ̼g̼ì̼̼ ̼t̼h̼ế̼̼ ̼c̼o̼n̼?̼?̼
̼-̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼̼ ̼g̼ì̼̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼e̼̣̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼̼ ̼g̼o̼̣̼i̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼̼o̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼l̼à̼̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼̼-̼ ̼T̼h̼â̼̣̼t̼ ̼t̼h̼ế̼̼ ̼h̼ả̼̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼Ô̼i̼ ̼m̼ừ̼̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼̼n̼ ̼v̼ề̼̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼b̼i̼ế̼̼t̼ ̼m̼ă̼̣̼t̼ ̼m̼ũ̼̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼t̼a̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼d̼o̼̣̼c̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼c̼ư̼ớ̼̼i̼ ̼r̼ồ̼̼i̼ ̼h̼ả̼̼ ̼c̼o̼n̼?̼?̼ ̼T̼h̼ế̼̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼̼n̼h̼ ̼n̼ó̼̼ ̼v̼ề̼̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼̼t̼,̼ ̼c̼ó̼̼ ̼c̼ầ̼̼n̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼̼n̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼g̼ì̼̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼?̼̼-̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼M̼e̼̣̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼̼n̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼̼n̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼g̼ì̼̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼̼o̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼b̼i̼ế̼̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ế̼̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼N̼h̼à̼̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼̼y̼ ̼g̼i̼à̼̼u̼ ̼l̼ắ̼̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼̼ ̼m̼u̼ố̼̼n̼ ̼t̼ổ̼̼ ̼c̼h̼ứ̼̼c̼ ̼t̼i̼ê̼̣̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼à̼̼y̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼t̼i̼ế̼̼p̼ ̼đ̼ó̼̼n̼ ̼k̼h̼á̼̼c̼h̼ ̼k̼h̼ứ̼̼a̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼̼-̼ ̼K̼ì̼̼a̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼t̼h̼ế̼̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼,̼ ̼í̼̼t̼ ̼r̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼̼n̼ ̼p̼h̼ả̼̼i̼ ̼d̼ẫ̼̼n̼ ̼n̼ó̼̼ ̼v̼ề̼̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼̼t̼ ̼t̼ổ̼̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼b̼ố̼̼ ̼m̼à̼̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼̼.̼

 

̼-̼ ̼T̼h̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼e̼̣̼,̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼̼.̼ ̼M̼e̼̣̼ ̼m̼u̼ố̼̼n̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼a̼o̼?̼?̼ ̼C̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼n̼ó̼̼i̼ ̼r̼õ̼̼ ̼t̼ì̼̼n̼h̼ ̼h̼ì̼̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼̼y̼ ̼r̼ồ̼̼i̼.̼ ̼N̼h̼à̼̼ ̼h̼o̼̣̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼̼n̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼â̼u̼.̼

̼-̼ ̼T̼h̼ế̼̼,̼ ̼t̼h̼ế̼̼ ̼t̼ổ̼̼ ̼c̼h̼ứ̼̼c̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼n̼à̼̼o̼?̼?̼ ̼C̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼b̼i̼ế̼̼t̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼̼ ̼a̼i̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼ả̼̼ ̼v̼ề̼̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼c̼h̼ồ̼̼n̼g̼ ̼c̼ó̼̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼.̼
̼-̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼̼,̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼đ̼ừ̼̼n̼g̼ ̼c̼ó̼̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼M̼e̼̣̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼c̼ó̼̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼c̼á̼̼i̼ ̼g̼ì̼̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼̼i̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼x̼ấ̼̼u̼ ̼h̼ổ̼̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼

̼-̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼?̼?̼
̼-̼ ̼V̼â̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ứ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼A̼ ̼n̼h̼é̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼c̼u̼̣̼p̼ ̼m̼á̼̼y̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ó̼̼ ̼g̼ì̼̼ ̼đ̼ơ̼̣̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼á̼̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼̼ ̼v̼ề̼̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼s̼a̼u̼.̼

 

̼N̼ó̼̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼K̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼u̼̣̼p̼ ̼m̼á̼̼y̼ ̼c̼h̼ẳ̼̼n̼g̼ ̼k̼i̼̣̼p̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼b̼à̼̼ ̼d̼ă̼̣̼n̼ ̼d̼ò̼̼ ̼g̼ì̼̼ ̼c̼ả̼̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼b̼á̼̼n̼ ̼h̼à̼̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼a̼̣̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼ó̼̼i̼ ̼c̼á̼̼i̼ ̼K̼h̼u̼ê̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼̼i̼ ̼b̼à̼̼ ̼s̼ắ̼̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼̼i̼ ̼c̼ứ̼̼ ̼h̼ỏ̼̼i̼ ̼h̼a̼n̼ ̼c̼h̼ú̼̼c̼ ̼m̼ừ̼̼n̼g̼ ̼m̼ã̼̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼̼i̼ ̼n̼à̼̼o̼ ̼l̼o̼̣̼t̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼t̼a̼i̼ ̼b̼à̼̼ ̼c̼ả̼̼.̼ ̼L̼ò̼̼n̼g̼ ̼b̼à̼̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ó̼̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼t̼ả̼̼n̼g̼ ̼đ̼á̼̼ ̼đ̼è̼̼ ̼n̼ă̼̣̼n̼g̼ ̼t̼r̼ĩ̼̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼a̼i̼.̼ ̼N̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼m̼ắ̼̼t̼ ̼b̼à̼̼ ̼c̼h̼ả̼̼y̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ò̼̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼̼n̼g̼ ̼k̼i̼̣̼p̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼ý̼̼ ̼m̼o̼̣̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼à̼̼n̼ ̼t̼á̼̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼h̼ế̼̼t̼ ̼c̼ả̼̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼b̼à̼̼ ̼q̼u̼ê̼̣̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼m̼ắ̼̼t̼ ̼b̼ỏ̼̼ ̼v̼ề̼̼ ̼g̼i̼ữ̼̼a̼ ̼b̼u̼ổ̼̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼̣̼.̼

̼N̼h̼ì̼̼n̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼t̼ấ̼̼m̼ ̼á̼̼o̼ ̼s̼ờ̼̼n̼ ̼r̼á̼̼c̼h̼ ̼m̼à̼̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼m̼ă̼̣̼c̼ ̼s̼u̼ố̼̼t̼ ̼g̼ầ̼̼n̼ ̼n̼ử̼̼a̼ ̼đ̼ờ̼̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼,̼ ̼v̼á̼̼ ̼c̼h̼ằ̼̼n̼g̼ ̼v̼á̼̼ ̼đ̼u̼̣̼p̼ ̼c̼h̼ẳ̼̼n̼g̼ ̼s̼ó̼̼t̼ ̼c̼h̼ỗ̼̼ ̼n̼à̼̼o̼.̼ ̼B̼à̼̼ ̼t̼ư̼̣̼ ̼n̼h̼ủ̼̼ ̼“̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼̼ ̼n̼à̼̼y̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼b̼ả̼̼o̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼à̼̼ ̼n̼ó̼̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼̼u̼ ̼h̼ổ̼̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼”̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼b̼à̼̼ ̼g̼i̼â̼̣̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼á̼̼ ̼l̼â̼u̼.̼ ̼X̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼c̼h̼ẳ̼̼n̼g̼ ̼c̼ó̼̼ ̼l̼ấ̼̼y̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼̼ ̼g̼ì̼̼ ̼đ̼á̼̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼̼n̼,̼ ̼b̼à̼̼ ̼q̼u̼y̼ế̼̼t̼ ̼b̼á̼̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ế̼̼t̼ ̼m̼ả̼̼n̼h̼ ̼r̼u̼ô̼̣̼n̼g̼ ̼ở̼̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼̼ ̼v̼à̼̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼̼ ̼m̼ừ̼̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼D̼ù̼̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼à̼̼ ̼g̼i̼à̼̼ ̼r̼ồ̼̼i̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼̼ ̼k̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ư̼ ̼m̼ả̼̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼̼t̼ ̼ấ̼̼y̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼g̼ì̼̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼à̼ ̼K̼h̼u̼ê̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ả̼o̼.̼ ̼B̼à̼̼ ̼c̼ố̼̼ ̼t̼í̼̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼̣̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼̼c̼ ̼á̼̼o̼ ̼l̼à̼̼n̼h̼ ̼l̼ă̼̣̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼̼t̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼d̼i̼ê̼̣̼n̼,̼ ̼đ̼ấ̼̼y̼ ̼l̼à̼̼ ̼t̼ấ̼̼m̼ ̼á̼̼o̼ ̼m̼à̼̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼̼ ̼t̼ă̼̣̼n̼g̼ ̼b̼à̼̼ ̼t̼ừ̼̼ ̼h̼ồ̼̼i̼ ̼c̼ò̼̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼̼ ̼c̼ứ̼̼ ̼t̼i̼ế̼̼c̼ ̼m̼à̼̼ ̼g̼i̼ữ̼̼ ̼m̼ã̼̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼̼n̼g̼ ̼d̼á̼̼m̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼r̼a̼.̼ ̼T̼ế̼̼ ̼m̼à̼̼ ̼n̼h̼ì̼̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼̼y̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼b̼à̼ ̼b̼a̼ ̼c̼ũ̼ ̼k̼ỹ̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼d̼é̼p̼ ̼t̼ổ̼ ̼o̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼u̼ê̼ ̼s̼ử̼̼n̼g̼ ̼s̼ố̼̼t̼ ̼l̼i̼ề̼̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼k̼í̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼é̼t̼ ̼l̼ê̼n̼:̼

̼–̼ ̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼ơ̼i̼!̼!̼ ̼C̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼m̼à̼?̼?̼ ̼S̼a̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼?̼?̼ ̼L̼ỡ̼ ̼a̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼o̼?̼?̼ ̼N̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼ ̼k̼ì̼a̼.̼
̼–̼ ̼M̼ẹ̼…̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ừ̼̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼M̼e̼̣̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼r̼ồ̼̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼̼i̼ ̼n̼g̼a̼̣̼i̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼h̼o̼̣̼ ̼n̼ữ̼̼a̼ ̼đ̼â̼u̼.̼

 

̼-̼ ̼T̼h̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼m̼e̼̣̼.̼ ̼M̼e̼̣̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼r̼ồ̼̼i̼ ̼v̼ề̼̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼Đ̼ừ̼̼n̼g̼ ̼n̼ó̼̼i̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼x̼ấ̼̼u̼ ̼h̼ổ̼̼ ̼l̼ắ̼̼m̼!̼!̼
̼-̼ ̼M̼e̼̣̼…̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼m̼u̼ố̼̼n̼ ̼n̼h̼ì̼̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼ả̼̼ ̼v̼ề̼̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼c̼h̼ồ̼̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼ở̼̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼?̼
̼-̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼̼ ̼g̼ì̼̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼̼ ̼g̼ử̼̼i̼ ̼ả̼̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼̼i̼ ̼v̼ề̼̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼s̼a̼u̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼v̼ề̼̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ã̼̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼M̼a̼i̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼è̼̼m̼ ̼n̼h̼ì̼̼n̼ ̼b̼à̼̼ ̼l̼ấ̼̼y̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼c̼á̼̼i̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼a̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼l̼ũ̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼,̼ ̼K̼h̼u̼ê̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼o̼a̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ẹ̼.̼

 

̼T̼h̼ế̼̼ ̼m̼ớ̼̼i̼ ̼n̼ó̼̼i̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ỡ̼̼n̼g̼ ̼d̼u̼̣̼c̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ó̼̼ ̼t̼h̼ể̼̼ ̼s̼á̼̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼̼i̼ ̼b̼i̼ể̼̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼̼ ̼p̼h̼ả̼̼i̼ ̼đ̼ứ̼̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼à̼̼o̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼c̼ó̼̼ ̼t̼h̼ể̼̼ ̼h̼i̼ể̼̼u̼ ̼v̼à̼̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼̣̼n̼g̼ ̼t̼ì̼̼n̼h̼ ̼c̼ả̼̼m̼ ̼q̼u̼ý̼̼ ̼g̼i̼á̼̼ ̼v̼à̼̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼g̼ ̼ấ̼̼y̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼C̼ó̼̼ ̼l̼ẽ̼̼ ̼c̼ả̼̼ ̼đ̼ờ̼̼i̼ ̼n̼à̼̼y̼ ̼K̼h̼u̼ê̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼̼ ̼h̼i̼ể̼̼u̼ ̼n̼ổ̼̼i̼ ̼s̼ư̼̣̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼̼y̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼k̼h̼ắ̼̼c̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼v̼ế̼̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼t̼i̼m̼ ̼b̼à̼̼ ̼m̼ã̼̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼̼ ̼n̼à̼̼o̼ ̼l̼à̼̼n̼h̼ ̼l̼a̼̣̼i̼.̼

B̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ễ̼ ̼:̼”̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ớ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼v̼ĩ̼.̼n̼h̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼a̼n̼h̼.̼.̼.̼

B̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ễ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼c̼
̼N̼ó̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼á̼y̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼r̼ự̼c̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼u̼ ̼h̼ỉ̼.̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼T̼h̼u̼,̼ ̼m̼ỉ̼m̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼…̼

̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼u̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼é̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼T̼h̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼T̼h̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼u̼ ̼đ̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼i̼n̼h̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼ề̼m̼ ̼đ̼ạ̼m̼,̼ ̼n̼h̼ã̼ ̼n̼h̼ặ̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼b̼á̼t̼,̼ ̼v̼u̼i̼ ̼n̼h̼ộ̼n̼,̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼h̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼C̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼u̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼s̼u̼ô̼n̼ ̼s̼ẻ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼T̼h̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼,̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼h̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼,̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼s̼ầ̼u̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ụ̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼

̼-̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼i̼!̼ ̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼í̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼G̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ệ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼t̼h̼ô̼i̼!̼ ̼–̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼T̼h̼u̼
̼-̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼!̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ệ̼.̼ ̼G̼i̼á̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ậ̼u̼?̼
̼T̼h̼u̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼.̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

̼-̼ ̼N̼à̼y̼ ̼a̼n̼h̼!̼ ̼T̼h̼u̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼!̼ ̼Đ̼ợ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼é̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼o̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼u̼â̼y̼ ̼k̼h̼ỏ̼a̼.̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼u̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼,̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

 

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼h̼u̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼ọ̼e̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼T̼h̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼à̼y̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼s̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼r̼a̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼T̼h̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼.̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼:̼

̼-̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼ậ̼u̼…̼
̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼T̼h̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼r̼í̼t̼:̼
̼-̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼!̼

̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ì̼ ̼r̼a̼ ̼T̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼u̼ ̼đ̼ã̼…̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼T̼h̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼g̼ợ̼i̼ ̼ý̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼r̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼a̼o̼?̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼?̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ỏ̼ ̼T̼h̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼

T̼h̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼.̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼á̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼u̼ ̼v̼à̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼c̼h̼ứ̼.̼

 

̼M̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ẫ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ũ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼.̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼i̼a̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼á̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ễ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼u̼ ̼t̼á̼i̼ ̼m̼é̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼r̼u̼n̼ ̼r̼ẩ̼y̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼.̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼.̼

̼-̼ ̼E̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼e̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼!̼

̼C̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ữ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ợ̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼á̼ ̼t̼a̼n̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼…̼
̼N̼ó̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼á̼y̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼r̼ự̼c̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼u̼ ̼h̼ỉ̼.̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼T̼h̼u̼,̼ ̼m̼ỉ̼m̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼:̼

̼-̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ớ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ú̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼!̼

 

̼L̼i̼n̼h̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼m̼ỉ̼m̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼ỡ̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼p̼h̼à̼o̼,̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼q̼u̼ặ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼i̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ù̼ ̼q̼u̼á̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼â̼u̼?̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.