CN. Th7 3rd, 2022

X̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼.̼

̼Ô̼ ̼t̼ô̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼3̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼:̼ ̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ồ̼n̼?̼ ̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼l̼à̼o̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼r̼á̼t̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼a̼i̼ ̼o̼á̼n̼,̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼ã̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼t̼h̼a̼ ̼m̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼.̼.̼

C̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼
m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼H̼u̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼7̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼B̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼D̼u̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼(̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼7̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼)̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ì̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼v̼ộ̼i̼
T̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼á̼o̼ ̼n̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼)̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ị̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼à̼o̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼D̼u̼n̼g̼,̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼.̼

̼M̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼H̼u̼y̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼
“̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼r̼ự̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼ ̼–̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼N̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ị̼t̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼t̼h̼ẫ̼m̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ỏ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼b̼ố̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼ự̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼
T̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ả̼ ̼m̼à̼u̼,̼ ̼q̼u̼ằ̼n̼ ̼q̼u̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ù̼i̼.̼

̼C̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Đ̼H̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼.̼

̼T̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼5̼0̼0̼m̼
̼C̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼k̼m̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼
M̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼N̼a̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼–̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼5̼0̼0̼m̼.̼ ̼Đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

̼“̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼í̼t̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼
̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼.̼.̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼s̼ơ̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼B̼K̼S̼ ̼3̼0̼E̼ ̼–̼ ̼4̼1̼3̼.̼x̼x̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ồ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼0̼m̼g̼/̼1̼l̼í̼t̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.