T4. Th7 6th, 2022

L̼ú̼c̼ ̼9̼h̼4̼5̼ ̼s̼á̼n̼g̼ 03/5,̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼–̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼1̼0̼h̼3̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼à̼u̼ ̼S̼E̼1̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼3̼0̼8̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼-̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼

Sau gần 20 giờ tê liệt do tai nạn lật tàu, đường sắt Bắc – Nam đã thông tuyến trở lại - Ảnh 1.

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼m̼é̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ố̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼à̼ ̼v̼ẹ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼.̼

Sau gần 20 giờ tê liệt do tai nạn lật tàu, đường sắt Bắc – Nam đã thông tuyến trở lại - Ảnh 2.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼o̼á̼n̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼P̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼4̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼c̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼5̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼.̼ ̼

Tai nạn nghiêm trọng: Tàu hoả đâm xe tải ở Huế, ít nhất 3 người chết | VOV.VN

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼A̼T̼Q̼G̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼A̼T̼G̼T̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼ắ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼(̼n̼ơ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼S̼E̼2̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼(̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼H̼u̼ế̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

Tàu hỏa đâm trực diện ô tô đoạn giao cắt Nam Định

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.