T3. Th5 24th, 2022

SÁNG 30/12: Bố mẹ của Dì Ghẻ : Cầu xin gia đình bé gái rút đơn kiện và muốn bồi thường, “Xin đừng dồn con tôi vào đường cùng

C̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼V̼.̼A̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼l̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼ề̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼,̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼m̼ạ̼t̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼c̼h̼ì̼ ̼c̼h̼i̼ế̼t̼ ̼2̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼ ̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ù̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼é̼m̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼:̼ ̼

̼-̼ ̼B̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼g̼ì̼?̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼h̼ọ̼?̼ ̼C̼o̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼a̼y̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼

̼-̼ ̼X̼i̼n̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼é̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼

̼-̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼d̼ằ̼n̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ủ̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼

Mẹ kế bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong: Dân chung cư xót xa tưởng niệm

C̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼.̼.̼.̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼ư̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼(̼2̼8̼/̼1̼2̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼2̼)̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼T̼.̼H̼.̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼.̼ ̼(̼b̼ố̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼)̼,̼ ̼H̼.̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

Bé gái 8 tuổi bị "mẹ kế" bạo hành tử vong: Sao để người tình đánh con dài?

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼á̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼Ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼V̼.̼A̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼0̼-̼1̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼”̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼–̼ ̼“̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼V̼.̼A̼ ̼(̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼ở̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼ề̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼i̼ế̼t̼ ̼l̼í̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼“̼d̼ạ̼y̼ ̼đ̼ờ̼i̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼

Vụ bé 8 tuổi bị bạo hành tử vong, bác ruột tiết lộ: Cha và nhân
̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼g̼h̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼.̼ ̼B̼é̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ó̼ ̼h̼o̼a̼ ̼t̼o̼,̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼á̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼à̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼é̼ ̼ô̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼”̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼r̼o̼i̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ố̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼M̼ấ̼y̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ú̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼”̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼2̼)̼ ̼–̼ ̼b̼á̼c̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼.̼

Vụ bé gái 6 tuổi ở Hà Nội tử vong nghi bị bạo hành: Bố mẹ

̼A̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼Ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼V̼.̼A̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼0̼-̼1̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼”̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼:̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼E̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

Bị lên án vô cảm, "máu lạnh" trong vụ dì ghẻ bạo hành bé 8 tuổi;

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼(̼B̼Q̼L̼)̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼B̼Q̼L̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼ơ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼b̼a̼o̼ ̼c̼h̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼,̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼B̼Q̼L̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼

̼V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼:̼ ̼

̼-̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼1̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼1̼4̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼B̼Q̼L̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼B̼Q̼L̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼

̼-̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼2̼2̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼B̼Q̼L̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼

̼-̼ ̼T̼ớ̼i̼ ̼2̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼0̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼2̼2̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼”̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼B̼Q̼L̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼

Bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: Nhiều nghệ sĩ Việt phẫn nộ lên tiếng

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼”̼,̼ ̼B̼Q̼L̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼s̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼,̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼

̼Đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼B̼Q̼L̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼à̼o̼”̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼Q̼L̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼

Khởi tố vụ án cháu bé 3 tuổi tử vong nghi bị bố mẹ bạo hành

̼B̼Q̼L̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼1̼2̼ ̼c̼ó̼ ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼B̼Q̼L̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼B̼Q̼L̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ả̼n̼h̼.̼ ̼

̼”̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼B̼Q̼L̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼.̼ ̼B̼Q̼L̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼Q̼T̼.̼

̼H̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼B̼Q̼L̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼B̼Q̼L̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼”̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.