T3. Th5 24th, 2022

Sáng 30/12 : Kiên Giang cháy cửa hàng vải cả nhà 4 người c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼. Bố mẹ ôm 2 con nhỏ gây ám ảnh

C̼ả̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼N̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼1̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼h̼ợ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼a̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼4̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼ó̼i̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼

K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼:̼’̼B̼à̼ ̼h̼ỏ̼a̼’̼ ̼g̼h̼é̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼
V̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼r̼ự̼c̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼1̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼1̼2̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼-̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼ở̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼B̼a̼ ̼H̼ò̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼6̼/̼1̼2̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼1̼h̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼6̼/̼1̼2̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼B̼a̼ ̼H̼ò̼n̼ ̼(̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ú̼t̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼ở̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼c̼h̼ợ̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼i̼ ̼h̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼

K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼:̼’̼B̼à̼ ̼h̼ỏ̼a̼’̼ ̼g̼h̼é̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼
D̼o̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ứ̼a̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼l̼a̼n̼ ̼r̼a̼ ̼4̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼ế̼ ̼b̼ê̼n̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼r̼ự̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼h̼ợ̼,̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼P̼C̼C̼C̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼l̼a̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Y̼ế̼n̼,̼ ̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼(̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ả̼i̼)̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼2̼0̼1̼9̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼:̼’̼B̼à̼ ̼h̼ỏ̼a̼’̼ ̼g̼h̼é̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼
B̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼ ̼Đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼1̼2̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼

K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼:̼’̼B̼à̼ ̼h̼ỏ̼a̼’̼ ̼g̼h̼é̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼
N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼a̼y̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼N̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼d̼ễ̼ ̼b̼é̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

Post Views: 194

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.