T4. Th7 6th, 2022

P̲H̲Ú Y̲ÊN̲ Đo̲àn̲ M̲i̲n̲h̲ H̲ải̲, 3̲4̲ t̲u̲ổi̲, n̲g̲h̲i̲ c̲a̲n̲ s̲át̲ h̲ại̲ 3̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲o̲n̲g̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ v̲ợ c̲ũ b̲ị C̲ục̲ c̲ản̲h̲ s̲át̲ H̲ìn̲h̲ s̲ự B̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ b̲ắt̲ k̲h̲i̲ đa̲n̲g̲ l̲ẩn̲ t̲r̲ốn̲ t̲ại̲ S̲ài̲ G̲òn̲.

T̲ối̲ 2̲9̲/5̲, P̲h̲òn̲g̲ t̲r̲ọn̲g̲ án̲ C̲ục̲ c̲ản̲h̲ s̲át̲ H̲ìn̲h̲ s̲ự (C̲0̲2̲, B̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲) c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ đã p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ v̲à k̲h̲ốn̲g̲ c̲h̲ế Đo̲àn̲ M̲i̲n̲h̲ H̲ải̲, q̲u̲ên̲ P̲h̲ú Y̲ên̲, t̲ại̲ q̲u̲ận̲ 1̲2̲, T̲P̲ H̲C̲M̲. A̲n̲h̲ t̲a̲ t̲ỏ r̲a̲ k̲h̲á b̲ìn̲h̲ t̲h̲ản̲, c̲h̲ấp̲ h̲àn̲h̲ m̲ọi̲ y̲êu̲ c̲ầu̲.

B̲ước̲ đầu̲, H̲ải̲ k̲h̲a̲i̲ đã c̲h̲u̲ẩn̲ b̲ị k̲ế h̲o̲ạc̲h̲ t̲r̲ả t̲h̲ù v̲ợ c̲ũ l̲à D̲ươn̲g̲, 2̲8̲ t̲u̲ổi̲, d̲o̲ m̲âu̲ t̲h̲u̲ẫn̲ t̲r̲a̲n̲h̲ g̲i̲àn̲h̲ n̲u̲ôi̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ 3̲ t̲u̲ổi̲. C̲h̲i̲ều̲ 2̲8̲/5̲, a̲n̲h̲ t̲a̲ m̲a̲n̲g̲ d̲a̲o̲, b̲úa̲ đến̲ n̲h̲à D̲ươn̲g̲ ở p̲h̲ườn̲g̲ H̲òa̲ H̲i̲ệp̲ T̲r̲u̲n̲g̲, t̲h̲ị x̲ã Đôn̲g̲ H̲òa̲ (P̲h̲ú Y̲ên̲) s̲át̲ h̲ại̲ c̲h̲ị n̲ày̲ c̲ùn̲g̲ c̲h̲a̲ m̲ẹ.

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ g̲ây̲ án̲, H̲ải̲ m̲a̲n̲g̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ đến̲ g̲ửi̲ c̲h̲o̲ b̲ố m̲ẹ m̲ìn̲h̲ – n̲g̲ụ c̲ác̲h̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 5̲0̲0̲ m̲, r̲ồi̲ c̲h̲ạy̲ x̲e̲ m̲áy̲ t̲ừ P̲h̲ú Y̲ên̲ v̲ào̲ T̲P̲ H̲C̲M̲. “H̲ải̲ đa̲n̲g̲ địn̲h̲ b̲ỏ t̲r̲ốn̲ s̲a̲n̲g̲ C̲a̲m̲p̲u̲c̲h̲i̲a̲ t̲h̲ì b̲ị b̲ắt̲”, n̲g̲u̲ồn̲ t̲i̲n̲ t̲ừ C̲ục̲ c̲ản̲h̲ s̲át̲ H̲ìn̲h̲ s̲ự n̲ói̲ v̲à c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ đơn̲ v̲ị n̲ày̲ đã b̲àn̲ g̲i̲a̲o̲ n̲g̲h̲i̲ c̲a̲n̲ c̲h̲o̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ P̲h̲ú Y̲ên̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ t̲h̲e̲o̲ t̲h̲ẩm̲ q̲u̲y̲ền̲.

Đo̲àn̲ M̲i̲n̲h̲ H̲ải̲ b̲ị t̲r̲i̲n̲h̲ s̲át̲ h̲ìn̲h̲ s̲ự k̲h̲ốn̲g̲ c̲h̲ế ở q̲u̲ận̲ 1̲2̲, T̲P̲ H̲C̲M̲, t̲ối̲ 2̲9̲/5̲. Ản̲h̲: N̲h̲ật̲ V̲y̲.

Đoàn Minh Hải bị trinh sát hình sự khống chế ở quận 12, TP HCM, tối 29/5. Ảnh: Nhật Vy.
Đo̲àn̲ M̲i̲n̲h̲ H̲ải̲ b̲ị t̲r̲i̲n̲h̲ s̲át̲ h̲ìn̲h̲ s̲ự k̲h̲ốn̲g̲ c̲h̲ế ở q̲u̲ận̲ 1̲2̲, T̲P̲ H̲C̲M̲, t̲ối̲ 2̲9̲/5̲. Ản̲h̲: N̲h̲ật̲ V̲y̲.

S̲án̲g̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, c̲ụ T̲r̲ần̲ T̲h̲ị H̲i̲ên̲, 8̲5̲ t̲u̲ổi̲, n̲g̲ụ p̲h̲ườn̲g̲ H̲òa̲ H̲i̲ệp̲ T̲r̲u̲n̲g̲, t̲h̲ị x̲ã Đôn̲g̲ H̲òa̲, g̲ọi̲ c̲ửa̲ n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ấy̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ l̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ C̲u̲, 6̲0̲ t̲u̲ổi̲, c̲ùn̲g̲ c̲ác̲ c̲h̲áu̲ t̲r̲ả l̲ời̲. K̲h̲i̲ h̲àn̲g̲ x̲óm̲ c̲h̲ạy̲ s̲a̲n̲g̲ p̲h̲á c̲ửa̲, p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ ôn̲g̲ C̲u̲ v̲à c̲o̲n̲ g̲ái̲ t̲ên̲ D̲ươn̲g̲, 2̲8̲ t̲u̲ổi̲, n̲ằm̲ t̲r̲ên̲ v̲ũn̲g̲ m̲áu̲. R̲i̲ên̲g̲ b̲é g̲ái̲ 3̲ t̲u̲ổi̲ c̲o̲n̲ c̲h̲ị D̲ươn̲g̲ m̲ất̲ t̲íc̲h̲. H̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ án̲ c̲ó d̲ấu̲ v̲ết̲ g̲i̲ằn̲g̲ c̲o̲, n̲h̲i̲ều̲ v̲ật̲ d̲ụn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲à b̲ị x̲áo̲ t̲r̲ộn̲.

C̲ụ H̲i̲ên̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, t̲ối̲ q̲u̲a̲ đi̲ đám̲ g̲i̲ỗ v̲ề m̲u̲ộn̲, t̲h̲ấy̲ n̲h̲à đón̲g̲ c̲ửa̲, t̲ắt̲ đi̲ện̲, g̲ọi̲ m̲ãi̲ k̲h̲ôn̲g̲ được̲ t̲ưởn̲g̲ m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ đi̲ v̲ắn̲g̲ n̲ên̲ c̲ụ n̲ằm̲ n̲g̲ủ n̲g̲o̲ài̲ h̲i̲ên̲. Đến̲ s̲án̲g̲ n̲a̲y̲, b̲à l̲ão̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ g̲ọi̲ c̲ửa̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ được̲.

Đại̲ t̲á V̲õ D̲u̲y̲ T̲u̲ấn̲, P̲h̲ó g̲i̲ám̲ đốc̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ P̲h̲ú Y̲ên̲, c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ c̲ủa̲ c̲h̲ị D̲ươn̲g̲ s̲a̲u̲ đó được̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ đa̲n̲g̲ ở n̲h̲à ôn̲g̲ b̲à n̲ội̲ t̲ại̲ c̲ùn̲g̲ k̲h̲u̲ p̲h̲ố – c̲ác̲h̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 5̲0̲0̲ m̲. H̲ải̲ l̲à n̲g̲h̲i̲ c̲a̲n̲ g̲ây̲ án̲ n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó m̲ặt̲ t̲ại̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲.

N̲g̲ười̲ d̲ân̲ k̲éo̲ đến̲ c̲ăn̲ n̲h̲à n̲ơi̲ x̲ảy̲ r̲a̲ án̲ m̲ạn̲g̲. Ản̲h̲: T̲h̲ì T̲o̲a̲n̲

Người dân kéo đến căn nhà nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Thì Toan
S̲án̲g̲ n̲a̲y̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ k̲éo̲ đến̲ n̲h̲à ôn̲g̲ C̲u̲ n̲g̲h̲e̲ n̲g̲ón̲g̲ t̲i̲n̲ t̲ức̲. Ản̲h̲: T̲h̲ì T̲o̲a̲n̲

K̲h̲u̲ v̲ực̲ x̲ảy̲ r̲a̲ án̲ m̲ạn̲g̲ n̲h̲à d̲ân̲ t̲h̲ưa̲ t̲h̲ớt̲, c̲ác̲h̲ n̲h̲a̲u̲ c̲ả t̲r̲ăm̲ m̲ét̲. N̲g̲ười̲ d̲ân̲ x̲u̲n̲g̲ q̲u̲a̲n̲h̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ t̲ối̲ q̲u̲a̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲h̲e̲ t̲i̲ến̲g̲ độn̲g̲ b̲ất̲ t̲h̲ườn̲g̲ t̲ừ n̲h̲à ôn̲g̲ C̲u̲. M̲ấy̲ n̲ăm̲ n̲a̲y̲ c̲h̲ị D̲ươn̲g̲ l̲y̲ h̲ôn̲ c̲h̲ồn̲g̲ l̲à Đo̲àn̲ M̲i̲n̲h̲ H̲ải̲, đưa̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ v̲ề s̲ốn̲g̲ v̲ới̲ c̲h̲a̲ m̲ẹ. G̲ần̲ đây̲ H̲ải̲ n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ đến̲ t̲ìm̲, c̲ãi̲ v̲ã, g̲i̲àn̲h̲ n̲u̲ôi̲ c̲o̲n̲.

G̲i̲a̲ đìn̲h̲ ôn̲g̲ C̲u̲ k̲i̲n̲h̲ t̲ế k̲h̲ó k̲h̲ăn̲, h̲a̲i̲ n̲g̲ười̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ p̲h̲ải̲ đi̲ l̲àm̲ t̲h̲u̲ê k̲i̲ếm̲ s̲ốn̲g̲. Ôn̲g̲ l̲àm̲ n̲g̲h̲ề b̲án̲ v̲é s̲ố n̲h̲ưn̲g̲ g̲ần̲ đây̲ m̲ắc̲ b̲ện̲h̲ h̲i̲ểm̲ n̲g̲h̲èo̲ p̲h̲ải̲ ở n̲h̲à, c̲òn̲ n̲g̲ười̲ v̲ợ đi̲ n̲h̲ặt̲ v̲e̲ c̲h̲a̲i̲.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.