T5. Th6 30th, 2022

T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼S̼ự̼ ̼đ̼ã̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼(̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼)̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼ở̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼S̼ự̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼’̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼’̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼.̼6̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼S̼ự̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼-̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼(̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼H̼.̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼-̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼S̼ự̼.̼

̼Đ̼à̼o̼ ̼n̼g̼ũ̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼,̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼

̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼,̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼S̼ự̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼S̼ự̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼H̼.̼Đ̼ạ̼i̼ ̼T̼ừ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ì̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼1̼,̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼1̼8̼,̼ ̼s̼ư̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼3̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼1̼)̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ũ̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼n̼g̼ũ̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼.̼2̼0̼1̼2̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼S̼ự̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼,̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼ở̼ ̼Q̼.̼L̼o̼n̼g̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼S̼ự̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼:̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼n̼g̼ũ̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼T̼1̼0̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼.̼1̼1̼.̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼q̼u̼ê̼ ̼H̼.̼V̼ị̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼ư̼a̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼.̼

̼H̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼.̼1̼2̼.̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼T̼r̼u̼y̼ ̼n̼ã̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼-̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼S̼ự̼.̼

 

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼S̼ự̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼T̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼.̼.̼”̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼T̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼T̼1̼0̼ ̼-̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼5̼ ̼(̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼H̼.̼B̼ì̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼)̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼3̼.̼6̼.̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼S̼ự̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼g̼á̼c̼,̼ ̼b̼á̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼3̼.̼6̼.̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼S̼ự̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼(̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼á̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼H̼.̼B̼ì̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼

 

̼S̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼a̼m̼e̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼m̼ẹ̼

̼T̼ố̼i̼ ̼4̼.̼6̼.̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼S̼ự̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼5̼0̼ ̼k̼m̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼V̼â̼n̼ ̼(̼Q̼.̼L̼i̼ê̼n̼ ̼C̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼T̼P̼.̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼S̼ự̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼4̼.̼6̼.̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼-̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼;̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼5̼;̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼â̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼S̼ự̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼

̼T̼ê̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼V̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼e̼n̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼ộ̼i̼ ̼A̼n̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼T̼a̼m̼ ̼K̼ỳ̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼.̼6̼.̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼5̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼S̼ự̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼T̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼.̼.̼”̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼”̼T̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼-̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼H̼.̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼.̼

 

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼,̼ ̼S̼ự̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼a̼m̼e̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼i̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼g̼ụ̼c̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼S̼ự̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼â̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼a̼m̼e̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼i̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼M̼ậ̼u̼ ̼(̼Q̼.̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼S̼ự̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼a̼m̼e̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼i̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼T̼a̼m̼ ̼K̼ỳ̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼T̼a̼m̼ ̼K̼ỳ̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼.̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼S̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼a̼m̼e̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼,̼ ̼S̼ự̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼…̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼i̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼T̼a̼m̼ ̼K̼ỳ̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼S̼ự̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼a̼m̼e̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼;̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼S̼ự̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼T̼a̼m̼ ̼K̼ỳ̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼S̼ự̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼i̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼S̼ự̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼,̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼“̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼”̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼S̼ự̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼g̼ụ̼c̼,̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼m̼ẹ̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.