T3. Th7 5th, 2022

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼.̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼â̼y̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼đ̼è̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼…̼

̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼ộ̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼â̼y̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼đ̼è̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼N̼.̼B̼.̼N̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼3̼)̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼.̼N̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼0̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼y̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼đ̼è̼ ̼v̼à̼o̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

̼̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼.̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼1̼1̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼L̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼1̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼a̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼,̼ ̼T̼P̼ ̼T̼a̼m̼ ̼K̼ỳ̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼A̼B̼B̼A̼N̼K̼)̼.̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼a̼y̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼g̼ố̼c̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼6̼-̼9̼%̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼h̼ẹ̼n̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼á̼o̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼h̼ẹ̼n̼.̼

T̼h̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼á̼o̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼v̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼T̼.̼T̼.̼D̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼2̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼T̼P̼ ̼T̼a̼m̼ ̼K̼ỳ̼)̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼v̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼á̼o̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼1̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼,̼3̼5̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼N̼.̼K̼h̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼9̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼T̼P̼ ̼T̼a̼m̼ ̼K̼ỳ̼)̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼2̼,̼5̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼.̼ ̼7̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼1̼,̼8̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼á̼o̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼-̼1̼2̼/̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼C̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼A̼B̼B̼A̼N̼K̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.