T5. Th6 30th, 2022

S̼Ố̼C̼:̼ ̼C̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼h̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼â̼y̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ –

H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼”̼n̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼”̼,̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼. ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼”̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼–̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼

̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼. ̼C̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼,̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼”̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼”̼v̼ợ̼ ̼m̼ớ̼i̼”̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼â̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ã̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ “̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼é̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼,̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼…̼”̼

”̼H̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ã̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼”̼ ̼”̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼m̼à̼,̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼…̼”̼ ̼”̼H̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼á̼m̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼”̼. ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼1̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼. ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼ở̼ ̼1̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼

̼T̼u̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼a̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼…̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ì̼a̼ ̼x̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ô̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼. X̼E̼M̼ ̼V̼I̼D̼E̼O̼ ̼K̼H̼Ô̼N̼G̼ ̼T̼H̼Ấ̼Y̼ ̼S̼Ợ̼ ̼M̼À̼ ̼C̼H̼Ỉ̼ ̼T̼H̼Ấ̼Y̼ ̼Đ̼A̼U̼ ̼L̼Ò̼N̼G̼ ̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.