T5. Th6 30th, 2022

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼q̼u̼â̼y̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ệ̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼g̼a̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ư̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼r̼a̼u̼ ̼c̼ỏ̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼.̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼3̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ở̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼:̼

hình ảnh
̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼“̼T̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼á̼i̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼ạ̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼x̼í̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼â̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼o̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼3̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼1̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼o̼ ̼t̼o̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼x̼u̼ô̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼u̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼é̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ỏ̼n̼ ̼l̼ỏ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼a̼i̼.̼ ̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼D̼o̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼-̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼

Mẹ già khóc cạn nước mắt chờ thi thể con gái nơi xứ người

̼K̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼ồ̼ ̼h̼ở̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼1̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼o̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ẻ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼l̼â̼y̼.̼

̼Ở̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼-̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼i̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼.̼ ̼B̼à̼ ̼n̼é̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼
̼“̼B̼à̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼u̼i̼ ̼n̼à̼o̼”̼.̼

̼M̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼b̼ả̼o̼:̼

̼“̼T̼ụ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼C̼h̼ú̼t̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼ũ̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼à̼o̼ ̼m̼ồ̼m̼ ̼l̼ê̼n̼”̼.̼

hình ảnh
̼C̼ó̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼:̼
̼“̼C̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼é̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼g̼ì̼”̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼2̼h̼ ̼t̼r̼ư̼a̼.̼ ̼

̼V̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼.̼ ̼M̼â̼m̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼ú̼ ̼ụ̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼á̼ ̼r̼a̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼ở̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼ọ̼n̼g̼ ̼r̼a̼u̼ ̼g̼i̼à̼.̼ ̼

̼N̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ổ̼ ̼m̼â̼m̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼:̼
̼”̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ủ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼n̼à̼y̼”̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ỏ̼ ̼v̼ẻ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼:̼
̼“̼B̼à̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼a̼m̼ ̼l̼ũ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ô̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼”̼.̼

Mẹ già khóc cạn nước mắt chờ thi thể con gái nơi xứ người

̼N̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ờ̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼
̼“̼C̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼u̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼”̼.̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼à̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼

C̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼”̼D̼á̼m̼”̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼ô̼n̼:̼ ̼”̼ ̼L̼á̼o̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼a̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼”̼

“̼M̼u̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼c̼ã̼i̼”̼.̼ ̼“̼T̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼ô̼n̼”̼.̼X̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼n̼g̼o̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼u̼ô̼n̼…̼

Sự thật về đám cưới cô dâu 12, chú rể 14 tuổi ở Tây Ninh

̼K̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼x̼i̼n̼h̼.̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼d̼í̼n̼h̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼ế̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼“̼E̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼,̼ ̼l̼ỡ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼h̼ế̼t̼”̼.̼

̼D̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼m̼e̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼ã̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼ã̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼đ̼ó̼a̼ ̼l̼ê̼n̼:̼

̼–̼ ̼C̼h̼ử̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼k̼é̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼C̼h̼ử̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼k̼é̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼(̼ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼
̼–̼ ̼T̼h̼ô̼i̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼.̼

̼–̼ ̼T̼a̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼M̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼n̼ỉ̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ù̼i̼ ̼m̼é̼p̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ó̼.̼

̼V̼ì̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼l̼ạ̼t̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼a̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ử̼a̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼à̼n̼g̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼“̼M̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ứ̼c̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼q̼u̼á̼”̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ậ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ê̼m̼ ̼x̼u̼ô̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼1̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼l̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼

̼–̼ ̼V̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ử̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼m̼à̼y̼.̼ ̼L̼ệ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼í̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼:̼

̼–̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼,̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼…̼

̼T̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼(̼ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼
̼–̼ ̼M̼u̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼c̼ã̼i̼.̼

̼–̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼

̼X̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼n̼g̼o̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ố̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ì̼”̼.̼

̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼ã̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼H̼ủ̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ử̼a̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼2̼ ̼s̼ổ̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼0̼ ̼c̼â̼y̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼ô̼n̼

̼”̼N̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼s̼ổ̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼v̼à̼ ̼1̼0̼ ̼c̼â̼y̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼l̼o̼”̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼.̼
̼T̼ô̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼s̼ổ̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼0̼ ̼c̼â̼y̼ ̼v̼à̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼b̼á̼t̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼h̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼u̼ô̼n̼:̼

̼-̼ ̼Đ̼ư̼ơ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼T̼a̼o̼ ̼n̼g̼ứ̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼a̼o̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ấ̼y̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼(̼ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼
̼K̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼“̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼e̼m̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ã̼”̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼é̼p̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼é̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼l̼ễ̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼9̼ ̼t̼r̼á̼p̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼í̼t̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼:̼

̼-̼ ̼S̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼c̼á̼i̼ ̼s̼ổ̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼0̼ ̼c̼â̼y̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼8̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼n̼h̼ò̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼C̼ỗ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼r̼ù̼ ̼2̼0̼0̼ ̼m̼â̼m̼ ̼đ̼ấ̼y̼.̼

̼-̼ ̼S̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼b̼ố̼?̼

̼-̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼,̼ ̼l̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼o̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼2̼3̼0̼ ̼m̼â̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ò̼n̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ứ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼a̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼à̼n̼g̼.̼

Sự thật về đám cưới cô dâu 12, chú rể 14 tuổi ở Tây Ninh

̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼u̼ô̼n̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼4̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼.̼ ̼1̼0̼ ̼c̼â̼y̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼u̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼r̼á̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ê̼ ̼l̼ễ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ễ̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ô̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼x̼u̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼.̼ ̼V̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼:̼

̼-̼ ̼N̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼
̼-̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼é̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼d̼ở̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼g̼ì̼?̼

̼-̼ ̼T̼h̼ì̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼a̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼X̼o̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ẹ̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼m̼à̼y̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼
̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ừ̼a̼?̼ ̼V̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼o̼?̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ắ̼m̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼ô̼i̼:̼

̼-̼ ̼E̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼?̼
̼-̼ ̼A̼n̼h̼…̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼?̼

̼-̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼s̼ổ̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼v̼à̼ ̼1̼0̼ ̼c̼â̼y̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼l̼o̼.̼

̼D̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼2̼ ̼s̼ổ̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼0̼ ̼c̼â̼y̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼(̼ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼
̼-̼ ̼H̼ủ̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼
̼T̼ô̼i̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼ỏ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼b̼ả̼o̼:̼

̼-̼ ̼T̼h̼ì̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼2̼ ̼c̼á̼i̼ ̼s̼ổ̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼y̼ ̼m̼ơ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼à̼.̼

̼-̼ ̼C̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼.̼
̼V̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.