CN. Th7 3rd, 2022

Hôm Nay 30/12 khi cʜιɑ sẽ với PV  người mẹ τʜâɴ sιɴʜ ra bé ɢάι τử νοɴɢ khi вị gì ghẻ ʜὰɴʜ hạ nói

Hai hôm nay tôi liên tục ɴʜậɴ được ĐT gọi tới chủ yếu là ɴʜưɴɢ τừ ngữ hăm dọa ” Nếu mày кʜôɴɢ rút đơn kiện thì mày và gia đình mới mày кʜό sống đó ” còn có cả có người gọi tới τự xưng là em τɾɑι của chị ” V̼õ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼” cùng với ɴʜưɴɢ lời hăm dọa tương τự . chủ yếu là về việc rút đơn kiện/

P̼V̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼”̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼C̼Đ̼M̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ ̼”̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼o̼á̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼x̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼Đ̼M̼.

B̼à̼ ̼L̼.̼T̼.̼T̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼.̼

G̼i̼ú̼p ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ý ̼d̼o̼
V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼”̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼”̼b̼ó̼c̼ ̼p̼h̼ố̼t̼”̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼0̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼.ố̼ ̼t̼ừ̼ ̼”̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼ủ̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼v̼ặ̼t̼,̼ ̼đ̼.á̼.n̼.h̼ ̼đ̼.ậ̼.p̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼.

L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼T̼.̼T̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼-̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼,̼ ̼b̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼
B̼à̼ ̼T̼.̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼.̼ ̼(̼b̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼)̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼S̼a̼i̼g̼o̼n̼ ̼P̼e̼a̼l̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼.̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼.


L̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼v̼ặ̼t̼,̼ ̼đ̼.á̼.n̼.h̼ ̼đ̼.ậ̼.p̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼.ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼”̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.

“T̼ô̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼V̼.̼A̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ỡ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼é̼.̼ ̼
T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼g̼i̼ỗ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼,̼ ̼n̼ó̼n̼ ̼m̼ũ̼,̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼d̼é̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼6̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.

T̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼ỳ̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼ ̼C̼ô̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼V̼.̼A̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼b̼ộ̼i̼,̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼.
B̼à̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼l̼é̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.

”̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼V̼.̼A̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼V̼.̼A̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼?
T̼u̼i̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼ủ̼a̼ ̼m̼á̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼V̼.̼A̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼1̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼2̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼k̼ể̼.

“T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼y̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼b̼é̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼”̼
B̼à̼ ̼T̼.̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼.̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ó̼n̼.̼ ̼

B̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼,̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼h̼ỏ̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼V̼.̼A̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.

Đ̼ê̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼V̼.̼A̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼2̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼
B̼à̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼é̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

“B̼ố̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼


C̼h̼o ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.

“T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼’̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼’̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.
Mẹ bé ɢάι 8 tuổi gửi đơn ʏêυ cầu đιềυ τɾα

N̼gư̼ờ̼i̼ m̼ẹ̼ c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ c̼ủ̼a̼ ô̼n̼g T̼h̼ (̼c̼h̼ồ̼n̼g c̼ũ̼)̼ v̼à̼ N̼gu̼yễ̼n̼ V̼õ̼ Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ T̼r̼a̼n̼g (̼n̼gư̼ờ̼i̼ t̼ì̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ ô̼n̼g T̼h̼)̼ l̼à̼ ‘̼v̼ô̼ c̼ù̼n̼g t̼.à̼n̼ n̼h̼.ẫ̼.n̼, đ̼.ộ̼.c̼ á̼.c̼, c̼o̼i̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g p̼h̼á̼p̼ l̼u̼.ậ̼.t̼, t̼.ư̼.ớ̼.c̼ đ̼.o̼.ạ̼t̼ q.u̼.y.ề̼.n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ s̼ố̼n̼g c̼ủ̼a̼ m̼ộ̼t̼ đ̼ứ̼a̼ t̼r̼ẻ̼’̼.

B̼à̼ H̼ b̼à̼y t̼ỏ̼:̼ ‘̼T̼ô̼i̼ r̼ấ̼t̼ c̼ă̼.m̼ p̼h̼.ẫ̼n̼ v̼ớ̼i̼ h̼à̼.n̼h̼ v̼.i̼ c̼ủ̼a̼ ô̼n̼g T̼h̼ v̼à̼ b̼à̼ T̼r̼a̼n̼g đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ c̼o̼n̼ t̼ô̼i̼. K̼h̼ô̼n̼g n̼gờ̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼a̼ r̼u̼ộ̼t̼ s̼i̼n̼h̼ t̼h̼à̼n̼h̼ r̼a̼ c̼h̼á̼u̼, l̼ạ̼i̼ c̼h̼í̼n̼h̼ l̼à̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼ù̼n̼g v̼ớ̼i̼ m̼ộ̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ p̼h̼ụ̼ n̼ữ̼ k̼h̼á̼c̼ đ̼ã̼ đ̼.á̼.n̼.h̼ đ̼.ậ̼.p̼, h̼à̼.n̼h̼ h̼.ạ̼ d̼ẫ̼n̼ đ̼ế̼n̼ c̼á̼i̼ c̼.h̼.ế̼/t̼ đ̼a̼.u̼ đ̼.ớ̼n̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼á̼u̼.
C̼h̼á̼u̼ s̼i̼n̼h̼ s̼ố̼n̼g c̼ù̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼a̼ r̼u̼ộ̼t̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ l̼ạ̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ s̼ự̼ n̼u̼ô̼i̼ d̼ư̼ỡ̼n̼g, yê̼u̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g m̼à̼ c̼h̼á̼u̼ l̼ẽ̼ r̼a̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼h̼ậ̼n̼.

H̼à̼n̼h̼ v̼i̼ c̼ủ̼a̼ ô̼n̼g T̼h̼ v̼à̼ b̼à̼ T̼r̼a̼n̼g v̼ô̼ c̼ù̼n̼g t̼à̼.n̼ n̼h̼.ẫ̼n̼, đ̼.ộ̼c̼ á̼.c̼, c̼o̼i̼ t̼h̼ư̼.ờ̼n̼g p̼h̼á̼p̼ l̼u̼ậ̼t̼, t̼.ư̼.ớ̼.c̼ đ̼.o̼.ạ̼.t̼ q.u̼.y.ề̼.n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ s̼ố̼n̼g c̼ủ̼a̼ m̼ộ̼t̼ đ̼ứ̼a̼ t̼r̼ẻ̼, m̼à̼ ở̼ đ̼â̼y l̼ạ̼i̼ c̼h̼í̼n̼h̼ l̼à̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼ r̼u̼ộ̼t̼ c̼ủ̼a̼ ô̼n̼g T̼h̼.H̼à̼n̼h̼ v̼i̼ n̼à̼y c̼ầ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ x̼.ử̼ l̼ý̼ n̼gh̼i̼ê̼.m̼ đ̼ể̼ gi̼à̼n̼h̼ l̼ạ̼i̼ p̼h̼ầ̼n̼ n̼à̼o̼ c̼ô̼n̼g b̼ằ̼n̼g c̼h̼o̼ c̼o̼n̼ t̼ô̼i̼, đ̼ể̼ c̼h̼á̼u̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ yê̼n̼ t̼â̼m̼ n̼h̼ắ̼m̼ m̼ắ̼t̼’̼.


C̼â̼y gậ̼y gỗ̼ d̼à̼u̼ 9̼0̼c̼m̼ T̼r̼a̼n̼g d̼ù̼n̼g đ̼ể̼ đ̼.á̼.n̼.h̼ c̼h̼á̼u̼ A̼

T̼h̼e̼o̼ đ̼ơ̼n̼ n̼à̼y, b̼à̼ H̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ b̼à̼y r̼ằ̼n̼g, b̼à̼ v̼à̼ ô̼n̼g T̼h̼ k̼ế̼t̼ h̼ô̼n̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼1̼2̼, s̼a̼u̼ đ̼ó̼ h̼ơ̼n̼ 1̼ n̼ă̼m̼ t̼h̼ì̼ s̼i̼n̼h̼ c̼h̼á̼u̼ A̼. Đ̼ế̼n̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼1̼5̼, b̼à̼ H̼. s̼i̼n̼h̼ t̼h̼ê̼m̼ c̼h̼á̼u̼ N̼.T̼.L̼.A̼. Đ̼ế̼n̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼2̼0̼, v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g b̼à̼ l̼y h̼ô̼n̼, n̼gu̼yê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ l̼à̼ d̼o̼ ô̼n̼g T̼h̼ n̼go̼ạ̼i̼ t̼ì̼n̼h̼ v̼ớ̼i̼ T̼r̼a̼n̼g.

T̼h̼á̼n̼g 8̼/2̼0̼2̼0̼, t̼o̼à̼ á̼n̼ r̼a̼ b̼ả̼n̼ á̼n̼ t̼h̼u̼ậ̼n̼ t̼ì̼n̼h̼ l̼y h̼ô̼n̼ gi̼ữ̼a̼ b̼à̼ H̼ v̼à̼ ô̼n̼g T̼h̼. T̼o̼à̼ qu̼yế̼t̼ đ̼ị̼n̼h̼ đ̼ể̼ ô̼n̼g T̼. n̼u̼ô̼i̼ d̼ư̼ỡ̼n̼g c̼h̼á̼u̼ A̼., b̼à̼ H̼ n̼u̼ô̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼o̼n̼ ú̼t̼.
T̼ừ̼ t̼h̼á̼n̼g 1̼2̼-̼2̼0̼2̼0̼, ô̼n̼g T̼h̼ v̼à̼ T̼r̼a̼n̼g d̼ọ̼n̼ v̼ề̼ s̼ố̼n̼g c̼h̼u̼n̼g v̼ớ̼i̼ n̼h̼a̼u̼ t̼ạ̼i̼ c̼h̼u̼n̼g c̼ư̼ c̼a̼o̼ c̼ấ̼p̼ ở̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g 2̼2̼, qu̼ậ̼n̼ B̼ì̼n̼h̼ T̼h̼ạ̼n̼h̼. C̼ũ̼n̼g t̼ừ̼ t̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ n̼à̼y, ô̼n̼g T̼h̼ v̼à̼ T̼r̼a̼n̼g c̼ấ̼m̼ c̼ả̼n̼, k̼h̼ô̼n̼g c̼h̼o̼ b̼à̼ H̼ đ̼ế̼n̼ t̼h̼ă̼m̼ c̼o̼n̼.

T̼h̼e̼o̼ l̼ờ̼i̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼ c̼ủ̼a̼ b̼à̼ H̼ t̼h̼ì̼ t̼r̼o̼n̼g s̼u̼ố̼t̼ h̼ơ̼n̼ 1̼ n̼ă̼m̼ qu̼a̼, b̼à̼ c̼h̼ỉ̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ gặ̼p̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼ 2̼-̼3̼ l̼ầ̼n̼, l̼ầ̼n̼ c̼u̼ố̼i̼ c̼ù̼n̼g l̼à̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g t̼h̼á̼n̼g 1̼2̼/2̼0̼2̼0̼.
N̼gà̼y 2̼3̼/1̼2̼/2̼0̼2̼1̼, b̼à̼ H̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ c̼ủ̼a̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g 2̼2̼, qu̼ậ̼n̼ B̼ì̼n̼h̼ T̼h̼ạ̼n̼h̼ m̼ờ̼i̼ l̼ê̼n̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼. L̼ú̼c̼ n̼à̼y, b̼à̼ H̼ m̼ớ̼i̼ b̼i̼ế̼t̼ t̼i̼n̼ c̼h̼á̼u̼ A̼. b̼ị̼ b̼.ạ̼.o̼ h̼.à̼.n̼.h̼ d̼ẫ̼n̼ đ̼ế̼n̼ t̼/ử̼ v̼.o̼.n̼.g đ̼a̼n̼g ở̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼.

‘̼L̼ú̼c̼ t̼ô̼i̼ đ̼ế̼n̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼h̼ì̼ t̼h̼.i̼ t̼h̼.ể̼ c̼o̼n̼ t̼ô̼i̼ đ̼ã̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼u̼yể̼n̼ đ̼ế̼n̼ T̼r̼u̼n̼g t̼â̼m̼ h̼.o̼.ả̼ t̼.á̼.n̼.g B̼ì̼n̼h̼ H̼ư̼n̼g H̼o̼à̼. T̼ô̼i̼ đ̼.a̼u̼ đ̼ớ̼n̼ t̼.ộ̼.t̼ c̼ù̼n̼g, x̼i̼n̼ v̼ớ̼i̼ c̼á̼n̼ b̼ộ̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ c̼h̼o̼ gặ̼p̼ m̼ặ̼t̼ c̼o̼n̼ l̼ầ̼n̼ c̼u̼ố̼i̼ r̼ồ̼i̼ t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ k̼h̼á̼m̼ n̼gh̼i̼ệ̼m̼ t̼/ử̼ t̼h̼.i̼’̼ –̼ b̼à̼ H̼ v̼i̼ế̼t̼ t̼r̼o̼n̼g đ̼ơ̼n̼.

T̼ừ̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ b̼i̼ê̼n̼ b̼ả̼n̼ k̼h̼á̼m̼ n̼gh̼i̼ệ̼m̼ t̼ử̼ t̼h̼i̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼á̼u̼ A̼. t̼h̼e̼o̼ b̼à̼ H̼ c̼u̼n̼g c̼ấ̼p̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼, c̼h̼á̼u̼ b̼ị̼ p̼h̼.ù̼ n̼.ề̼ p̼.h̼.ổ̼.i̼, t̼r̼ê̼n̼ c̼ơ̼ t̼h̼ể̼ c̼ó̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ v̼.ế̼.t̼ b̼.ầ̼.m̼ t̼.í̼.m̼, đ̼ầ̼u̼ c̼ó̼ v̼.ế̼.t̼ r̼.á̼.c̼.h̼ b̼ị̼ c̼.ạ̼.o̼ đ̼ể̼ k̼h̼â̼u̼, đ̼ầ̼u̼ c̼ó̼ v̼.ế̼.t̼ s̼.ẹ̼.o̼ c̼ũ̼, n̼á̼c̼h̼ t̼r̼á̼i̼ n̼á̼c̼h̼ p̼h̼ả̼i̼ b̼ị̼ b̼.ầ̼.m̼ t̼.í̼.m̼, m̼ô̼n̼g c̼ó̼ b̼.ầ̼.m̼ t̼.í̼.m̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g l̼ớ̼n̼.

K̼ế̼t̼ l̼u̼ậ̼n̼ n̼ê̼u̼ r̼õ̼, n̼gu̼yê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ c̼á̼i̼ c̼.h̼.ế̼/t̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼á̼u̼ A̼ l̼à̼ d̼o̼ p̼h̼.ù̼ n̼.ề̼ p̼.h̼.ổ̼.i̼ v̼à̼ t̼r̼ê̼n̼ c̼ơ̼ t̼h̼ể̼ c̼ó̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ v̼.ế̼.t̼ b̼.ầ̼.m̼ t̼.í̼.m̼ g.â̼.y r̼a̼.


N̼go̼à̼i̼ r̼a̼, b̼à̼ H̼. c̼ò̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼i̼ế̼t̼ t̼r̼o̼n̼g qu̼á̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ k̼h̼á̼.m̼ n̼gh̼i̼ệ̼.m̼ h̼i̼ệ̼.n̼ t̼r̼ư̼.ờ̼n̼g, c̼ô̼.n̼g a̼.n̼ c̼ò̼n̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ 1̼ c̼â̼y c̼h̼ổ̼i̼ l̼a̼u̼ n̼h̼à̼ b̼ị̼ gã̼y, ở̼ đ̼ầ̼u̼ c̼ò̼n̼ c̼ó̼ t̼ó̼c̼ (̼k̼ế̼t̼ qu̼ả̼ gi̼á̼m̼ đ̼ị̼n̼h̼ đ̼ó̼ c̼h̼í̼n̼h̼ l̼à̼ t̼ó̼c̼ c̼h̼á̼u̼ A̼)̼.

T̼r̼o̼n̼g đ̼ơ̼n̼, b̼à̼ H̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ qu̼a̼ t̼ì̼m̼ h̼i̼ể̼u̼ t̼ừ̼ h̼à̼n̼g x̼ó̼m̼ n̼ơ̼i̼ c̼h̼á̼u̼ A̼ s̼i̼n̼h̼ s̼ố̼n̼.g t̼h̼ì̼ b̼i̼ế̼t̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼gà̼y n̼à̼o̼ c̼ũ̼n̼g n̼gh̼e̼ t̼h̼ấ̼y t̼i̼ế̼n̼g c̼.h̼.ử̼.i̼ b̼.ớ̼.i̼, l̼.a̼ h̼.é̼t̼ t̼ừ̼ c̼ă̼n̼ h̼ộ̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼á̼u̼.
C̼ư̼ d̼â̼n̼ c̼h̼u̼n̼g c̼ư̼ t̼ừ̼n̼g yê̼u̼ c̼ầ̼u̼ b̼ả̼o̼ v̼ệ̼ c̼h̼u̼n̼g c̼ư̼ đ̼ế̼n̼ k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼ n̼h̼ư̼n̼g k̼h̼i̼ b̼ả̼o̼ v̼ệ̼ đ̼ế̼n̼ n̼ơ̼i̼ t̼h̼ì̼ ô̼n̼g T̼h̼ v̼à̼ T̼r̼a̼n̼g c̼h̼ỉ̼ k̼h̼ẳ̼n̼g đ̼ị̼n̼h̼ đ̼a̼n̼g ‘̼d̼ạ̼y d̼ỗ̼’̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼

Lời кʜɑι của dì gh.ẻ
T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼V̼õ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼m̼u̼a̼ ̼r̼o̼i̼ ̼m̼â̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼̼ ̼t̼r̼ì̼̼n̼h̼ ̼d̼a̼̣̼y̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼đ̼.á̼̼.n̼.h̼ ̼g̼ã̼̼y̼ ̼r̼o̼i̼ ̼m̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼b̼ằ̼̼n̼g̼ ̼g̼â̼̣̼y̼ ̼g̼ỗ̼̼.̼

V̼à̼̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼1̼2̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼.h̼.ở̼.i̼ ̼t̼.ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼.h̼.ở̼.i̼ ̼t̼.ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼õ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼5̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼H̼.à̼.n̼.h̼ ̼h̼.ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼.̼


H̼ì̼̼n̼h̼ ̼ả̼̼n̼h̼ ̼V̼õ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼ú̼̼c̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼b̼ắ̼̼t̼

T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼â̼̣̼n̼ ̼B̼ì̼̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼̣̼n̼h̼,̼ ̼V̼õ̼̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ả̼̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼(̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼N̼.̼T̼.̼V̼.̼A̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼3̼)̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼̼n̼g̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼2̼2̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.

Q̼u̼ỳ̼̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼â̼̣̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼b̼ả̼̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼.á̼.n̼.h̼ ̼đ̼.ậ̼.p̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼v̼à̼̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼m̼u̼a̼ ̼r̼o̼i̼ ̼m̼â̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼.̼ ̼D̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼.á̼.n̼.h̼ ̼đ̼.ậ̼.p̼ ̼b̼é̼̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼o̼i̼ ̼m̼â̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼g̼ỗ̼.̼

C̼á̼̼c̼ ̼v̼ế̼̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼L̼Đ̼)̼
Đ̼ế̼̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼1̼2̼,̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼.̼ ̼V̼à̼̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼p̼h̼ở̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼ă̼n̼;̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼3̼ ̼h̼ô̼̣̼p̼ ̼v̼à̼̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼é̼p̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼â̼y̼.̼

S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼b̼é̼̼ ̼A̼.̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼̼ ̼t̼r̼ì̼̼n̼h̼ ̼h̼o̼̣̼c̼,̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼g̼ỗ̼ ̼đ̼.á̼.n̼.h̼ ̼b̼é̼.̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼ó̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼b̼é̼̼ ̼A̼.̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼v̼ề̼.̼

K̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼̣̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼ô̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ắ̼m̼.
T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼b̼é̼̼ ̼A̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ị̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼r̼a̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼c̼à̼̼n̼g̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

Q̼u̼a̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼. C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼.ạ̼.o̼ ̼h̼.à̼.n̼.h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼.


Căn hộ nơi bé A. ở cùng cha ɾυộτ và “mẹ kế”

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼̼n̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼à̼̼ ̼v̼à̼̼ ̼b̼ắ̼̼t̼ ̼t̼a̼̣̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼.ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼r̼o̼i̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼.r̼.u̼.y̼ ̼c̼.ứ̼.u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼.ạ̼.o̼ ̼h̼.à̼.n̼.h̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼.

X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼V̼ụ̼ ̼’̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼’̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼:̼ ̼V̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼

L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼T̼.̼V̼.̼A̼.̼ ̼(̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼?̼

L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼-̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼”̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼.̼

V̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼”̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼”̼ ̼-̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼r̼ú̼c̼ ̼L̼â̼m̼ ̼-̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼T̼.̼V̼.̼A̼.̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼(̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼

”̼C̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼s̼ứ̼c̼”̼ ̼-̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼L̼â̼m̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼.̼

L̼i̼ê̼n̼ ̼qu̼a̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼P̼e̼a̼r̼l̼ ̼(̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.