T5. Th6 30th, 2022

N̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ K̼m̼7̼3̼8̼+̼2̼4̼5̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼-̼ ̼N̼a̼m̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼à̼u̼S̼E̼2̼ c̼h̼ạ̼y̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼á̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼S̼E̼2̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼S̼E̼4̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼a̼ ̼L̼ă̼n̼g̼ ̼C̼ô̼.̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼a̼ ̼H̼u̼ế̼đ̼ể̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ t̼i̼ế̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼r̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼.̼̼B̼à̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼à̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼:̼“̼V̼ụ̼ t̼a̼i̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼.̼ ̼

T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼a̼ t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼.̼ ̼D̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼2̼1̼/̼2̼)̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼u̼y̼ế̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼”̼.̼

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼0̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ đ̼ê̼m̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼i̼ế̼u̼.̼̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼à̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼à̼u̼ ̼S̼E̼4̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼L̼ă̼n̼g̼ ̼C̼ô̼ ̼(̼T̼h̼ừ̼a̼ T̼h̼i̼ê̼n̼ H̼u̼ế̼)̼,̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ đ̼ã̼ ̼s̼ử̼d̼ụ̼n̼g̼ ô̼ ̼t̼ô̼ ̼đ̼ể̼ c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼S̼E̼2̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼H̼u̼ế̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼ị̼p̼ l̼ê̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼v̼ề̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼.̼̼ ̼“̼C̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼S̼E̼2̼ ̼v̼à̼ ̼S̼E̼4̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼0̼h̼3̼0̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ k̼h̼á̼c̼h̼,̼m̼o̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼.̼ ̼

T̼ổ̼n̼g̼ s̼ố̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼à̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼0̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼1̼/̼2̼ t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼.̼̼B̼à̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ T̼h̼ị̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼à̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼:̼ ̼“̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ s̼a̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼a̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼h̼ỗ̼ t̼r̼ợ̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ n̼g̼ơ̼i̼.̼

̼D̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼2̼1̼/̼2̼)̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼”̼.̼

N̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼–̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ h̼ộ̼,̼c̼ứ̼u̼n̼ạ̼n̼.̼̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼0̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ố̼ g̼ắ̼n̼g̼ h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼̼B̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ẩ̼u̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼ r̼a̼ n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼t̼h̼a̼y̼t̼h̼ế̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼r̼a̼y̼ ̼t̼à̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼.̼

/̼.̼̼B̼à̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼à̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ đ̼ố̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼:̼ ̼“̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼a̼.t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼.̼ ̼D̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ n̼a̼y̼ ̼(̼2̼1̼/̼2̼)̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼”̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.