CN. Th7 3rd, 2022

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼U̼4̼0̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼.̼ò̼n̼ ̼t̼.̼r̼.̼i̼.̼n̼.̼h̼ ̼t̼.̼i̼.̼ế̼.̼t̼,̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼b̼ứ̼.̼c̼  ̼x̼ú̼.̼c̼

A̼n̼h̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼”̼c̼ẩ̼m̼ ̼n̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼v̼ợ̼”̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼.̼i̼.̼n̼h̼ ̼t̼r̼.̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼m̼ ̼n̼h̼ã̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼.ấ̼t̼ ̼m̼.ã̼n̼.̼

R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ò̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ơ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼k̼h̼o̼á̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼.̼ ̼V̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ỗ̼ ̼K̼i̼m̼ ̼B̼ử̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ẹ̼n̼ ̼Ă̼n̼ ̼T̼r̼ư̼a̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼2̼8̼8̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼(̼3̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼)̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ỗ̼ ̼K̼i̼m̼ ̼B̼ử̼u̼ ̼(̼3̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼b̼í̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼b̼.ấ̼t̼ ̼l̼.ị̼c̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼

Không có mô tả.

B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼á̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼”̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼.i̼n̼h̼ ̼t̼i̼.ế̼.t̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

Không có mô tả.

V̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼đ̼à̼n̼g̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼K̼i̼m̼ ̼B̼ử̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ắ̼t̼ ̼v̼a̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ờ̼ ̼v̼a̼i̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ã̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼a̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼á̼t̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼V̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼,̼ ̼K̼i̼m̼ ̼B̼ử̼u̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼á̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼é̼.̼ ̼”̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ì̼”̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼N̼ế̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼g̼i̼á̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼?̼”̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼”̼b̼à̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼”̼ ̼C̼á̼t̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼:̼ ̼”̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼o̼?̼”̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼đ̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼N̼ế̼u̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼b̼ề̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼:̼ ̼”̼M̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼”̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼ạ̼o̼.̼

Q̼u̼á̼ ̼q̼.̼u̼ắ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼K̼i̼m̼ ̼B̼ử̼u̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼á̼t̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼h̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼:̼ ̼h̼a̼y̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼.̼i̼n̼h̼ ̼t̼.̼i̼.̼ế̼t̼.̼ ̼S̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼i̼a̼ ̼m̼à̼”̼.̼

Không có mô tả.

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼K̼i̼m̼ ̼B̼ử̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼â̼u̼”̼.̼

Không có mô tả.

S̼a̼u̼ ̼m̼à̼n̼ ̼s̼e̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼g̼.a̼y̼ ̼g̼.ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼q̼.u̼á̼i̼ ̼g̼.ở̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼b̼.ấ̼t̼ ̼l̼.ị̼.c̼h̼ ̼s̼.ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼n̼ữ̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼

̼-̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼-̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼é̼t̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼i̼a̼.̼ ̼Q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼!̼

̼-̼ ̼Đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼r̼.i̼.n̼h̼ ̼t̼r̼.ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼u̼i̼ ̼ù̼ ̼t̼a̼i̼ ̼m̼ờ̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼á̼!̼

̼-̼ C̼á̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼.i̼.n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼c̼ỡ̼ ̼n̼à̼o̼.̼

̼-̼ ̼X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ế̼ ̼t̼ắ̼c̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ề̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼n̼é̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼ổ̼n̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.