T4. Th9 28th, 2022

N̼g̼a̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ổ̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼b̼ổ̼n̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼

T̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼d̼ị̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼.̼

Time Renegades - AsianWiki

̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼n̼ú̼c̼,̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼b̼ú̼a̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼7̼0̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ọ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ú̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ê̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ử̼a̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼,̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼ũ̼.̼ ̼L̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼?̼ ̼B̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼i̼ ̼v̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼t̼h̼â̼y̼,̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼é̼m̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼ó̼e̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ọ̼n̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼á̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼a̼o̼ ̼n̼g̼á̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼à̼,̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼a̼ ̼c̼ả̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼ô̼ ̼s̼i̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼a̼ ̼s̼ả̼:̼ ̼“̼C̼ô̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼d̼ễ̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼à̼?̼ ̼Ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼o̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼n̼h̼ẽ̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼à̼?̼”̼.̼

Những câu nói hay về mẹ chồng nàng dâu trong phim ảnh

̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼b̼í̼,̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼o̼n̼g̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ứ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼á̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ứ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼

̼R̼ồ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼l̼à̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ế̼n̼:̼ ̼“̼C̼ô̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼à̼?̼”̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼í̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼b̼ò̼ ̼l̼ê̼ ̼b̼ò̼ ̼l̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ỏ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼:̼ ̼“̼B̼ậ̼n̼ ̼h̼ọ̼p̼”̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼á̼i̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼.̼

Chồng đánh tôi trên bàn đẻ rồi hét lên: Đẻ đái gì mà 2 ngày chưa xong, cô định trốn... - Hình 2

̼S̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼ạ̼.̼ ̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼v̼ẻ̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼ấ̼p̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼ồ̼ ̼h̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ỉ̼m̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼N̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼v̼á̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼p̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼é̼t̼:̼
̼-̼ ̼Đ̼ẻ̼ ̼đ̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼g̼ì̼?̼

̼T̼ô̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ệ̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼B̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼á̼t̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼s̼ố̼c̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼X̼o̼n̼g̼ ̼x̼u̼ô̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ô̼i̼:̼
̼-̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼n̼h̼ỉ̼?̼

Làm gì khi bị chồng đánh? | Thời Đại

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.