T3. Th5 24th, 2022

K̼.i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼(̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼)̼: C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼à̼i̼ b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼p̼h̼.ạ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼.ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼ỗ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼g̼á̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼B̼ộ̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ế̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼d̼ự̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼B̼ộ̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼.̼
̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼/̼7̼ ̼,̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼B̼ộ̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼

Tr̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ạ̼ ̼T̼â̼n̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼(̼G̼D̼-̼Đ̼T̼)̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼B̼ộ̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼/̼7̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼B̼ộ̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼)̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼1̼.̼

̼N̼ằ̼m̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼8̼9̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼A̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼H̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼P̼h̼.̼.̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼g̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ú̼p̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼ã̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

D̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼-̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼

̼C̼h̼ị̼ ̼P̼h̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼é̼ ̼H̼.̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼e̼n̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼q̼u̼ý̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼B̼ộ̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ụ̼t̼ ̼h̼ẫ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼K̼i̼ề̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼V̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼g̼á̼y̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ó̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼
̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼.̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ờ̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼H̼.̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼H̼.̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼á̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼

̼B̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼B̼.̼ ̼(̼d̼ì̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼H̼.̼)̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼í̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼“̼m̼á̼ ̼h̼a̼i̼”̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ô̼m̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼“̼m̼á̼ ̼h̼a̼i̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼,̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼.̼”̼

M̼ẹ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼

̼C̼h̼ị̼ ̼B̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼,̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

̼N̼ỗ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼m̼a̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ổ̼ ̼x̼ẻ̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼.̼

S̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ụ̼t̼ ̼h̼ẫ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼.̼
̼V̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼6̼/̼1̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼V̼.̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼.̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼.̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼.̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼H̼.̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼
̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼V̼.̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼H̼.̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼H̼.̼.̼
Mong công an vào cuộc để đòi lại sự công bằng, minh oan cho em. Nếu đây là sự thật cô giáo gây ra cho em như vậy thì phải trừng trị thích đáng với giáo viên này”.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.